Наукові журнали Тернопільського національного медичного університету

Журнали

 • International Journal of Medicine and Medical Research

  International Journal of Medicine and Medical Research (IJMMR) is the peer-reviewed international journal published semiannually. The overall goal of the IJMMR is to promote medical research and to serve as a platform dedicated to increasing exchange of experience and collaboration in all fields of medical research, including dentistry and pharmacology. IJMMR accepts original research, reviews, commentaries and letters to the editor in the areas of medicine and medical research covering non-clinical and clinical subjects, population health sciences and public health topics.
  ISSN 2414-9985 (Online), ISSN 2413-6077 (Print)

 • Медична інформатика та інженерія

  Науково-практичний журнал, присвячений проблемам впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в медичній науці та практиці. Програмними цілями журналу є інформування працівників галузі охорони здоров'я України, науковців, викладачів медич­них вищих навчальних закладів, співробітників науково-дослід­них інститутів медичного і біологічного профілю та громадсь­кості про результати фундаментальних і прикладних досліджень з медичної інформатики та інженерії, про сучасні тенденції й процеси інформатизації, що відбуваються в медичній галузі.
  ISSN 1997-7468 (Online), ISSN 1996-1960 (Print)

 • Медична освіта

  Науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи. В журналі публікуються статті науково-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Також друкуються повідомлення, рецензії, історія медичних навчальних закладів.
  ISSN 2414-5998 (Online), ISSN 1681-2751 (Print), ICV 2019 - 77.77

 • Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука

  Шпитальна  хірургія - український науково-практичний журнал, який видається щоквартально. Журнал публікує статті, які охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.
  ISSN 2414-4533 (Online), ISSN 1681-2778 (Print)

 • Медична та клінічна хімія

  Науково-практичний журнал "Медична та клінічна хімія"  присвячений питанням молекулярних механізмів розвитку патології, біохімії у діагностиці та лікуванні, зокрема, біохімії серцево-судинних хвороб, біохімічній гепатології та нефрології, біохімії ендокринних хвороб, патохімії спадкових хвороб й екстремальних станів, біохімії в хірургічній клініці, нейрохімії та патохімії головного мозку, імунохімії, ксенобіохімії, проблемам і досвіду викладання біологічної та медичної хімії. Журнал  включено до переліку наукових фахових видань,  у яких можуть публікуватися статті щодо присвоєння наукових ступенів з медицини, біології та фармації.
  ISSN 2414-9934 (Online), ISSN 2410-681X (Print)
  Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки, біологічні науки, фармацевтичні науки (відноситься до категорії "Б", спеціальності – 091, 211, 222, 226).

 • Медична хімія

  Журнал перереєстрований як "Медична та клінічна хімія", в зв'язку з цим "Медична хімія" не видається.
  Науково-практичний журнал, присвячений питанням молекулярних механізмів розвитку патології, біохімії у діагностиці та лікуванні, зокрема, серцево-судинних хвороб, біохімічна гепатологія та нефрологія, біохімії ендокринних хвороб, патохімії спадкових хвороб й екстремальних станів, біохімії в хірургічній клініці, нейрохімії та патохімії головного мозку, імунохімії, ксенобіохімії, проблемам і досвіду викладання біологічної та медичної хімії.

 • Вісник наукових досліджень

  Науково-практичний журнал видається щоквартально, присвячений питанням систематичного інформування лікарів і науковців про найновіші досягнення у сфері медицини, про досвід і перспективи діагностики та лікування і профілактики основних захворювань; висвітлення новітніх даних про етіологію та патогенез і експериментальні дослідження, об’єднання зусиль українських вчених і лікарів у розробці та впровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики. Журнал публікує оглядові та оригінальні статті статті, які охоплюють різні галузі медицини (внутрішні хвороби, хірургія, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія, онкологія та експериментальні дослідження тощо) які мають наукове й практичне значення для лікарів усіх спеціальностей. 
  ISSN 2415-8798 (Online), ISSN 1681-276X (Print)

 • Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України

  Науково-практичний журнал, у якому висвітлені питання державної політики охорони здоров'я; концептуальних основ реформування галузі; дослідження та прогнозування здоров'я населення; питання управління, економіки та інформатизації системи охорони здоров'я; проблем підготовки медичних кадрів; правового та інформаційного забезпечення галузі. Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публі­куватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів у галузі медицини.
  ISSN 2414-9470 (Online), ISSN 1681-2786 (Print)

 • Фармацевтичний часопис

  Рецензований науковий журнал, який було засновано у 2007 році. Журнал публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації; фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо.
  ISSN 2414-9926 (Online), ISSN 2312-0967 (Print)

 • Здобутки клінічної і експериментальної медицини

  Науково-практичний журнал, присвячений питанням висвітлення механізмів функціонування здорового та хворого організму, молекулярної та клітинної фізіології та патології, моделювання патологічних процесів, морфології та патоморфології, клінічних та експериментальних аспектів діагностики та лікування, особливостей внутрішніх хвороб, проблем акушерства, гінекології, педіатрії, хірургічної патології, трансплантології, проблем неврології та психіатрії, екстремальних станів, екології, доклінічного дослідження лікарських субстанцій синтетичного та природного походження.
  ISSN 2415-8836 (Online), ISSN 1811-2471 (Print)

 • Інфекційні хвороби

  Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал, у якому висвітлені найновіші досягнення у сфері медичної інфектології, досвід і перспективи боротьби з інфекційними хворобами, розробка та впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб, сприяння співпраці із зарубіжними колегами та медичними організаціями.
  ISSN 2414-9969 (Online), ISSN 1681-2727 (Print)

 • Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

  Науково-практичний журнал заснований у 2008 році, видається 2 рази на рік, присвячений актуальним проблемам сучасної медичної науки в галузі акушерства, гінекології та педіатрії. Оригінальні наукові роботи проходять рецензування провідних міжнародних фахових науковців. Журнал атестовано Державною атестаційною комісією (ДАК) України та включено до спеціалізованих наукових видань України в галузі медичних наук. У виданні можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія KB№ 13686-2660
  ISSN 2415-301X (Online), ISSN 2411-4944 (Print), ICV = 64.99, ICV 2018 = 66.05

 • Клінічна Стоматологія

  Науково-практичний рецензований стоматологічний журнал, який видається щоквартально, публікує науково-практичні статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з усіх розділів стоматології, найновішу інформацію про високоякісне обладнання, інноваційні методики, стоматологічні матеріали провідних світових фірм-виробників, вітчизняні і міжнародні спеціалізовані конференції та симпозіуми. Журнал входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів.
  ISSN 2415-3036 (Online), ISSN 2311-9624 (Print)

 • Медсестринство

  В журналі висвітлюються нові досягнення в медсестринській освіті та практиці, питання психології, педагогіки та менеджменту в роботі старших і головних медсестер; представлений досвід кращих медсестер різного профілю, наукова робота та багато іншого.
  ISSN 2415-3028 (Online), ISSN 2411-1597 (Print), ICV = 54.58, ICV 2018 = 59,08

 • Вісник медичних і біологічних досліджень

  Науково-практичний журнал "Вісник медичних і біологічних досліджень"  є міждисциплінарним виданням, яке публікує оригінальні статті, що охоплюють всі аспекти медичних, біологічних наук і медсестринства. 

  Журнал включено у Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та степеня доктора філософії. Журнал відноситься до категорії Б. Спеціальності, за якими видання здійснює публікації: 222 Медицина, 223 Медсестринство, 091 Біологія.  
  Журнал індексується Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Index Copernicus
  ISSN 2706-6290 (Online), ISSN 2706-6282 (Print)