https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/issue/feed Медична освіта 2022-12-30T13:56:23+02:00 Nadiia Fedchyshyn fedushunno@tdmu.edu.ua Open Journal Systems <p><em>Науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи. В журналі публікуються статті науково-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Також друкуються повідомлення, рецензії, історія медичних навчальних закладів.</em><br><em><strong><span lang="EN-GB">ISSN&nbsp;</span></strong><strong><span lang="EN-US">2414-5998</span></strong><strong><span lang="EN-GB"> (Online), ISSN 1681-2751 (Print), <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=19740&amp;lang=pl"><span class="fs-journal-icv-ibox-title ng-binding ng-scope">ICV 2019 - 77.77</span></a></span></strong></em></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13227 СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ ФАХОВИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ З ЦИКЛУ «ТОРАКАЛЬНА ХІРУРГІЯ» СТУДЕНТАМИ 5 КУРСУ 2022-10-03T15:34:13+03:00 Л. Є. Війтович viytovych@tdmu.edu.ua <p>Основна мета підготовки студентів-медиків – це вдосконалення практичних умінь, необхідних для роботи лікаря. В сучасних умовах активно розвивається симуляційне навчання як один із шляхів набуття необхідних фахових компетентностей, покращення результатів навчання та підготовки конкурентоспроможних фахівців інноваційного типу.</p> <p>Метою статті було ознайомлення з методикою проведення заняття з циклу «Торакальна хірургія» на п’ятому курсі на тему «Хірургічна патологія дихальної системи. Робота в симуляційному центрі. Пункція плевральної порожнини. Дренування плевральної порожнини» з використанням принципів симуляційної освіти як засобу оволодіння фаховими компетентностями.</p> <p>Використання методики симуляційного навчання при підготовці студентів-медиків забезпечує краще засвоєння навичок комунікації, складних практичних та когнітивних навичок, покращує формування компетентностей, та програмних результатів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13321 ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ 2022-11-13T19:30:14+02:00 В. В. Франчук franchukv@tdmu.edu.ua З. М. Небесна franchukv@tdmu.edu.ua А. Ф. Слива franchukv@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано сучасні аспекти впровадження новітніх телекомунікаційних технологій під час опанування судової медицини в дистанційному форматі в Тернопільському національному медичному університеті. Представлена структура практичного заняття у форматі «Єдиного дня», деталізовано методику проведення практичної частини заняття, семінару та контролю знань студентів в онлайн-режимі. Висвітлено значимість отримання знань із судової медицини для майбутньої діяльності лікаря, роз’яснено необхідність створення в університеті окремої кафедри судової медицини і медичного права. Доклад­но проаналізовані особливості і методика дистанційного викладання судової медицини за допомогою освітньої платформи Teams. Підкреслено значимість системи дистанційної освіти Moodle як важливого Web-ресурсу для якісної підготовки до занять і для контролю знань студентів. Окремо наведені перспективні напрямки дистанційного навчання здобувачів освітніх послуг під час вивчення судової медицини в режимі он-лайн.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13420 ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ 2022-12-26T16:43:22+02:00 С. І. Гнатишин novicka@tdmu.edu.ua О. І. Новіцька novicka@tdmu.edu.ua Н. Я. Олійник novicka@tdmu.edu.ua <p>У статті проаналізовано основні аспекти формування професійно-комунікативної компетентності магістрів медицини в умовах університету, закцентовано увагу на «професійно-комунікативній компетентності магістрів медицини» як складній професійній якості, з’ясовано сутність формування цієї складової фахової підготовки висококваліфікованих фахівців медичної сфери, розкрито засоби для оволодіння мовленнєвими уміннями й навичками, необхідними для спілкування, сукупність знань про норми й правила ведення комунікації.