https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/issue/feed Медична освіта 2022-05-30T14:37:25+03:00 Nadiia Fedchyshyn fedushunno@tdmu.edu.ua Open Journal Systems <p><em>Науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи. В журналі публікуються статті науково-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Також друкуються повідомлення, рецензії, історія медичних навчальних закладів.</em><br><em><strong><span lang="EN-GB">ISSN&nbsp;</span></strong><strong><span lang="EN-US">2414-5998</span></strong><strong><span lang="EN-GB"> (Online), ISSN 1681-2751 (Print), <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=19740&amp;lang=pl"><span class="fs-journal-icv-ibox-title ng-binding ng-scope">ICV 2019 - 77.77</span></a></span></strong></em></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12951 РОЗВИТОК НЕФОРМАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ 2022-05-26T10:48:22+03:00 І. В. Білавич klishchhi@tdmu.edu.ua Г. В. Білавич klishchhi@tdmu.edu.ua B. P. Savchuk klishchhi@tdmu.edu.ua Г. І. Кліщ klishchhi@tdmu.edu.ua <p>Проаналізовано досвід діяльності українських медичних, культурно-освітніх, дитячо-юнацьких, благодійницьких, релігійних, інших громадських організацій Галичини наприкінці ХІХ – 30-х рр. ХХ ст., які створили ефективні форми, засоби масового медичного просвітництва й неформальної суспільної медичної освіти. Виокремлено діяльність у цьому напрямі Українського лікарського товариства, Українського гігієнічного товариства, «Медичної громади». Схарактеризовано основні форми та засоби неформальної суспільної&nbsp; медичної освіти. Показано роль українського студентства, учителів, священиків, сільських господарів у цьому процесі.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12952 РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: 2022-05-26T11:07:19+03:00 М. Д. Чемич chemid@tdmu.ua <p>Лайм-бореліоз / [М. А. Андрейчин, М. М. Корда, М. І. Шкільна та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина та М. М. Корди. – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – 376</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12937 СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ 2022-05-24T16:44:34+03:00 А. В. Вихрущ Vykhrushch@tdmu.ua О. М. Христенко Khrystenko@tdmu.ua <p>Особливістю розвитку сучасного суспільства є неймовірна динаміка, яка не була властива десятиліттям недалекого минулого. Військові події, боротьба за утвердження демократичних цінностей, пандемія, полікультурне середовище, властиве для сучасної вищої освіти, не могли не вплинути на життєдіяльність різних вікових груп. Особливу зацікавленість викликає молодь, яка навчається в медичних університетах. Це обумовлено важливістю якісного підвищення рівня медичних послуг, зростанням значущості особистісного чинника, необхідністю моніторингу змін у системі ціннісних орієнтацій. Упродовж останніх років опубліковані численні дослідження відповідного спрямування. Водночас латентний характер проблеми, невизначеність дефініцій головних термінів, недостатнє врахування особливостей окремих спеціальностей, неврахування особливостей світу дівчат і хлопців викликають занепокоєння, не дозволяють підвищити якість управління навчально-виховним процесом, оцінити ефективність заходів. Це стосується як матеріальних, так і духовних цінностей. У процесі розвитку відбувається їх взаємодія, адже духовність, моральність визначають і ціннісні орієнтації та ієрархію матеріальних потреб.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12938 ВИКОРИСТАННЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 2022-05-24T16:52:56+03:00 А. О. Волосовець nmapo.emergency@gmail.com І. С. Зозуля nmapo.emergency@gmail.com О. В. Іващенко nmapo.emergency@gmail.com І. В. Вербицький nmapo.emergency@gmail.com О. Г. Крамарева nmapo.emergency@gmail.com А. В. Бойко nmapo.emergency@gmail.com <p>Розробка нових інформальних варіантів навчання із залученням сучасних цифрових, навчальних та симуляційних технологій є актуальним і важливим питанням у вищій медичній освіті. Метою даного дослідження було розробити та дослідити ефективність імплементації нових інформальних варіантів навчання медичних працівників та студентів у педагогічну практику на кафедрі медицини невідкладних станів. Кафедральні співробітники