№ 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титулка Зміст

Зміст

ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

E. V. Suprun, S. V. Tereshenko
S. Y. Rybakov, V. O. Shidlovskyi, O. V. Shidlovskyi
M. P. Romaniv

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

P. P. Bidzilya
T. V. Boiko
O. M. Bochar
I. Ya. Hospodarskyy
A. I. Hozhenko, Yu. I. Karpenko, O. M. Levchenko, A. V. Horyachyy, V. I. Kushnirenko
I. M. Kobitovych
I. V. Koshel
T. M. Solomenchuk, V. V. Protsko
N. O. Terenda
M. I. Sheremet, L. P. Sidorchuk, V. A. Shidlovskyi, A. D. Bedenyuk, H. S. Kurochkin, A. V. Levitsky
A. A. Нudyma

ХІРУРГІЯ

P. O. Gerasymchuk, I. M. Deykalo, S. Y. Zaporozhan, D. B. Fira, A. Ya. Hospodarskyy, V. M. Sydorenko
M. I. Herasymyuk
S. Y. Grytsenko
A. F. Dzygal
V. P. Zaharko
M. V. Kvasnitskyi
V. I. Piatnochka

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

V. М. Antonyuk-Kysil, V. М. Yenikeeva, S. І. Lichner, V. M. Lypnyy, M. V. Semenyuk
S. M. Geryak, I. Ye. Humenna, M. I. Shved
S. M. Korniyenko
O. A. Muntyan
N. N. Rozhkovskaya, D. M. Zhelezov, T. V. Kossei

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

L. V. Smolenko
N. G. Pshuk, O. O. Belov

ПЕДІАТРІЯ

G. M. Mardyeva, M. N. Abdullaeva
A. A. Yanovska, E. Y. Grechanina, Y. B. Grechanina

Стоматологія

T. B. Mandziuk, T. S. Kitsak
V. M. Zubachyk, I. R. Fedun

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M. S. Hnatiuk, O. B. Slabyy, L. V. Tatarchuk
L. О. Furdychko

ОБМІН ДОСВІДОМ

O. V. Davydovych, L. A. Stadnyuk, N. Ya. Davydovych, V. O. Lykhatska, I. I. Vyshnevetska, I. V. Niku, V. V. Yasenivka
I. M. Dutka
I. M. Tkachuk