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13421 ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 2022-12-26T17:15:07+02:00 І. А. Прокоп novicka@tdmu.edu.ua О. І. Новіцька novicka@tdmu.edu.ua <p>Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності формування фахової комунікації у студентів медичних закладів вищої освіти. З’ясовано суть іншомовної комунікації, що є важливим концептом професіограми майбутнього працівника охорони здоров’я. Наголошується, що формування іншомовного фахового мовлення студента-медика є невід’ємним аспектом професійно орієнтованого навчання у медичному закладі вищої освіти і здійснюється шляхом опанування особливостей мовної компетенції на її фонетичному, лексичному та граматичному рівнях вивчення. Увага акцентується на необхідності формування англомовної професійно зорієнтованої комунікації як фундаментальної основи курсів англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням. Розглядаються питання змістового наповнення англійської мови за професійним спрямуванням, відбору навчального лексичного матеріалу, розвитку комунікативного компонента в процесі оволодіння студентом іншомовними фаховими вміннями. Охарактеризовано головні особливості підготовки англомовного компетентного фахівця, розглянуто науково обґрунтовані педагогічні умови, необхідні для формування комунікативної компетенції; наголошено на необхідності засвоєння лексики для правильного оформлення висловлювання. Запропоновано перелік педагогічних принципів, які необхідні для здійснення фахової мовленнєвої діяльності студентів-медиків. З’ясовано, що використання фахових автентичних текстів і різноманітних завдань на заняттях англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням розвиває фахові англо­мовні комунікативні навички і вміння, які надають можливість оцінювати, висловлювати власну думку та сприяють саморозвитку й самоактуалізації студентів-медиків.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13400 ТЕЛЕРЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 2022-12-23T12:16:19+02:00 Т. Г. Бакалюк tanita5d@ukr.net Г. О. Стельмах tanita5d@ukr.net Н. Р. Макарчук tanita5d@ukr.net <p>Світова комп’ютеризація, розвиток інтерактивних технологій і масштабне їх застосування в освітньому процесі містять величезний потенціал для формування спеціаліста з фізичної терапії високого професійного рівня, здатного використовувати у своїй практичній діяльності сучасні інформаційні технології.</p> <p>Мета роботи – обгрунтувати застосування телереабілітаційних технологій в освітньому процесі для спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія», акцентувати увагу на доцільності запровадження телереабілітаційних технологій для практичних занять із подальшим використанням у майбутній практичній діяльності фізичних терапевтів.</p> <p>Телереабілітація, при якій реабілітаційні послуги надаються на відстані за допомогою комунікаційних технологій, є новою галуззю охорони здоров’я, що розвивається. Проведення реабілітації в режимі он-лайн дозволяє фізичним терапевтам оптимізувати час, інтенсивність і тривалість терапії, що часто неможливо в рамках обмежень протоколів індивідуальної реабілітації в поточних системах охорони здоров’я.</p> <p>Викладання і дослідження застосування телереабілітації важливі для майбутньої практики телереабілітації, розробки різноманітних стратегій впровадження телереабілітації та програми, пов’язаної з навчанням фізичної терапії. Навчання студентів зі спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія» телереабілітаційних технологій сприятиме розширенню обмежених ресурсів у реабілітації, оптимізації реабілітаційного процесу, збільшує участь пацієнтів та сприяє підвищенню їх рівня якості життя.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13401 ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ 2022-12-23T12:28:34+02:00 І. В. Баланюк balanyk85@gmail.com <p>Пандемія COVID-19 має згубний вплив не лише на фізичне, а також і на психічне здоров’я соціуму. Пандемія COVID-19 з самого початку поставила перед усіма європейськими країнами нові виклики. Зокрема, в Україні університети стикнулися з проблемою організації внутрішніх адміністративних процесів і дистанційного онлайн-навчання під час карантинних обмежень. Оскільки більшість студентів за цей час відмітила зниження концентрації, уваги, мотивації, розлади сну та навіть депресію через зниження кількості соціальних контактів. З обмеженням соціального життя постав новий виклик, запровадження цифрових технологій, які принесли з собою і нові проблеми. Студенти, які вже вважалися вразливими до пандемії COVID-19 і мали труднощі з навчанням, опинилися в ще складнішій ситуації. Першочергово уряди повинні забезпечити, щоб студенти, які відстають, отримували підтримку, необхідну їм для досягнення очікуваних цілей навчання. За відсутності будь-якого втручання втрата знань, спричинена пандемією COVID-19, ймовірно, матиме довгостроковий негативний вплив на майбутнє благополуччя молоді. Вкрай важливо, щоб ми не тільки оговталися від пандемії, але й використали цей досвід, щоб краще підготуватися до майбутніх криз. Навчальні заклади мають бути краще підготовлені до легкого переходу між очним і дистанційним навчанням за потреби.