розробили нові навчальні програми, які включають цілий ряд майстер-класів із різних напрямків медицини невідкладних станів. Аналіз ефективності імплементації нової форми викладання показав, що слухачі надають перевагу майстер-класам у своїй навчальній діяльності, оскільки останні мають чітку практичну спрямованість і дають реальні знання для надання медичної допомоги у реальних умовах та невідкладних ситуаціях. Використання нових інформальних варіантів викладання навчального матеріалу із залученням сучасних інформаційних технологій, симуляційних елементів і манекенів та професіональних викладачів з реальним клінічним досвідом дозволить значно підвищити рівень підготовки студентів та слухачів у медичних закладах вищої освіти і забезпечити високу якість надання медичної допомоги населенню.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12779 ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ЗОШИТІВ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2022-02-22T17:06:26+02:00 С. О. Дубина xapcha86@gmail.com Д. С. Хапченкова xapcha86@gmail.com С. В. Бондаренко stanislav.bondarenko1187@gmail.com І. О. Федорова xapcha86@gmail.com <p>Здійснення освітнього процесу за умов реалізації карантинних заходів під час глобальної епідемії коронавірусу, що почалася у 2020 р., актуалізувало необхідність винайдення і впровадження нових засобів та методик організації і здійснення освітнього процесу. Передусім, це стосується викладання теоретичних дисциплін, де за умов дистанційного навчання значно звужується поле можливостей для формування практичних навичок, оскільки доступ до біологічного матеріалу, муляжів, інструментарію зазвичай не є можливим або малоефективним навіть за сучасного рівня інформаційно-комунікаційних технологій. Не применшуючи значення зусиль у вирішенні завдання діджиталізації навчального матеріалу і способу його подачі та засвоєння, не слід забувати й більш традиційний інструментарій, який може за певних умов оптимізувати результати освітнього процесу. Тому метою даної роботи було окреслення переваг розробки та впровадження в навчальний процес робочих зошитів із предмета «Анатомія людини» як засобу оптимізації результатів освітнього процесу. Співробітники кафедри розробили робочі зошити з кожного розділу предмета. Структура робочого зошита надала можливість студентам чітко та лаконічно висловлювати свої думки, закріплювати отримані теоретичні знання під час розвʼязування ситуаційних задач, виконувати подані завдання з мінімальним витрачанням часу для навчання. Використання робочих зошитів як інструменту методичного забезпечення самостійної роботи здобувачів освіти за умов дистанційного навчання дозволило оптимізувати результати навчання (посилення спрямованості та структурованості самостійної роботи, додаткову візуалізацію, покращення інструментарію контролю сформованості основних практичних навичок) з урахуванням обмежень віддаленості доступу й особливих рис, яких набуває самостійна робота при дистанційному режимі.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12830 ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ЛЕКЦІЙ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 2022-04-01T13:02:20+03:00 О. З. Іванченко elenazenonovna71@gmail.com О. З. Мельнікова elenazenonovna71@gmail.com І. І. Міхіна elenazenonovna71@gmail.com <p>У статті розглянено питання доцільності лекцій як виду навчальних занять за результатами анкетування студентів, а також недоліки і переваги традиційного й інтерактивного форматів проведення лекцій. На основі опитування студентів з’ясовували їх потребу у лекціях та порівнювали традиційні й інтерактивні лекції за такими ознаками, як: корисність, подолання монотонності, утримання уваги та інтересу, позитивна роль у навчанні і мотивації до самонавчання. Дослідження проведено шляхом анкетування 75 студентів 1 курсу 3 медичного факультету ЗДМУ спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» віком від 17 до 20 років. Питання анкети сформульовані авторами статті за допомогою дослідженої науково-методичної літератури, в якій вивчаються проблеми організації лекцій у закладах вищої освіти. За результатами анкетування студентів, лекцій потребують 77,4 % опитаних, перш за все, для отримання професійних знань і підготовки до практичних занять. Сучасні форми лекції – традиційна та інтерактивна – викликають майже однаковий інтерес близько 50 % студентів-першокурсників. Інтерактивна лекція оцінена студентами суттєво вище традиційної за показниками утримання уваги (64,5 % і 33,9 % відповідно) та позбавлення монотонності (78,5 % проти 19,4 %). Меншою мірою обидва формати лекцій відрізнялися для студентів за критеріями покращення навчання і самонавчання. При проведенні інтерактивної лекції у студентів першого курсу існують певні проблеми взаємодії з лектором – тільки 40,3 % позитивно оцінили можливість звернення викладача до них під час заняття і лише 29 % вільно звертаються самі при виникненні питань, що ми пов’язуємо з незавершеністю адаптаційного процесу до навчан­ня в університеті і в новому колективі. Результати дослідження показали, що лекція залишається видом навчальних занять, якого потребують студенти, а ефективність її проведення може бути підвищена шляхом застосування інтерактивного формату.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12652 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МЕДИКІВ 2021-12-27T17:29:53+02:00 Ю. Л. Кучин lesyalymar@ukr.net Л. В. Лимар lesyalymar@nmu.ua <p>У статті описано основні принципи організації дистанційного навчання студентів-медиків, зокрема необхідні для формування практичних умінь та навичок майбутніх лікарів. Висвітлено особливості запровадження дистанційного навчання в систему медичної освіти, а також проведено аналіз літературних джерел та показано зростання інтересу до дистанційного навчання, зокрема з 2020 р. Проаналізовано досвід організації заочного навчання студентів-фармацевтів та провізорів, яке можливо зіставити з дистанційним навчанням. Визначено основні принципи організації дистанційного навчання медиків, а саме: принципи структурованості, цілеспрямованості, системності та систематичності, справедливості оцінювання та індивідуального підходу, а також принцип контролю. Показано, що окремою проблемою дистанційного навчання є формування практичних вмінь та навичок обстеження і проведення процедур та маніпуляцій студентами, а також проведення контролю дистанційними засобами. З метою удосконалення навчання студентів-медиків рекомендується проводити навчання практичних вмінь та навичок, а також їх контроль за змішаною системою, в аудиторії. Описано структуру організації дистанційного навчання студентів-медиків гуманітарних та клінічних дисциплін, визначено основні структурні елементи освітнього дистанційного середовища, зокрема на прикладі досвіду НМУ імені О. О. Богомольця. Визначено основні методи дистанційного навчання студентів-медиків, показано необхідність застосування інтерактивних методів навчання. Окремо визначено особливості проведення контролю знань, умінь та навичок студентів-медиків за дистанційною та змішаною системами навчання, з метою уникнення академічної недоброчесності. Проблема дистанційного навчання студентів-медиків потребує подальшого дослідження, зокрема використання програмного віртуального забезпечення для навчання виконання процедур та маніпуляцій.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12939 ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЗІ СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 2022-05-24T17:44:46+03:00 В. В. Маврутенков georev@ukr.net К. Ю. Литвин georev@ukr.net Г. О. Ревенко georev@ukr.net <p>Пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) прискорила рух до телемедицини і надала можливості медичним школам підготувати студентів для участі в онлайн-освіті та сформувати компетенції для цього переходу.</p> <p>Мета дослідження – підвищити якість засвоєння практичних навичок студентами з діагностики й терапії інфекційних хвороб та дитячих інфекцій і комунікації з пацієнтами на практичних заняттях у форматі дистанційного навчання шляхом онлайн-­візуалізації медичних консультацій.</p> <p>Застосування інтерактивної онлайн-конференції з пацієнтами або/та колегами під час проведення практичних занять значно покращує якість навчання (середній бал, абсолютна та якісна успішності істотно вищі у студентів, які займаються з використанням візуалізації он-лайн консультації пацієнтів). Студенти відповіли на запитання щодо оцінки запропонованої форми дистан­ційної освіти, яка, на їхню думку, покращує засвоєння матеріалу та підвищує мотивацію до вивчення навчального матеріалу завдяки «матеріалізації» теоретичних знань.</p> <p>З огляду на наш досвід та отримані результати проведеного дослідження, вважаємо перспективним в умовах дистанційного навчання використання інтерактивних онлайн-консультацій хворих, оскільки це суттєво підвищує рівень засвоєння матеріалу та мотивацію студентів, а також є ефективним засобом відпрацювання практичних навичок з діагностики й терапії інфекційних хвороб у дітей і дорослих.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12940 МОДЕЛЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ПЕДІАТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ «ПОЧАТКОВА ТА РЕАНІМАЦІЙНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНІЙ ДИТИНІ» ЯК КОМПОНЕНТИ ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО ПРАКТИЧНОГО (КЛІНІЧНОГО) ІСПИТУ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 «МЕДИЦИНА» ГАЛУЗІ 2022-05-24T18:02:12+03:00 О. П. Волосовець georev@ukr.net С. П. Кривопустов georev@ukr.net Т. В. Починок georev@ukr.net І. О. Логінова georev@ukr.net Т. І. Шевцова georev@ukr.net Н. А. Слюсар georev@ukr.net Л. М. Корх georev@ukr.net <p>Народжуваність в Україні має стійку тенденцію до зниження, водночас спостерігається зростання частоти захворювань новонароджених, що спричиняють інвалідизацію дітей, а малюкова смертність, головною причиною якої є перинатальна патологія, залишається на рівні, що значною мірою перевищує показники більшості європейських країн. Саме тому майстерне володіння майбутніми лікарями компетенціями відповідно до сучасних вимог надавати початкову та реанімаційну допомогу новонародженим, що сприяє зниженню неонатальної смертності та покращенню прогнозу щодо подальшого розвитку дитини, на сьогодні є нагальною потребою часу.</p> <p>Мета статті – розробити оптимальну модель екзаменаційної педіатричної станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженій дитині» як компоненти об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».</p> <p>Для якісної перевірки рівня сформованості компетенцій, засвоєних на педіатричних кафедрах впродовж навчання, на кафедрі педіатрії №&nbsp;2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, як опорної, була проведена робота щодо визначення шляхів оптимізації підготовки студентів та організації проведення ОСКІ-2.</p> <p>Представлено паспорт екзаменаційної педіатричної станції «Початкова та реанімаційна допомога новонародженій дитині».</p> <p>Екзаменаційна педіатрична станція «Початкова та реанімаційна допомога новонародженій дитині», як компонента об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», є сучасною формою ефективного контролю компетенцій майбутніх лікарів.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12943 ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 2022-05-25T11:07:49+03:00 Н. Я. Олійник oliinyk@tdmu.edu.ua <p>У статті представлено методичну розробку заняття з вибіркової дисципліни «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом» для викладачів факультету іноземних студентів медичних закладів вищої освіти. Детально розглядаються 4 етапи практичного заняття, основна мета яких: засвоєння лексичних одиниць на позначення жіночих статевих органів, гінекологічних захворювань та особливостей діяльності акушера-гінеколога; удосконалення уміння будувати монологічні та діалогічні висловлювання, що містять опис особливостей причин відвідування гінеколога, симптомів і хвороб жіночої статевої системи, застосовуючи вивчені лексичні одиниці та фрази; розвиток навичок збору анамнезу захворювання; удосконалення граматичних умінь вживання прикметників й узгодження їх з іменниками. Усі завдання теми розроблені для формування у студентів комунікативної компетенції при вивченні предмета, відповідають основним вимогам до таких матеріалів, призначені для розвитку і вдосконалення основних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, слухання, читання та письма.</p> <p>Навчально-тренувальні вправи на засвоєння лексичного матеріалу, вміння формувати монологічне висловлювання, складати діалог лікаря з пацієнтом на запропоновану тему, повторення граматичного матеріалу дозволять забезпечити реалізацію комунікативних потреб іноземних студентів, щоб у майбутньому вони могли стати практичними користувачами української мови, використовувати її в різноманітних реальних ситуаціях поза заняттями.