Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Для публікації у редакцію журналу «Вісник наукових досліджень» надсилаються (якщо Ви надсилаєте матеріали поштою):

  • супровідний лист керівника на бланку установи або лист керівника, завірений круглою печаткою установи.
  • експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію.
  • два друкованих екземпляри статті з грифом «до друку» на титульному листі першого. Останній аркуш статті підписують усі автори. Підписами вони підтверджують, що експериментальні та клінічні дослідження були виконані згідно з міжнародними етичними нормами, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення  на сайті журналу, індексацію у вітчизняних і міжнародних базах даних та в інших реферативних джерелах. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію від кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.
  • електронний варіант статті з ілюстраціями окремими файлами, назви яких повинні містити виключно латинські символи та цифри без пробілів, крапок, ком і дужок. Файл із текстом статті, основним і транслітерованим списком літератури – текст у форматах *.doc, *.rtf.

  Назва файла – транслітероване прізвище автора статті, що відповідає за листування з редакцією, – нижній дефіс – перші п’ять слів назви статті.

  Окремі файли з кожним рисунком у форматах. Назва файла – транслітероване прізвище автора статті, який відповідає за листування з редакцією, – нижній дефіс – порядковий номер ілюстрації.

  Окремим файлом подаються відомості про автора(ів) статті – прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада,  адреса електронної пошти, адреса для листування та номер мобільного телефону.

  Назва файла – транслітероване прізвище автора статті, що відповідає за листування з редакцією, – нижній дефіс – перші п’ять слів назви статті.

   

 • Якщо Ви подаєте статтю через систему OJS усі файли завантажуються зігідно інструкції.

Керівництво для авторів

Редакція журналу «Вісник наукових досліджень» приймає наукові роботи в галузі медицини українською, російською або англійською мовами, що не публікувалися раніше та не подавалися до друку в інші видання, згідно з основними рубриками журналу:

 • оглядові статті та лекції;
 • оригінальні клінічні та експериментальні дослідження;
 • сучасні досягнення і новітні технології діагностики та лікування;
 • клінічні випадки і спостереження;
 • обмін досвідом.

Вимоги до оформлення статей, які подаються до публікацій у журнал «Вісник наукових досліджень».

Ваші наукові статті можуть бути направлені в редакцію двома шляхами: 1) через систему OJS або 

2) поштою (в такому випадку рукописи статей у 2-х примірниках та супровідні матеріали подаються на паперовому носії і одночасно в електронному варіанті) на адресу:  Редакція журналу «Вісник наукових досліджень»  ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України", Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

 І. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ, ФОРМАТУ, СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СТАТЕЙ

Текст статті потрібно друкувати на стандартному аркуші (формату А4, шрифт Times new Roman – 14 пунктів) через півтора інтервала; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної статті, включаючи рисунки, літературу, резюме та ключові слова, не повинен перевищувати 10 сторінок. Обсяг огляду літератури та лекцій – 18, короткого повідомлення та рецензії – 5 сторінок. Стаття надсилається 

Мова статей – українська, російська, англійська.

Текст подавати у форматах *.doc, *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

Структура статті:

–          індекс УДК;

–          ініціали та прізвище автора (ів) українською, російською, мовами та англійською мовами;

–          назва статті, без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), трьома мовами – українською, російською, англійською;

–          повна офіційна назва установи трьома мовами, де виконувалась робота, місто, країна (у випадку, якщо автори з різних установ, прізвище автора та назва його установи позначаються цифрами 1, 2, 3);

– три анотації українською, російською та англійською мовами. Обсяг кожної анотації – 250–300 слів (1800–2100 знаків із пробілами). У резюме обов’язково повинні бути викладені мета дослідження, основні процедури (вибір об’єктів вивчення чи методи спостереження або аналітичні методи), основні результати (конкретні дані та їх статистична значимість), основні висновки, а також мають бути виділені нові й важливі аспекти дослідження чи спостереження. На початку резюме обов’язково вказується назва статті;

– ключові слова трьома мовами (від 3 до 7 слів чи коротких фраз), що будуть сприяти правильному перехресному індексуванню статті в міжнародних наукометричних базах.

Вступ (сучасний стан та актуальність проблеми, її невирішені аспекти).

Мета дослідження.

Матеріали і методи дослідження (принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження та розподіл об’єктів дослідження на групи; опис застосованих методик експериментального, патоморфологічного, клінічного дослідження та методів статистичного аналізу). Обов'язково повинні бути вказані застосовані методи статистичної обробки.

Обов'язково вказувати на дотримання принципів та біоетичних норм та правил.

Результати досліджень та їх обговорення (результати не повинні повторювати раніше опубліковані дані, рекомендується посилання на попередні публікації автора); медичні терміни наводяться згідно з анатомічною, гістологічною номенклатурою. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) подавати відпо­відно до Міжнародної системи одиниць (СІ): терміни – згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, назви хвороб – відповідно до Міжнародної класифікації хвороб. Скорочення слів і словосполучень подаються згідно з ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93; опис результатів супроводжується таблицями, діаграмами, графіками та мікрофотографіями; в обговоренні отримані результати порівнюються з аналогічними та відмінними результатами інших авторів, пояснюються можливі причини невідповідності результатів.

В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин. Назви фірм та устаткування потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

Таблиці (не більше 3-х) повинні мати нумерацію та назву. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

Висновки (подаються нумерованими пунктами, вони випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету дослідження).

Перспективи подальших наукових досліджень – бажано подати останнім абзацом статті.

Список літератури  формується двома блоками.

Перший оформляється звичайним способом,  згідно з  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, який використовується у дисертаційних роботах. Список літературних джерел повинен містити посилання на наукові праці за останні 5 років. В оригінальних статтях цитують не більше 15 джерел, в оглядах – до 40. На кожну вказану в списку літератури наукову роботу повинно бути посилання в тексті статті. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках.

Другий блок (References) (для індексації та для аналізу посилань статті в міжнародних наукометричних базах даних) транслітерований латиницею (Офіційна паспортна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України 27 січня 2010 р. № 55 – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF)

за вимогами АРА (American Psychological Association 6th edition- http://www.citethisforme.com/guides/apa). У цьому варіанті списку літератури не слід застосовувати передбачених ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаків розділення: // (косих рисок) і – (тире). 

 Для статей. Прізвища авторів та назва журналу подаються латиницею у транслітерації, назва статті – англійською мовою.

Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (2005).Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53.

Приклади:

Kulikov, V.A., Sannikov, D.V., & Vavilov, V.P. (1998). Use of the acoustic method of free oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks. Defektoskopiya, (7), 40-49.

Kaplin, V.V., Uglov, S.R., Bulaev, O.F., Goncharov, V.J., Voronin, A.A., Piestrup, M.A. (2002). Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Applied Physics Letters, 80(18), 3427-3429.

Для матеріалів конференцій. Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва праці англійською, назва конференції виділяється курсивом і подається транслітеровано мовою оригіналу (в дужках наводиться назва конференції англійською мовою або наводиться у транслітерації, якщо переклад на англійську неможливий). Англійською мовою наводиться місце проведення конференції, місце видання матеріалів, рік, сторінки.

Приклади:

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272.

 Для монографій та інших книжок. Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва книжки – курсивом у транслітерації із перекладом на англійську в квадратних дужках. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок – англійською, назва видавництва – у транслітерації.

Приклади: 

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

Frank, R.H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Програми для транслітерації – http://translit.kh.ua 

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА (American Psychological Association 6th edition) Вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після того, як Ви введете усі метадані в запропоновану форму, система сама згенерує правильний запис до Вашого списку літератури. Вам залишиться тільки скопіювати і вставити у свою статтю. 

Відомості про авторів та адреса для листування. У кінці статті українською, російською та англійською мовами (в паперовому екземплярі – на окремому аркуші) додаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада,  адреса електронної пошти, адреса для листування та номер телефону.

Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові та прізвище, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора (або одного з авторів), адресу, телефон та адресу електронної пошти, за якими можна вести листування.

Кожен автор статті, яку надіслано у журнал, повинен подати щонайменше 2 рекомендованих за напрямком роботи рецензенти (один з них - зовнішній, тобто не з того вузу, де виконувалася робота).  

Інформація по рекомендованих рецензентах - ПІП, h-index (Scopus) не менше 1, посада, місце роботи, контактний телефон, e-mail.

 

Відповідальність за достовірність інформації й оригінальність наданих матеріалів покладається на автора (ів).

ІІ. ВИМОГИ ДЛЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Увесь ілюстративний матеріал має бути описаний та інтерпретований у тексті наукової статті.

Графічний матеріал (рисунки) подається окремими файлами форматів XLS, TIFF, WMF розподільною здатністю 300 dpi B&W. 

Рисунки та фотографії (не більше 2-х) і підписи до них виконуються окремо. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід вказати його номер і назву статті, а в разі необхідності – позначити верх і низ.

Приймаються також напівтонові мікрофотографії (не більше 2-х) у відтінках сірого 300 dpi (256 градацій сірого). Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Підписи до мікрофотографій подаються у форматі .*doc окремим файлом на окремим аркушем.

Графіки повинні мати назви осей із зазначенням одиниць виміру, легенди, інтервали достовірності, позначення рівня статистичної достовірності та відмінностей між групами.

Таблиці (не більше 3-х) повинні містити стислий заголовок без абревіатур. У підзаголовках колонок і рядків, де це необхідно, вказується метод і одиниці виміру та кількість спостережень.

Усі примітки та пояснювальні написи слід поміщати не в заголовках, а у підписах під таблицями та графіками. Для позначення достовірності статистичних відмінностей під таблицями і графіками слід використовувати символи * † ‡ § ¦ , пояснюючи їх значення у примітках до таблиць та графіків.

Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Вісник наукових досліджень. Bulletin of Scientific Research», підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики, дотримання принципів якої є однією з головних складових рецензування та видання.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.