Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

Науково-практичний журнал заснований у 2008 році, видається 2 рази на рік, присвячений актуальним проблемам сучасної медичної науки в галузі акушерства, гінекології та педіатрії. Оригінальні наукові роботи проходять рецензування провідних міжнародних фахових науковців. Журнал атестовано Державною атестаційною комісією (ДАК) України та включено до спеціалізованих наукових видань України в галузі медичних наук. У виданні можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія KB№ 13686-2660

ISSN 2415-301X (Online), ISSN 2411-4944 (Print)


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 99879, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки

Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Index Copernicus ICV 2015 - 42.41; 2016 - 62.50