</p> <p>Робота з текстом є важливим етапом не лише вивчення лексичного матеріалу, удосконалення навичок читання: правильної вимови, наголошування слів, повторення граматичного матеріалу, а має на меті розвиток професійних знань, ознайомлення студентів з професійною тематикою.</p> <p>Для кращого сприйняття і розуміння матеріалу впродовж заняття студентам пропонуються різні види активностей із використанням технічних засобів навчання і роздаткових матеріалів для залучення зорової (рисунки, відеофільм, схеми), слухової (пояснення викладача) і механічної пам’яті (письмова робота студентів у зошитах чи на дошці).&nbsp;</p> <p>Усі матеріали заняття розроблені з метою формування українськомовної комунікативно-професійної компетентності, якісного засвоєння та активного використання комунікативних фахових конструкцій у професійному спілкуванні.</p> <p>&nbsp;Тема «Професійна комунікація акушера-гінеколога з пацієнткою» відповідає програмі вибіркової навчальної дисципліни «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом» для студентів спеціальності 222 «Медицина».</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12944 ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ У КАРДІОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОПАНУВАННЯ ТЕМИ АНГЛОМОВНИМИ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 2022-05-25T12:28:07+03:00 М. П. Тишковець tyshkovec@tdmu.edu.ua <p>У статті відзначено про необхідність оволодіння українською мовою на фаховому рівні інакомовними студентами медичних закладів вищої освіти як одного з основних видів мовленнєвої діяльності в майбутній професії. Тут запропоновано навчально-методичні матеріали до теми «Професійне спілкування лікаря з пацієнтом у кардіологічному відділенні» для вивчення англомовними здобувачами вищої медичної освіти, апробовані на практичних заняттях у межах курсу «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.&nbsp;Я.&nbsp;Горбачевського МОЗ України. Визначено зміст та окреслено види робіт, що дозволяють одночасно з опануванням лексико-граматичного матеріалу реалізовувати найнеобхідніші комунікативні потреби для фахового спілкування лікаря-кардіолога з пацієнтом. У праці запропоновано види завдань для засвоєння теми іноземцями: опрацювання словника-мінімуму, читання тексту й вивчення нових слів і синтаксичних конструкцій у його контексті тощо. Ми рекомендуємо ряд післятекстових завдань, призначених для формування та розвитку мовної й мовленнєвої компетентностей інакомовців, зокрема: 1. Відповідайте на запитання до тексту. 2. Прочитайте речення. Напишіть, правильно чи неправильно. До неправильних речень доберіть із тексту точний варіант. 3. Продовжте речення. 4. Визначте хворобу за ключовими словами тощо. Далі пропонуємо іноземним студентам сконструювати власну бесіду лікаря-кардіолога з пацієнтом на основі діалогу-зразка.</p> <p>Уважаємо, що такі навчально-методичні матеріали допоможуть студентам-іноземцям вільно спілкуватися із пацієнтом у кардіологічному відділенні, ставити йому запитання для збору анамнезу, сприймати і розуміти відповіді недужого, аргументовано висловлювати власні погляди стосовно лікування чи запобігання хворобі.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12945 ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 2022-05-25T12:33:26+03:00 Р. Б. Коцюба fedushunno@tdmu.edu.ua Н. О. Федчишин fedushunno@tdmu.edu.ua І. Р. Гуменна fedushunno@tdmu.edu.ua <p>У роботі здійснено комплексне дослідження проблеми впровадження комп’ютерно орієнтованої методики розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців лікувальної справи. Проаналізовано комп’ютерно орієнтовані методики розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи в університетах зарубіжних країн. Виявлено, що найбільшої ефективності при застосуванні комп’ютерно орієнтованих методик вивчення іноземних мов досягається за рахунок використання дистанційних та змішаних форм навчання. Розглянуто і проаналізовано електронні освітні ресурси у вітчизняних медичних університетах, зокрема в Тернопільському національному медичному університеті ім. І.&nbsp;Я.