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13228 ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ (АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ) 2022-10-04T18:56:52+03:00 Т. В. Бігуняк t_bihunyak@yahoo.com <p>За важких часів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та російсько-української війни у медичних закладах вищої освіти України дистанційне навчання стало невід’ємною частиною освітнього процесу викладачів і студентів. Це обумовило напрямок даного дослідження, а саме аналіз думки студентів-медиків Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України щодо використання дистанційного навчання в сучасних умовах для вивчення патологічної фізіології. Стаття висвітлює переваги та недоліки, які виникають на шляху студентів при переході на дистанційну форму освіти, та пропозиції студентів для покращення якості навчання на кафедрі патологічної фізіології. Більшість (75,45 %) студентів вважали, що змішана (аудиторно-дистанційна) форма є оптимальною для продовження навчання в сучасних умовах при вивченні патологічної фізіології, оскільки специфіка професії лікаря пов’язана з необхідністю засвоєння і вдосконалення практичних навичок та професійних компетенцій.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13402 СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ГАЛИЧИНІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ 2022-12-23T12:40:03+02:00 С. В. Бондаренко bondarenko@tdmu.edu.ua В. Ф. Котубей bondarenko@tdmu.edu.ua В. В. Грицько bondarenko@tdmu.edu.ua <p>Система галицької автономії ґрунтувалася на розподілі повноважень між центральною владою у м. Відні та галицькими автономними установами. У деяких аспектах цей поділ не був повним і, як наслідок, одні й ті самі питання входили до компетенції як віденської влади, так і місцевої автономної влади.</p> <p>Так було й у сфері охорони здоров’я, яка інколи віддавала перевагу вирішенню проблем (наприклад, у періоди епідемічної загрози), але й часто ставала причиною нескінченних дискусій і суперечок щодо повноважень. У результаті проблеми охорони здоров’я в Галичині регулювалися як центральною владою у м. Відні, так і автономною владою у м. Львові.</p> <p>Відень брав участь у створенні правових та організаційних засад структур громадського здоров’я та в активній діяльності щодо забезпечення ефективного функціонування таких структур. Про це свідчать численні правові акти, видані Державною Радою та Міністерством внутрішніх справ. Натомість у самій Галичині значну частину постанов видавало Намісництво, тобто представництво державної влади.</p> <p>За галицької автономії питання охорони здоров’я входили до «культури країни». Таким чином, ці проблеми були поглинені установами місцевого самоврядування на всіх рівнях, як Національним парламентом, так і Національним департаментом, а також представництвом повітів і ґмін.</p> <p>Неодноразово на сесіях Крайового парламенту домінували питання запобігання поширенню інфекційних захворювань, розвитку медичного персоналу в Галичині, а також фінансові аспекти охорони здоров’я, або проблеми, пов’язані з організацією закладів охорони здоров’я, особливо будівництво нових лікарень. Питання охорони здоров’я знайшли відображення в Крайовому статуті та Акті про повітове представництво, а також в Акті про устрій ґмін 1866 р.</p> <p>Для створення правового порядку в галузі охорони здоров’я в Галичині вирішальними були Державний акт від 30 квітня 1870 р. про організацію охорони здоров’я та Акт від 2 лютого 1891 р., чинний у Королівстві Галичини і Лодомерії з Великим князівством Краківським.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13403 ФІЛОСОФІЯ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ І ВИВЧЕННЯ 2022-12-23T15:33:42+02:00 С. В. Бондаренко bondarenko@tdmu.edu.ua О. І. Пилипишин bondarenko@tdmu.edu.ua Н. В. Гуменна bondarenko@tdmu.edu.ua <p>При існуванні багатьох спільних, загальних моментів у викладанні й вивченні кожної навчальної дисципліни, що мають виражений методичний характер (послідовність розгляду матеріалу, наявність необхідної літератури, врахування особливостей аудиторії та ін.), існують положення, які стосуються безпосередньо специфіки форми знання, що пропонується здобувачам для освоєння. Йдеться про методологічні засади організації освітнього процесу в контексті конкретного навчального курсу – історії України та української культури, соціології, філософії тощо. Питання принципово важливе, й від того, як воно буде вирішене, величезною мірою залежить не тільки методична сторона навчання, а і його результати. Щодо філософії, то тут справа не зовсім проста. Це надто специфічне утворення, що вирізняється низкою особливостей, які відсутні в інших формах духовної культури. Врахування їх – необхідна умова ефективного розкриття потенціалу дисципліни. У режимі дистанційного навчання, коли відсутнє пряме, безпосереднє спілкування викладачів і здобувачів, необхідно правильно визначити, яким особ­ливостям філософії слід надавати перевагу, а які матимуть другорядне звучання. Соціогуманітарні науки та, безпосеред­ньо, філософія виступають для сучасної науки й освіти певним методологічним регулятивом. Це говорить про життєву необхідність зберегти та посилити роль соціогуманітаристики в освітньому просторі як єдино можливого інструменту для формування критично мислення, ідеалів, норм культури мислення сучасного науковця та спеціаліста.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13404 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ 2022-12-23T15:50:03+02:00 Н. С. Гутор hutor@tdmu.edu.ua <p>Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України постійно відповідає умовам та часу. Під час військового стану в Україні відбулося багато змін, які відрізняються від навчального процесу, що проводився раніше. Насамперед доводилося розробляти алгоритми, в яких йдеться про безпеку здобувачів та персоналу кафедри. Після облаштування безпечного укриття розпочався навчальний процес. Проте підготовка лікарів-стоматологів, які викувані сьогоденням, лише загартовує їх, зміцнює їх моральний дух та підштовхує до більш наполегливої праці. Здобувачі-стоматологи показали та продемонстрували свою свідомість українського громадянина Української держави. При підготовці майбутніх лікарів-стоматологів враховуємо надання допомоги в умовах війни.</p> <p>Мета статті – узагальнити досвід підготовки лікарів-стоматологів на кафедрі хірургічної стоматології ТНМУ імені І. Я. Горбачевського, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія» в умовах військового стану в Україні.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13260 ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ» НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 2022-10-23T19:23:11+03:00 Б. В. Павлюк vons@tdmu.edu.ua <p>У статті представлено досвід викладання нормативної дисципліни «Системи якості у фармації» для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців фармації до виконання професійних обов’язків, таких, як вибір стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, можливість оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовування технологічного процесу, обладнання згідно з вимогами належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та оформленням необхідної документації, визначати стабільність лікарських засобів. Також у статті висвітлено та обґрунтовано питання актуальності вивчення студентами дисципліни, її значення для формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів та показано міждисциплінарну інтеграцію.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13405 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ АВСТРІЇ 2022-12-23T16:02:27+02:00 Б. М. Паласюк palasyukbm@tdmu.edu.ua <p>У статті розглянуто проблему доцільності вивчення австрійського досвіду професійної підготовки магістрів фармацевтичних наук для вдосконалення вітчизняної системи фармацевтичної освіти. Зазначено, що підвищення якості освіти майбутніх фахівців є передумовою інтеграції вищої медичної і фармацевтичної освіти до європейського освітнього та наукового простору. Наголошено, що австрійська програма магістратури з фармації має не тільки академічну, а й професійну спрямованість. Вона передбачає практично-орієнтовані наукові дослідження, спрямовані на наукову організацію фармацевтичної діяльності. Підкреслено, що у процесі навчання за програмою магістратури з фармації студент отримує поглиблені теоретичні знання і практичні навички щодо дії, виготовлення і контролю якості лікарських речовин та готових лікарських засобів. Наголошено, що кожен університет має повну автономію щодо змісту навчальних програм із магістратури. Проаналізовано навчальну програму магістратури з фармацевтичних наук Віденського університету. Охарактеризовано форми, дидактичні принципи і методи нав­чальної діяльності, які застосовуються у процесі професійної підготовки магістра фармацевтичних наук в університетах Австрії.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13408 ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2022-12-26T10:53:23+02:00 Т. Є. Рожнова nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua С. Н. Вадзюк nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua С. С. Наконечна nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua О. М. Ратинська nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua <p>Вища освіта залишається важливою складовою сучасної спільноти, проте в умовах традиційних форм і методів навчання студенти, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно й застосовувати те, що знають. Пріоритетом сучасної медичної освіти повинна стати особистість студента-медика, тому на сьогодні актуальності набувають інтерактивні методи навчання, що повинно привести до якісної зміни педагогічного процесу. Інтерактивні методи навчання є предметом численних досліджень, проте комплексного дослідження проблеми підвищення якості професійної підготовки в медичних ЗВО у процесі вивчення дисциплін із застосуванням інтерактивних методів навчання поки що немає.</p> <p>Мета – обґрунтування застосування інтерактивних методів викладання у професійній підготовці студентів-медиків.</p> <p>Впровадження інтерактивних методів навчання є перспективним напрямком навчання; їх впровадження сприяє створенню додаткових можливостей для оновлення змісту навчання, методів викладання дисциплін і розповсюдження знань, які ґрунтуються на сучасних мультимедійних технологіях. Інтерактивне навчання дає можливість урізноманітнити навчальний процес, що також є фактором підвищення інтересу до дисципліни та мотивації.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13191 МЕДИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ВІЙНИ: ДОСВІД ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2022-09-20T15:46:57+03:00 І. М. Скрипник np.prykhodko@gmail.com Н. П. Приходько np.prykhodko@gmail.com О. А. Шапошник np.prykhodko@gmail.com <p>З метою аналізу особливостей навчання в умовах війни проведено анкетування 142 студентів 4-6 курсів, які проходили навчання у Полтавському державному медичному університеті у період із березня по травень 2022 року. Було встановлено, що більшість студентів усвідомлюють необхідність продовжувати освітній процес у таких складних умовах, хоча 57,7% зазначали, що їм складно зосередитись на навчанні. Третина опитаних розцінюють навчання як спосіб відволіктися від військових подій, а 42,3% (60 опитуваних) вважають важливими оцінки, які отримують під час навчання. Такі дані дозволили викладачам гнучкіше працювати зі студентами, вибирати ресурси та механізми навчання, які б дозволили підлаштовуватися під різні умови студента, у тому числі їх безпеку та доступність до комунікації. Враховуючи те, що 42,3% опитуваних вважають дистанційне навчання під час війни ідентичним навчанню під час пандемії COVID-19, можна зробити висновки, що студенти адаптувалися до змінених умов отримання знань. Вектор викладача за таких умов змістився на наставництво, а заняття перестає бути лише майданчиком для здобуття знань, а й місцем пошуку однодумців та відповідей на свої внутрішні питання. Крім того, студенти більш відповідально стали ставитися до самоосвіти, так 53,5% з опитуваних додатково проходили тренінги з дій медиків в умовах війни. Отже, продовження навчання в умовах як пандемії, так і у воєнний час вимагає продовження. Так формується майбутнє покоління як професіоналів, а й особистостей, загартованих складними умовами.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13226 ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ В ЧАСИ ВІЙНИ – ДОСВІД МОДИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 2022-10-04T08:15:25+03:00 Т. М. Бойчук popova_i@bsmu.edu.ua Т. М. Попова popova_i@bsmu.edu.ua Д. Б. Столяр popova_i@bsmu.edu.ua <p>Процес проведення навчального процесу з предмета «Гістологія, цитологія та ембріологія» в закладі медичної освіти під час воєнного стану включає психологічні, правові та організаційні складові, де у фокусі фундаментального теоретичного предмета повинні фігурувати якісні діджитал-інструменти, постійний моніторинг зворотного зв’язку та перебування всіх учасників освітнього процесу у безпечних умовах. Метою роботи є висвітлення основних змін та нововведень під час проведення навчального процесу з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів-медиків 1 та 2 курсів в умовах дистанційної освіти воєнного стану. Навчальний процес за період лютий – червень 2022 р. проводився дистанційно, із використанням досвіду організації практичних, лекційних та модульних занять за умов пандемії COVID-19. Особливостями проведення дистанційних занять під час активних військових дії стали перш за все підтримання постійного контакту з кожним учасником академічної групи, отримання актуальної інформації щодо їх перебування, стану здоров’я та наявності технічних можливостей задля відвідування навчальних занять. Враховуючи повітряні тривоги різної тривалості, перебування у відносній близькості до активних бойових дій та технічні несправності електромереж у певних регіонах, тривалість практичних, лекційних та модульних занять могла змінюватись або ж переноситися на актуальний для викладача та групи час. Проведення й обговорення теоретичного змісту тем для україно- та англомовних студентів-медиків 1 та 2 курсів проводили на платформі “Google Meet” з використанням інтерактивної дошки “Jam” та трансляції наочного матеріалу через доступ викладача. Використовували завдання у формі тестів, ситуаційних задач, електронних мікрофотографій та флеш-карток. Саме якісні цифрові матеріали гістологічних препаратів, отримані з існуючої бази матеріалу кафедри, слугували підґрунтям для вивчення мікроскопічної будови тканин та диференціації клітинного складу тканин органів різного типу. Важливо зазначити, що підтримання якісного навчального процесу у воєнний час – це не лише запорука становлення свідомого покоління медичних професіоналів, але й підтримання академічного фронту держави у час війни.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13422 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СОЦІАЛЬНІ ТА СТАТЕВО-ВІКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2022-12-26T17:34:03+02:00 Л. М. Стрільчук larysa.stril4uk@ukr.net О. М. Радченко larysa.stril4uk@ukr.net Л. А. Ільницька larysa.stril4uk@ukr.net <p>Значну частину проблем, які існували на початках впровадження онлайн-навчання, подолано, однак продовжують виникати питання щодо можливостей покращення дистанційного навчання. Метою цієї роботи стало виявлення відмінностей у сприйнятті різними групами респондентів основних аспектів дистанційного навчання. Було проведено анонімне добровільне онлайн-опитування, результати якого було оброблено за допомогою пакета програм Statistica 12. Технічне забезпечення онлайн-навчання, актуальність тематики занять та новизну тем визнали хорошими/відмінними більшість учасників, однак 59,3 % опитаних вважають, що дистанційне навчання є гіршим за очну форму, а продовжувати онлайн-навчання хотіли би лише 33,5 % респондентів. Порівняння результатів опитування студентів-медиків та лікарів-курсантів показало, що студенти достовірно нижче оцінили технічне забезпечення занять, актуальність тематики, обсяг та новизну знань, професійний рівень викладачів. Лікарі-курсанти та викладачі однаково високо оцінили актуальність тематики занять, але викладачі поставили істотно нижчі оцінки технічному забезпеченню занять, обсягу знань, їх новизні і навіть власному професійному рівню. Загалом курсанти були більш задоволені онлайн-навчанням, ніж викладачі. Студенти-медики надали достовірно нижчі оцінки актуальності, обсягу та новизні знань, а також професійному рівню викладачів, ніж викладачі. Респонденти віком понад 40 років дали вищу оцінку актуальності, обсягу та новизні знань, натомість визнали істотно гірший рівень володіння комп’ютером. Відмінностей за статтю виявлено не було. Респонденти позитивно оцінили дистанційну освіту, однак лише третина опитаних бажала продовжувати такий формат. Студенти гірше оцінили актуальність, обсяг та новизну знань, ніж лікарі-курсанти та викладачі. Викладачі були найменш задоволені онлайн-навчанням серед усіх респондентів. В осіб віком понад 40 років спостерігався нижчий рівень володіння комп’ютером, ніж у молодших респондентів.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/13424 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ 2022-12-26T17:48:20+02:00 Н. О. Федчишин fedushunno@tdmu.edu.ua Н. І. Гантімурова fedushunno@tdmu.edu.ua В. В. Франчук fedushunno@tdmu.edu.ua Н. І. Єлагіна fedushunno@tdmu.edu.ua <p>У статті з’ясовано, що післядипломна медична освіта визначається міжнародними стандартами, які мають загальне застосування. Ці стандарти враховують відмінності в змісті і процесі медичної освіти в країнах крізь призму особливостей у традиціях навчання, культурі, соціально-економічних умовах, спектрі здоров’я і хвороб та у різних формах системи надання медичної допомоги. Проаналізовано стандарти післядипломної медичної освіти, якими керуються: базова медична освіта, післядипломна медична освіта та безперервний професійний розвиток. Встановлено, що наукова основа медицини і прагнення базувати докази для клінічної практики є універсальними показниками, а завданням медичної освіти є надання медичної допомоги.</p> 2022-12-30T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта