№ 1 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титулка Зміст

Зміст

Вдосконалення вищої медичної освіти

A. D. Bedenyuk, O. L. Kovalchuk, V. B. Dobrorodniy, L. Ye. Viytovych
N. Yu. Vyshnevska, O. L. Ivakhiv, N. A. Vasylieva, I. S. Ishchuk
S. M. Heryak, N. I. Bahniy, I. V. Korda, O. Y. Stelmakh, N. V. Petrenko
V. N. Zhdan, M. Y. Babanina, M. V. Tkachenko, G. V. Volchenko, E. M. Kitura, L. M. Shylkina, V. G. Lebed
I. V. Masheiko, G. B. Peleshenko, A. M. Masheiko
V. І. Pertsov, O. A. Lyovkin, Ya. V. Telushko
V. O. Petryna
V. A. Potapov, А. Р. Рetulko, M. V. Medvediev, T. A. Loskutova, Yu. V. Donskaya, N. V. Symonova
O. H. Rodynskiy, O. M. Demchenko, G. O. Rodynska, I. O. Hutnik
O. S. Fedoruk, I. I. Ilyuk, V. I. Zaitsev, K. A. Vladychenko, V. T. Stepan, V. V. Visnyuk
G. O. Chovpan, I. S. Chovpan, L. V. Batyuk, V. G. Knigavko
O. M. Doroshenko, O. F. Sirenko

Досвід з організації навчальної роботи

S. V. Abramov, B. M. Baybakov, V. M. Kornatsky, V. O. Vushnevskuy, A. G. Kyrychenko, S. M. Moroz, V. M. Khom'yakov
A. M. Antonenko, N. V. Merezhkina, V. G. Bardov, P. V. Stavnichenko
O. Z. Ivanchenko, O. Z. Melnikova
V. О. Kavyn, Yu. L. Popovych, V. M. Fedorak, A. V. Miesoiedova, V. V. Parakhoniak
R. T. Kuzenko
О. V. Kuryata, К. G. Karapetyan, O. S. Mytrokhina
І. S. Lembryk, Z. R. Коcherga
G. A. Loban, M. N. Ananieva, I. N. Zviaholska, N. A. Bobrova, M. O. Faustava, V. P. Polianska, Ya. O. Basarab
G. S. Maslak, G. V. Dolgich, N. I. Tsokur, K. V. Shevtsova
A. R. Moseychuk
T. M. Popova, M. F. Loskutov, O. M. Karaban, T. Ye. Petrenko, S. M. Filipchenko, L. I. Loboyko
O. P. Rogachevskyi, L. M. Popova, N. M. Rozhkovskaya, T. V. Kossei, M. Y. Golubenko
A. V. Semenets
V. A. Slavopas
I. D. Spirina, A. V. Shornikov, R. M. Tymofieiev
G. O. Lezhenko, О. E. Pashkova, I. V. Sidorova, Н. V. Kraynya