&nbsp;Горбачевського. Детально описано і проаналізовано комп’ютерно орієнтовану методику проведення занять із латинської мови. Запропоновано засоби та ресурси для підвищення рівня розвитку ІКК майбутніх спеціалістів лікувальної справи. Результати експериментального дослідження дозволили дійти висновку, що запропонована методика є ефективною і може бути рекомендована для впровадження в систему вищої медичної освіти. Обґрунтовано критерії та рівні оцінювання іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи. Розглянуто рекомендації щодо вдосконалення робочих програм, розробки нових комп’ютерно орієнтованих засобів для покращення рівня розвитку ІКК у медичних та інших ЗВО України.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12946 ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ І КУРСАНТІВ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ ФПО – ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 2022-05-25T12:49:08+03:00 А. В. Бойчук appag_kaf@ukr.net В. С. Шадріна appag_kaf@ukr.net О. І. Хлібовська appag_kaf@ukr.net <p>Впровадження сучасних технологій викладання спрямоване на кінцеву мету – підготувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних спеціалістів. Завдяки використанню ІТ-технологій для дистанційного (у тому числі в режимі on-line) навчання є можливість для лікарів акушерів-гінекологів бути ознайомленими з не тільки відпрацьованими методиками, схемами, підходами в лікувальному процесі, а й з новинками в цій сфері, підвищувати професійну кваліфікацію без припинення робочого процесу. Для формування системи професійних теоретичних та практичних знань у лікарів-інтернів і лікарів-курсантів у світі широко застосовують ситуаційне моделювання. Використання у навчальному процесі ситуаційних задач сприяє активності лікарів-інтернів та курсантів у практичній роботі, їх професійному розвитку й дисциплінації мислення.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12947 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЯКІСНОГО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ 2022-05-25T14:59:50+03:00 О. П. Волосовець volosovec@ukr.net В. В. Уліщенко volosovec@ukr.net Ю. В. Каруліна volosovec@ukr.net О. В. Ємець volosovec@ukr.net Т. М. Волосовець volosovec@ukr.net А. Я. Кривопустов volosovec@ukr.net А. Я. Кузьменко volosovec@ukr.net І. Г. Дікова volosovec@ukr.net Н. В. Грищенко volosovec@ukr.net В. Є. Хоменко volosovec@ukr.net О. Л. Дзюба volosovec@ukr.net О. Л. Ковальчук volosovec@ukr.net С. Д. Салтанова volosovec@ukr.net <p>У статті представлені дані щодо теперішнього стану та перспектив розвитку безперервного професійного розвитку лікарів в Україні та світі в умовах пандемічного сьогодення. Метою цієї роботи є вдосконалення запроваджуваної системи безперервного професійного розвитку лікарів, що має відповідати потребам галузі, запитам лікарів та сучасним викликам системі охорони здоров’я.</p> <p>Наступним генераціям лікарів безперервний професійний розвиток має стати доступним, персоналізованим, спрямованим на потреби лікаря. Він має базуватися на даних доказової медицини, використовувати широкий спектр можливостей освітніх та медичних платформ, 3D-реальності, симуляторів, дистанційних технологій та інтернет-ресурсів.</p> <p>Проте частка державного фінансування на заходи щодо безперервного професійного розвитку лікарів та перелік заходів безперервного професійного розвитку в державних закладах медичної освіти з року в рік скорочується, що сприяє розширенню комерціалізації цих заходів, екстенсивного збільшення кількості надавачів освітніх послуг на тлі відсутності поки дієвого контролю за їх якістю та контролю за провайдерами. Cуттєвою проблемою є не тільки якісна підготовка медичних кадрів, але й прогресуюче скорочення їх кількості.</p> <p>Необхідно долучати провідних експертів лікарських асоціацій та товариств до експертної оцінки й сертифікації Центром тестування МОЗ України контенту, рівня доповідачів, порядку проведення освітньо-наукових заходів. Потребує узгодження також кількість таких заходів, кількість і рівень кваліфікації провайдерів.</p> <p>Наявна система безперервного професійного розвитку лікарів потребує подальшого вдосконалення, ефективність якого залежить, по-перше, від рівня професіоналізму залучених до роботи з медичними працівниками фахівців, а по-друге, від того, наскільки ця система відповідає викликам сьогодення, потребам і можливостям лікарів.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12785 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З МЕДСЕСТРИНСТВА: РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 2022-03-01T14:27:10+02:00 М. І. Марущак marushchak@tdmu.edu.ua М. Ю. Синенко ml_synenko_mayu@tdmu.edu.ua <p>В Україні існує необхідність підготовки лідерів у сфері медсестринства у напрямках науки, освіти та практичної діяльності, здатних виховати наступне покоління медсестер. Метою даного дослідження було оцінити ефективність підготовки докторів філософії з медсестринства на освітньо-науковій програмі за спеціальністю 223 «Медсестринство», яка реалізується в Тернопільському національному медичному університеті. Для реалізації поставленої мети було розіслано на електронні поштові скриньки 30 закладів медичної освіти, а також аспірантів за спеціальністю 223 «Медсестринство» листи-прохання щодо згоди взяти участь в анкетуванні. В результаті 10 закладів та 5 здобувачів третього рівня вищої освіти надали свої згоди на проходження анкетування та надіслали заповнені анкети. Встановлено, що підготовка докторів філософії з медсестринства на освітньо-науковій програмі за спеціальністю 223 «Медсестринство», яка реалізується в Тернопільському національному медичному університеті, є ефективною, що підтверджується високою зацікавленістю потенційних стейкхолдерів залучати фахівців зі спеціальності «Медсестринство», підготовлених у ТНМУ, до роботи у своєму закладі і готовністю рекомендувати їх керівникам інших закладів приймати на роботу. Під час аналізу заходів для вирішення проблем дефіциту кваліфікованих кадрів стейкхолдери вважають найважливішими вдосконалення співпраці роботодавців і закладів вищої освіти як у працевлаштуванні випускників, так і в підготовці освітньо-наукових програм, підвищення якості підготовки за рахунок використання сучасного обладнання, техніки та технологій, а також залучення до роботи у ЗВО професіоналів з практики. Середній пріоритет респонденти віддали підвищенню вимог до вступників на ОНП за спеціальністю 223 «Медсестринство», достатньо високий – підвищенню кваліфікації викладачів. Серед пропозицій щодо покращення якості підготовки здобувачів переважали вдосконалення викладацької майстерності та підвищення практичної підготовки, покращення володіння універсальними дослідницькими навичками, створення та забезпечення цілеспрямованих дослідницьких стратегій.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12950 СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 2022-05-26T10:38:44+03:00 О. М. Проніна kobeniak1987@gmail.com С. М. Білаш kobeniak1987@gmail.com М. М. Кобеняк kobeniak1987@gmail.com <p>Розвиток та вдосконалення галузі охорони здоров’я прямо пропорційно залежать від підготовки медичних кадрів, їхнього професіоналізму, якості знань, практичних навичок і володіння абстрактним мисленням. Підхід до тактики лікування кожного пацієнта вимагає від лікаря індивідуального бачення розвитку хвороби та її попередження.</p> <p>Вагомою складовою формування майбутніх спеціалістів є практична підготовка з відпрацюванням якомога більшого спектра маніпуляцій у різних сферах та напрямках медичних фахівців.</p> <p>Так, «симуляційний тренажер для відпрацювання техніки ендоскопічних втручань» надає змогу для візуального та тактильного контакту з технічними елементами для проведення операцій в малоінвазивній хірургії. Відомо, що подібні тренажери використовуються в закладах вищої освіти, але запропонована нами модель несе в собі низку переваг. Основними з них є розташування комплексу в операційній кімнаті з операційним столом, манекеном, який за розміром наближений до середньостатистичної людини. Анатомічна проекція розташування органів черевної порожнини дає змогу моделювання справжнього оперативного втручання. Оперуючий хірург знаходиться збоку від пацієнта, що деякою мірою утрудняє роботу з ендоскопічними маніпуляторами в порівнянні з ендоскопічними боксами, коли хірург знаходиться в прямій проекції від останнього. Але при роботі з нами запропонованим комплексом відбувається повна імітація процесу оперативного втручання. Тож при підготовці лікарів-інтернів даний винахід відіграє важливу роль у розвитку практичних навичок.</p> 2022-05-30T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта