https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/issue/feed Медична освіта 2022-02-02T21:09:03+02:00 Nadiia Fedchyshyn fedushunno@tdmu.edu.ua Open Journal Systems <p><em>Науковий журнал, призначений для висвітлення шляхів удосконалення вищої медичної освіти, досвіду з організації навчальної роботи. В журналі публікуються статті науково-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Також друкуються повідомлення, рецензії, історія медичних навчальних закладів.</em><br><em><strong><span lang="EN-GB">ISSN&nbsp;</span></strong><strong><span lang="EN-US">2414-5998</span></strong><strong><span lang="EN-GB"> (Online), ISSN 1681-2751 (Print), <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=19740&amp;lang=pl"><span class="fs-journal-icv-ibox-title ng-binding ng-scope">ICV 2019 - 77.77</span></a></span></strong></em></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12701 КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 2022-01-27T23:36:25+02:00 І. І. Ворона voronai@tdmu.edu.ua О. Д. Колодницька voronai@tdmu.edu.ua <p>Статтю присвячено проблемі діагностики рівня сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх медиків. На основі інтеграції досліджень з педагогіки, психології та лінгвістики подано опис визначених у ході дослідження критеріїв, показників та рівнів сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх медиків. Подано стисле обґрунтування й характеристику визначених критеріїв (мотиваційного, когнітивного, особистісно-ціннісного та практично-діяльнісного) та їх показників. Виокремлено рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх працівників медичної сфери: високий, середній, низький.</p> <p>Сформованість мотиваційного критерію є відправною точкою існування професійно-комунікативної культури майбутнього фахівця, оскільки цей феномен не може виникнути поза мотиваційною сферою студентів. Мотивація в обранні фаху зумовлює вибір професійних ідеалів, формування професійних планів, самоаналіз, самооцінку й вимогливість особистості до себе, виступає провідним мотивом освіти, який стимулює пізнавальну діяльність студентів.</p> <p>Когнітивний критерій відображає рівень засвоєння знань, необхідних для успішної професійної комунікації, котрі формують теоретичну основу комунікації, служать підґрунтям для розвитку практичних комунікативних умінь.</p> <p>Особистісно-ціннісний критерій визначено на основі сформованості ціннісних орієнтирів, які визначають ціннісне відношення особистості до обраної професії, наявність загальнолюдських цінностей і цінностей професійної самореалізації, свідчать про розуміння готовності до виявлення особистої ініціативи й подальшого професійного зростання.</p> <p>Практично-діяльнісний критерій визначає комунікативну культуру майбутнього фахівця. Рівень професійних умінь є не тільки практичним втіленням теоретичних загальнокультурних та професійних знань, але й продуктивним їх застосуванням у пізнавальній діяльності та здійсненні міжособистісної та професійної взаємодії на високому рівні професійної культури.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12532 СУЧАСНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 2021-11-29T13:21:13+02:00 О. Ю. Кваско anna.kondaurova@gmail.com А. Ю. Кондаурова anna.kondaurova@gmail.com <p>Поряд із традиційними технологіями навчання з’являються та активно розвиваються дистанційні методи, використання яких дозволяє навчати і навчатися в індивідуальному режимі, незалежно від місця і часу.</p> <p>Мета роботи – висвітлення окремих питань, пов’язаних з організацією дистанційної викладацької роботи із вітчизняними англомовними студентами медичного закладу вищої освіти IV рівня акредитації на рівні фундаментальної кафедри.</p> <p>Медична освіта та методики викладання медичних наук мають свої особливості. Зокрема, значну роль відіграє наочність викладання матеріалу та переважання саме практичних занять. Отже, дистанційне викладання медичних наук супроводжується складнощами, пов’язаними з проведенням практичних занять, наближених до реальних аудиторних занять з аналогічною ефективністю. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця перейшов на дистанційне навчання з початком пандемії COVID-19 у березні 2020 р. Тоді було створено платформу Neuron, на зміну якій у січні 2021 р. прийшла інша платформа – Likar.nmu (обидві розроблені на базі системи управління навчанням Moodle). Введення в роботу зазначених платформ дало можливість уніфікувати процес дистанційної роботи в університеті та створити основу для перебудови викладання на інший формат.</p> <p>Перехід закладів вищої освіти на дистанційне навчання стимулював стрімкий розвиток і освоєння новітніх технологій в освіті, зокрема розроблення онлайн-платформ для навчання, скринінг наявних додатків для проведення онлайн-конференцій та виявлення найбільш вдалих для викладання конкретної дисципліни, розроблення нових методик викладання з урахуванням особливостей дистанційної роботи тощо. Звісно, викладання медичних дисциплін має свої особливості, які важко перенести в дистанційний формат, і на початку введення дистанційного формату видавалося взагалі неможливим. Проте стрімкий розвиток технологій розкриває нові можливості, необхідно тільки встигати опановувати та адаптувати до тієї чи іншої навчальної дисципліни.</p> <p>Навчання медичних наук також достатньо успішно може бути переведено в дистанційний формат. Цілком ймовірно, що після закінчення пандемії COVID-19 значна частина елементів дистанційної освіти може залишитись як складова аудиторних занять.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12692 ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕТОДУ 2022-01-27T21:37:18+02:00 Ю. С. Мазуренко yumazurenko@ifnmu.edu.ua <p>Для формування фахової компетенції майбутніх лікарів з використанням репродуктивного методу розроблена методика проведення лабораторної роботи з медичної та біологічної фізики. В основі даної роботи лежить використання пристроїв загального призначення, таких, як пульсоксиметр, для визначення рівня наповненості легень киснем та встановлення зв’язку цього параметра з іншими важливими характеристиками організму.</p> <p>Одним із важливих факторів здорового функціонування організму є задовільне насичення легень киснем. Зменшення цього показника є джерелом цілого ряду захворювань в його початковій стадії, у тому числі і SARS-CoV-2 (COVID-19). Тому необхідним є застосування простої і загальнодоступної методики контролю рівня кисню в легенях. Таким пристроєм служить пульсоксиметр. Метою даної роботи є вироблення практичних навичок роботи з пульсоксиметром на прикладі лабораторної роботи та вмінь інтерпретувати отримані результати.</p> <p>Робота має теоретичний та прикладний характер. Поставлена проблема вирішувалася за допомогою стандартного пульсокси­метра та розробленої методики, що дозволяє встановити межі використання даного приладу та взаємозв’язок рівня кисню з такими характеристиками організму, як пульс і температура.</p> <p>Основним результатом роботи є розроблення методики лабораторної роботи по застосуванню стандартного пульсоксиметра в комплексі з тонометром і термометром для діагностики організму та виявлення порушень забезпечення киснем організму на ранніх стадіях.</p> <p>Доступність та простота використання приладів дозволяють розширити межі навчального процесу: студенти можуть отримати доступ до вимірювальних пристроїв у комфортний для них та викладача час і проводити комплекс досліджень у клінічних умовах.</p> <p>Розроблена лабораторна робота по вивченню будови і принципу роботи пульсоксиметра показала можливість діагностики проблем із дихальною та серцево-судинною системами на ранніх стадіях їх прояву. Методами статистичної обробки встановлено існування кореляції між такими параметрами, як SpO<sub>2</sub> – пульс і SpO<sub>2</sub> – температура, що дає змогу за даними пульсоксиметрії контролювати загальний стан організму простим методом.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12693 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА 2022-01-27T21:44:00+02:00 Л. Я. Посоленик posolenykly@tdmu.edu.ua <p>В умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг провідним фактором, який впливає на розвиток вищої медичної освіти в Україні, є вдосконалення якості підготовки лікарів. Основним його завданням є підготовка фахівців, спроможних успішно конкурувати на вітчизняному та європейському ринку послуг. Інтеграція до європейського науково-освітнього простору спонукає до впровадження новітніх норм і стандартів в освітній процес України та орієнтує заклади вищої освіти на високо мотивовану особу, що прагне саморозвитку, здатну самостійно поповнювати й оновлювати знання, вести самостійний пошук додаткового матеріалу, творчо ставитися до виконання навчальних завдань.</p> <p>Збільшення частки самостійної роботи студентів стало основним елементом розвитку та вдосконалення якості сучасної вищої медичної освіти і свідчить про відхід від пасивної ідеології навчання («нехай мене навчать»). Для реалізації більш досконалих стандартів освітньої діяльності саме така реорганізація дозволяє підготувати майбутнього лікаря, який здатний до професійного зростання, має відчуття соціальної та корпоративної відповідальності, вміє приймати рішення у складних життєвих та виробничих випадках і є конкурентоспроможним на вітчизняному та європейському ринку послуг.</p> <p>Для забезпечення якісного виконання студентами поставлених завдань: позааудиторної, аудиторної, творчої самостійної роботи та максимального покращення їх вмотивованості на кафедрі дитячої стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України було імплементовано й активно практикується один з інтерактивних методів навчання – кейс-метод. Даний метод аналізу реального клінічного випадку розкриває та формує у майбутнього лікаря аналітичні здібності, накопичення практичного досвіду, самостійність у прийнятті рішення, комунікативність, навички роботи з достатньо великим об’ємом інформації. Формування клінічного мислення у студентів-стоматологів проходить у процесі безпосередньої самостійної спроби розв’язування конкретної клінічної ситуації. Таким чином, розгляд й обговорення ситуаційних задач стимулює індивідуальну активність студентів, формує розвиток працьовитості та креативності, готовність взяти на себе відповідальність за результати власного навчання, дає можливість студентам скооперувати теоретичну підготовку та трансформувати її у практичні вміння, необхідні для майбутньої професійної діяльності.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12694 МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 2022-01-27T21:48:57+02:00 С. В. Бондаренко bondarenko_sergsi80@ukr.net О. І. Пилипишин bondarenko_sergsi80@ukr.net М. О. Сопіга bondarenko_sergsi80@ukr.net <p>У cтатті зроблено спробу відображення сучасного змісту надання освітніх послуг при здобутті медичної освіти у ЗВO, який буде відображати характер економічного та соціального розвитку України і покликаний на зміну передовсім парадигми вищої медичної освіти. Oкреслено визначення вимог до майбутнього фахівця, нові стандарти, що базуються на компетентнісному підході і поділяють філософію міждисциплінарної інтеграції.</p> <p>Oписано важливі методи навчання в сучасній вищій медичній освіті, які формують особистість майбутнього фахівця з новим кругозором та мисленням, що дозволить успішно конкурувати з фахівцями в галузі на ринку праці, своєчасно, оперативно реагувати на різноманітні запити суспільства. Визначено технології навчання та модернізацію вищої медичної освіти, метою яких є oрієнтація на нові стандарти вищої освіти, що, у свою чергу, мають стати наступним поколінням стандартів.</p> <p>Mіждисциплінарна інтеграція та застосування міждисциплінарних технологій у підготовці майбутніх фахівців медичного профілю дозволять вийти на формування нового рівня критичного мислення, що здатне комплексно вирішувати завдання клінічної практики та всебічної інтеграції.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12695 ПРІОРИТЕТИ У ВИБОРІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» 2022-01-27T21:59:28+02:00 В. Л. Назарук nazaruk_vl@tdmu.edu.ua Т. І. Хвалибога nazaruk_vl@tdmu.edu.ua <p>Сучасні дослідження свідчать про те, що стан індивідуального здоров’я студентської молоді є досить низьким, а їх загальна та спеціально організована рухова активність – недостатньою. Причини цього явища є найрізноманітніші, а саме: постійне збільшення навчального навантаження у закладах вищої освіти, дорога вартість сучасних оздоровчих та фітнес-послуг, недостатня кількість різних форм оздоровчо-рухової активності для студентської молоді тощо. Слід також зазначити, що традиційні форми занять спеціально організованої рухової активності не сприяють зацікавленості студентів до процесу фізкультурно-оздоровчої діяльності, що передбачає здобуття відповідного комплексу знань, вмінь та навичок. Відсутність достатньої кількості наукових праць, спрямованих на зіставлення пріоритетів у виборі фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів, зокрема медичного профілю, зумовила вибір теми та мети дослідження – визначити пріоритети студентів 4 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» у виборі видів фізкультурно-оздоровчої діяльності та масового спорту.</p> <p>Дослідження полягало у проведенні анкетування, яке проводилося у жовтні 2020–2021 навчального року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Всього в анкетуванні взяли участь 46 студентів четвертого курсу медичного факультету, спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». В ході нашого дослідження ми використовували такі методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, інтерв’ювання, анкетування, методи математичної статистики.</p> <p>Аналіз відповідей студентів дозволив виокремити певні тенденції та характерні особливості їх спортивних інтересів. У ході дослідження зроблено висновок про те, що для покращення процесу фізичного виховання студентів слід враховувати інтереси студентів щодо вибору спеціально організованої рухової активності, зокрема через введення в програму підготовки студентів 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» дисципліни «Оздоровчо-реабілітаційне плавання».</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12696 ІНШОМОВНИЙ АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 2022-01-27T22:06:05+02:00 І. А. Прокоп prokop@tdmu.edu.ua Г. Я. Кітура prokop@tdmu.edu.ua <p>Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності використання англомовних автентичних текстів як основи для формування фахової комунікації у студентів медичних закладів вищої освіти. З’ясовано суть іншомовної комунікації, що є важливим концептом професіограми майбутнього працівника охорони здоров’я. Наголошується, що формування іншомовного фахового мовлення студента-медика є невід’ємним аспектом професійно орієнтованого навчання у медичному закладі вищої освіти і здійснюється шляхом опанування особливостей мовної компетенції на її фонетичному, лексичному та граматичному рівнях вивчення. Увага акцентується на необхідності використання навчальних автентичних текстів як фундаментальної основи курсу іноземної мови за професійним спрямуванням. Розглядаються питання змістового наповнення англійської мови за професійним спрямуванням, відбору навчального лексичного матеріалу, розвитку комунікативного компонента в процесі оволодіння студентом іншомовними фаховими уміннями. Охарактеризовано головні особливості використання автентичних текстів, розглянуто науково обґрунтовані зразки вправ для формування комунікативної компетенції; наголошено на необхідності засвоєння лексики для правильного оформлення висловлювання. Запропоновано взірці комунікативних лексичних вправ, які необхідні для здійснення фахової мовленнєвої діяльності студентів-медиків. З’ясовано, що використання фахових автентичних текстів та різноманітних завдань на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням розвиває фахові англомовні комунікативні навички та вміння, які надають можливість оцінювати, висловлювати власну думку та сприяють саморозвитку й самоактуалізації студентів-медиків.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12491 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ АНГЛОМОВНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВʼЯ» 2021-11-22T17:35:20+02:00 Л. В. Лимар lesyalymar@ukr.net <p>Освітньо-наукова програма навчання майбутніх докторів філософії спеціальності «Охорона здоровʼя» передбачає формування англомовної професійної комунікативної та академічної компетентності протягом навчання. Автором визначено англомовну професійну комунікативну та академічну компетентність як сукупність знань, умінь та навичок застосування загальної, медичної та академічної англійської мови при взаємодії в медичному та академічному середовищі, з метою досягнення комунікантом поставлених професійних та наукових цілей. Аналіз наявних структур та особистий досвід автора привели до формулювання структури англомовної академічної медичної комунікативної компетентності, в межах якої було визначено три підтипи компетентності: мовну (загальномовна компетентність), соціокультурну (академічна) та професійну (медична мовна). Кожний із підкомпонентів має три частини: когнітивну (знання компонента та способи його вивчення, представлене терміном знання), практичну (практичне застосування, представлене терміном уміння та навички) та індивідуальну (що являє індивідуальні особливості особи, які впливають на презентацію компонента). Визначено, що високий рівень розвитку <em>англомовної академічної медичної комунікативної компетентності</em> характеризується: високим рівнем (С1) сформованих знань, умінь і навичок застосування загальної, академічної та медичної англійської мови при фаховій та академічній комунікації, ефективній взаємодії комуніканта, обранням правильних стратегій комунікації, відповідно до існуючих етичних та біоетичних стандартів медичної та наукової взаємодії, позитивною комунікативною настановою, сформованою «Я-концепцією» себе як науковця і медика, здатністю до продуктивної взаємодії. Сформованість даної структури є метою вивчення майбутніми докторами філософії медичних спеціальностей курсу «Англійська мова академічного та медичного спрямування».</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12697 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ 2022-01-27T22:25:23+02:00 Л. М. Лиха lykha@tdmu.edu.ua <p>Пандемія COVID-19 є найбільшим викликом нашого часу. Оскільки коронавірус продовжує поширюватися більш ніж у 200 країнах, у яких діагностовано понад мільйон випадків захворювання, яке забирає, на жаль, істотну кількість життів, швидкість відновлення в кожній країні залежатиме від здатності реагувати шляхом обмеження передачі інфекції, забезпечення безпеки вразливих груп населення та підтримки функціональної системи охорони здоровʼя. На жаль, більшість країн незадовільно обладнана засобами для реагування на пандемію такого масштабу. Частково це можна пояснити нестачею та обмеженістю дій молодшого медичного персоналу.</p> <p>У статті описуються загальні тенденції, деякі теми глобалізації і міжнародної міграції медсестер та медсестринської освіти, попит, правове регулювання і працевлаштування дипломованих фахівців сестринської справи.</p> <p>Дослідження присвячено аналізу тенденцій, позитивних та негативних наслідків міграції медичних працівників на світовому ринку праці, узагальненню досвіду та висновкам для України. Описано нерівномірність економічного розвитку, що в умовах нівелювання всіх перешкод руху праці породжує проблеми для бідніших країн. Їм потрібен часовий лаг для економічного зростання і захист національного ринку праці, а це суперечить спільному європейському ринку. Необхідність аналізу тенденцій та наслідків міграції медичних працівників важлива для того, аби мінімізувати негативні екстерналії, скоротити ризики. В охороні здоровʼя це особливо важливо, бо прямо стосується якості життя громадян.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12698 ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЛЮДИ І РЕЧІ НАВКОЛО НАС» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА 2022-01-27T22:32:38+02:00 О. І. Новіцька novicka@tdmu.edu.ua С. І. Гнатишин novicka@tdmu.edu.ua <p>У статті представлено методичну розробку заняття з української мови як іноземної для викладачів закладів вищої освіти. Розглядаються 4 етапи практичного заняття, що сприяли розвитку живого, спонтанного мовлення студентів, розвитку уваги та когнітивного мислення, що дозволили закріпити необхідний лексичний мінімум, повторити пройдений синтаксичний і граматичний матеріал тощо. Мовне наповнення навчально<strong>-</strong>тренувальних вправ підпорядковане комунікативному підходу до навчання, який визначив наявність на занятті завдань, призначених для формування та розвитку різних видів мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання та письма.</p> <p>Сприйняття і розуміння нового матеріалу підсилювалося тим, що комплексно задіяно зорову (відеосупровід і роздатковий матеріал), слухову (пояснення викладача) і механічну пам’ять (запис студентами слів і словосполучень у зошити). Робота з текстом є важливою не лише для застосування на практиці граматичних знань, формування правильної вимови чи наголошування слів, а й для ознайомлення іноземних студентів із українською культурою, її традиціями і виховання в них поваги до нашої нації і держави.</p> <p>Знання лексики, вміння будувати монологічні висловлювання, ініціювати й вести діалог-розпитування на запропоновану тему, навички узгоджувати прикметники, особові та присвійні займенники з іменниками у роді, числі й відмінку дозволять забезпечити реалізацію комунікативних потреб іноземних студентів у різних сферах спілкування: побутовій, соціально-культурній, офіційно-діловій, навчально-професійній.</p> <p>Професійне спрямування вивчення цієї теми полягає у формуванні українськомовної фахової компетентності майбутнього спеціаліста, здатного брати участь у діалоговій комунікації, розв’язувати комунікативні завдання у сфері професійної діяльності.</p> <p>Розроблена система вправ відповідає програмі навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів спеціальності 222 «Медицина».</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12699 ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ПЕДІАТРА З ДИТИНОЮ ТА ЇЇ БАТЬКАМИ: МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧА 2022-01-27T22:49:41+02:00 К. Л. Стефанишин burda_kl@tdmu.edu.ua <p>Стаття стосується проблеми навчально-методичного забезпечення дисципліни за вибором «Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом» для студентів третього року навчання спеціальності 222 «Медицина». Вивчення дисципліни ґрунтується на отриманих знаннях із української мови як іноземної та передбачає забезпечення комунікативних потреб студентів у навчально-професійній і навчально-науковій сферах, закладає основи фахової мови медика з перспективою їх подальшого використання у професійній діяльності, продовжує формувати комунікативні навички майбутніх спеціалістів.</p> <p>Представлено методичну розробку практичного заняття «Професійна комунікація педіатра з дитиною та її батьками» для викладачів медичних закладів вищої освіти. Хід заняття структуровано згідно з вимогами до практичних занять у медичному ЗВО та адаптовано до комунікативних потреб іноземних студентів. Структура заняття містить п’ять етапів: актуалізацію опорних знань, роботу з текстом, засвоєння нового матеріалу, виконання тренувальних вправ, поточний контроль. Змістове наповнення відповідає програмі навчальної дисципліни: cкарги дитини (її батьків) із захворюваннями різних систем та органів; дитячі захворювання; об’єктивне обстеження; попередній діагноз.</p> <p>Розроблена система вправ ознайомлює студентів із лексикою на позначення дитячих інфекційних захворювань; вчить реалізовувати комунікативні наміри в ситуаціях, пов’язаних з основними пунктами збору сімейного анамнезу (розпитування батьків), розвиває вміння збору анамнезу життя дитини раннього і старшого віку, практикує комунікативні навички спілкування педіатра з дитиною (батьками дитини), в якої є скарги на захворювання однієї із систем організму. Звернуто увагу на граматичні аспекти комунікативного мінімуму, необхідного для усного і письмового професійно орієнтованого спілкування українською мовою.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12700 СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ ШКІЛ У США 2022-01-27T22:57:03+02:00 Т. І. Хвалибога gorpinich@tdmu.edu.ua <p>Встановлено, що підвищення кваліфікації викладачів медичних шкіл США відбувається у двох напрямах: поглиблення педагогічної і клініко-медичної компетентності. Здійснено короткий аналіз історичного розвитку системи підвищення кваліфікації викладачів. Закцентовано увагу на ролі глобалізаційних процесів в організації підвищення кваліфікації. Виявлено, що в США у сфері підвищення кваліфікації викладачів вищої школи акцент робиться на наданні консультацій та зміцненні колегіальності, на відміну від багатьох інших країн, де підвищення кваліфікації спрямоване на розробку стратегічних підходів до поліпшення викладання і навчання на інституціональному рівні. Показано, що організація і розвиток ефективної системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів вищої школи США регулюються діяльністю Департаменту освіти країни. Реформування американської системи професійної освіти та вдосконалення нормативно-правової бази системи підвищення кваліфікації викладачів вищої школи стали відповіддю на зміну соціально-економічної парадигми в суспільстві. Досвід підвищення кваліфікації викладачів вищої школи за кордоном став необхідною рушійною силою для впровадження оптимальної аналогічної системи в США. Виявлено, що важливим напрямом роботи з розвитку професійно-педагогічної культури американських викладачів є оцінка їх діяльності, яка включає різні форми оцінювальних дій: анкетування студентів, колегіальну оцінку, самооцінку викладача, змістовний аналіз курсів, дидактичних матеріалів тощо.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12485 ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЛЕКЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ» В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-БАКАЛАВРІВ 2021-11-19T12:14:00+02:00 В. М. Косенко kosenkost@gmail.com <p>У статті проаналізовано значення та важливість інтерактивної лекції в процесі вивчення навчальної дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи» майбутніми медичними сестрами-бакалаврами. Вказано, що зростаючі освітні потреби здобувачів вищої освіти націлюють та орієнтують викладачів ЗВО на застосування та впровадження нових форм і методів навчання. Акцентується увага на твердженні, що подання готового теоретичного матеріалу викладачем – найменш ефективний спосіб сприйняття та запам’ятовування нової інформації. На процеси запам’ятовування можна позитивно вплинути, залучаючи здобувачів вищої освіти до активної взаємодії. Позитивним моментом співпраці «лектор-студенти» є те, що постійно розширюється коло думок, серед яких необхідно вибрати найбільш раціональні. Знання через дію – найкращий шлях до засвоєння найскладнішого теоретичного матеріалу. Застосування інтерактивних технологій аналізується на конкретному прикладі, пов’язаному з проведенням лекційного заняття в процесі вивчення навчальної дисципліни <strong>«</strong>Методологія науково-дослідної роботи». У статті перераховано складові структури, описано переваги та фактори, які впливають на ефективність лекції на основі інтерактивних технологій. Вказано, що викладач має використати час, відведений на заняття, з максимальним ефектом для студента, враховуючи скорочення кількості аудиторних годин. Інтерактивна лекція органічно поєднує методичну, дидактичну та виховну функції та створює оптимальні умови для постійної активізації пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, дозволяє розкрити творчий потенціал та надати можливість кожному студенту стати головним суб’єктом навчання, побачити та самостійно оцінити різноманітність думок та підходів при вирішенні важливих для подальшої фахової діяльності завдань. Реалії сьогодення потребують удосконалення методичної грамотності та професійної компетентності викладачів ЗВО.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12685 ВАЖЛИВІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 2022-01-27T18:28:35+02:00 Т. Г. Бакалюк bakalukth@tdmu.edu.ua Г. О. Стельмах bakalukth@tdmu.edu.ua Н. Р. Макарчук bakalukth@tdmu.edu.ua <p>Правильне ведення медичної документації є важливою складовою діяльності всіх закладів охорони здоров’я. Під час клінічної практики фізичний терапевт може проводити оцінювання, діагностування та втручання в межах своєї компетенції, тому виникає необхідність у документуванні цих дій. У статті представлений досвід викладання вибіркової дисципліни «Медична документація в реабілітаційних закладах» для бакалаврів зі спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія».</p> <p>Мета статті – акцентувати увагу викладачів та студентів на важливості отримання знань про значення медичної документації в роботі реабілітаційних закладів у сучасній системі професійної підготовки фахівців з фізичної терапії.</p> <p>Фізичний терапевт повинен вести чітку й добре організовану документацію результатів діагностики та оцінки і розробляти план подальших дій. Ці записи вносяться до медичної карти пацієнта фізичним терапевтом для надання доказів контакту з пацієнтом, інформування процесу клінічного обґрунтування та передачі інформації іншим фахівцям. Важливим завданням при підготовці спеціалістів з фізичної терапії є вивчення основ ведення документації, що дозволяє ідентифікувати, реєструвати, вимірювати та оцінювати реабілітацію, також визначати ефективність реабілітації, аналізувати стан пацієнта в наступні періоди реабілітації.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12686 КОНТРОЛЬ ВХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ 2022-01-27T18:44:48+02:00 С. Н. Вадзюк nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua С. С. Наконечна nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua І. Я. Папінко nakoneshnasofi@tdmu.edu.ua <p>Контроль знань студентів є важливою частиною процесу навчання як засіб управління навчальним процесом. Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового предмета з метою виявлення залишкових знань студентів за дисциплінами, які забезпечують вивчення нового курсу. У статті проаналізовано результати тестування вхідного рівня знань здобувачів вищої медичної освіти для оцінки теоретичної підготовки студентів 2 курсу з подальшим застосуванням як передумови успішної організації вивчення дисципліни. Співробітники кафедри розробили пакети тестових завдань; кожен білет містив 8 запитань, що відповідають основним розділам шкільного курсу біології, а також дисципліни «Фізіологія» (система крові, кровообігу, травлення і виділення, дихання, нервова і гуморальна регуляція функцій організму та сенсорні системи). Аналізуючи отримані результати тестування, було встановлено, що показник успішності (кількість правильних відповідей) у 2021 р. є нижчим порівняно з 2019 р. Зниження загального показника може бути зумовлено запровадженням дистанційної форми освіти у 2020 р. у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19. На основі одержаних результатів колективом кафедри розроблені заходи та прий­няті відповідні рішення з метою врахування виявлених особливостей, а також подальшого відстеження результатів навчання здобувачів у процесі вивчення дисципліни.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12687 ІНТЕНСИФІКАЦІЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, НАВЧАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ СТУДЕНТІВ 2022-01-27T18:58:05+02:00 Н. О. Гевкалюк gevkalyuk@tdmu.edu.ua В. Я. Крупей gevkalyuk@tdmu.edu.ua О. В. Скочило gevkalyuk@tdmu.edu.ua <p>У підготовці лікарів нової генерації сьогодні основний акцент робиться як на засвоєнні студентами знань, вмінь, навичок, формуванні професійної компетентності, так і на формуванні гармонійних, усебічно розвинутих особистостей, які мають позитивні, комфортні стосунки з соціумом. Ускладнення програми навчання, широке використання технічних засобів у сучасному освітньому процесі, інтенсифікація навчання, збільшення кількості інформації та підвищення вимог до якості навчання зумовлюють закономірне збільшення інтелектуального, навчального та нервово-психічного навантаження. Тривалий вплив інформаційних перенавантажень знаходить своє негативне відображення не лише на фізичному самопочутті людини, але й на її психологічному функціонуванні. У студентському віці молодь володіє великими можливостями для напруженої розумової праці, цей період є заключним етапом вікового розвитку психофізіологічних і рухових можливостей організму. Адаптацію студентів до навчання у закладі вищої освіти – одну з фундаментальних міждисциплінарних наукових проблем – необхідно розглядати як динамічний, багатосторонній і комплексний процес, що став предметом особливої уваги педагогів, психологів, медиків. Унаслідок емоційної нестабільності, стресових ситуацій, що призводять до неврологічних та рухових розладів, згідно з нейрогенною теорією, часто виникає бруксизм, чому сприяють і різноманітні відхилення в будові та функціях зубощелепної системи. Мета дослідження полягає в оцінці нервово-емоційного напруження студентів у період екзаменаційної сесії та виявленні відхилень, пов’язаних із психоемоційним станом студентів, у функціях зубощелепної системи. Ми провели клінічне стоматологічне обстеження за загальноприйнятими методиками 165 студентів віком від 20 до 25 років на кафедрі дитячої стоматології Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Для встановлення типу темпераменту було проведено анкетування за опитувальником Г. Айзенка; для встановлення психоемоційного стану – анкетування з використанням опитувальника Г. Айзенка та PS шкал Міннесотського багатомірного особистісного опитувальника; для оцінки особистісної шкали проявів тривоги – опитувальник I. Teylor. Діагностику наявності та оцінку ступеня вираженості бруксизму здійснювали за допомогою BruxChecker<sup>®</sup>. Ми застосували алгоритм вибору оптимального методу лікування, направленого на усунення етіологічного фактора – психоемоційної нестабільності з урахуванням психофізіологічних особливостей конкретного випадку та стоматологічне лікування відхилень у функціях зубощелепної системи. Проведені нами дослідження доводять ефективність лікування бруксизму у випадку діагностичного визначення превалюючого етіологічного фактора та впливу саме на нього, що приводить до нормалізації всіх інших факторів.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12515 ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ В УМОВАХ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 2021-11-27T09:10:44+02:00 О. З. Іванченко elenazenonovna71@gmail.com О. З. Мельнікова elenazenonovna71@gmail.com Г. Р. Мікаєлян elenazenonovna71@gmail.com <p>Представлена робота містить результати дослідження актуальної педагогічної проблеми сьогодення, яка полягає в суттєвих змінах умов, у яких здійснюється адаптація до навчання студентів-першокурсників у закладах вищої освіти (ЗВО). В умовах карантинних обмежень відбувався перехід на змішану його форму, коли заняття проводяться дистанційно за тим самим розкладом, який був створений на початку року для аудиторної роботи, з повною візуалізацією навчального процесу. Метою дослідження було виявлення особливостей перебігу адаптації студентів першого курсу медичного факультету та визначення організаційних засобів, які могли б сприяти більш успішній адаптації першокурсників. В добровільному анкетуванні взяли участь 64 студенти медичного факультету віком від 17 до 20 років. Питання анкети були сформульовані авторами статті самостійно на основі наукової літератури, присвяченої проблемам адаптації студентів. Показано, що більш ніж 80 % студентів були дуже зацікавлені майбутньою професією, і тільки 65,1 % опитаних оцінили відношення до неї як «дуже подобається» після нетривалого навчання. Рівень задоволеності результатами навчання у студентів виявився невисоким – лише 30 % з них були повністю задоволеними. Серед причин, які впливають на результати навчання і заважають адаптації, 52,4 % опитаних першокурсників назвали напругу і втому від занять, 60 % – опанування нових його форм, а 26 % студентів – пристосування до вимог викладачів. Виявилось, що соціально-біологічні аспекти адаптації в умовах дистанційного навчання мали полегшені прояви – тільки 15 % першокурсників відмітили труднощі раціонального планування свого часу, тоді як 73,3 % опитаних молодих людей проблем із цим не мали, залишаючись вдома із батьками. При визначенні стану психологічної адаптації виявилось, що майже кожен другий з опитаних першокурсників відчував підвищену тривожність, внутрішню напругу, невпевненість у своїх силах, мав порушення сну. Студенти відзначили, що організація змішаної форми навчання з повною його візуалізацією їх дисциплінує, мотивує на найкращу роботу і відповідальне ставлення, проте тільки 43,2 % учасників анкетування визнали, що вони беруть активну участь у спілкуванні он-лайн, тоді як інші – на вимогу викладачів. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що при змішаній формі навчання дидактичні, психологічні і професійні складові загальної адаптації студентів потребують особливої уваги з боку організаторів навчального процесу.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12688 ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 2022-01-27T20:08:10+02:00 Н. І. Корильчук korylchuk@tdmu.edu.ua <p>У статті представлений досвід викладання вибіркової дисципліни. Програма з дисципліни «Практична дієтологія. Типологічні особливості харчової поведінки людини» для студентів медичних закладів вищої освіти України ІІІ–ІV рівнів акредитації складена для галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина» (другий магістерський рівень вищої освіти) із кваліфікацією «Лікар», відповідно до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня відповідних кваліфікацій та спеціальностей у закладах вищої освіти МОЗ України з урахуванням стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти, робочих навчальних планів, обговорених і затверджених на засіданні вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 27.04.2021 р. (протокол № 24) та введених у дію наказом від 27.04.2021 р. № 186. Вивчення дисципліни «Практична дієтологія. Типологічні особливості харчової поведінки людини» закладає принципи людиноцентрованого підходу в медичному контексті, розвиває навички побудови довіри у відносинах із пацієнтом, формує бачення суб’єктності і кордонів особи, розкриває можливі бар’єри комунікації, виробляє переконання важливості співчуття та емпатії, закладає розуміння холістичного підходу, включає питання профілактики емоційного вигорання лікаря.</p> <p>Метою викладання навчальної дисципліни «Практична дієтологія. Типологічні особливості харчової поведінки людини» є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі охорони здоров’я шляхом опанування основних компетентностей лікаря у сфері харчування.</p> <p>Також висвітлено основні проблемні питання при вивченні зазначеної дисципліни та показано шляхи їх вирішення.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12257 КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ «КРОК» 2021-07-22T16:31:09+03:00 О. А. Луценко sidorenko.med@gmail.com А. Г. Сидоренко sidorenko.med@gmail.com Р. В. Луценко sidorenko.med@gmail.com <p>У статті встановлено фактори, що впливають на успішність складання ліцензованих інтегрованих іспитів «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» і «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» у здобувачів освіти медичного факультету № 1 Української медичної стоматологічної академії, що вступили до ЗВО у 2013 р. Встановлено, що у всій сукупності студентів % ЗНО рівною мірою кореляційно залежав від усіх 3 предметів. Показано першочергову значимість таких трьох освітніх компонентів з циклу загальнонаукових дисциплін, як патологічна анатомія, патологічна фізіологія, фармакологія, в успішному складанні «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». При цьому інші фундаментальні дисципліни, які входять до складу тестового екзамену «Крок 1», мали меншу вагомість для успішного складання «Крок 2». Це демонструє, що для засвоєння професійно-орієнтованих дисциплін має немале значення рівень знань з основних фундаментальних дисциплін, а саме патологічної фізіології, патологічної анатомії і фармакології. Серед професійно-орієнтованих дисциплін, що входять до складу «Крок 2», найбільше кореляцій налічував терапевтичний профіль, який міцно корелював з усіма предметами в межах «Крок 2» і патологічною анатомією, патологічною фізіологією та фармакологією. Хірургічний профіль вірогідно корелював з акушерством та гінекологією і педіатричним профілем. При цьому гiгiєна та органiзацiя охорони здоров’я не утворювала сильних кореляційних звʼязків із предметами, що входять до складу «Крок 1». Рівень оволодіння професійно-орієнтованими дисциплінами залежить один від одного, окрім гiгiєни та органiзацiї охорони здоров’я.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12689 МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ – ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 2022-01-27T20:25:30+02:00 Б. М. Паласюк palasyuk@tdmu.edu.ua М.І. Шкільна yastremska@tdmu.edu.ua <p>У статті розглянуто роль міждисциплінарної інтеграції як необхідної складової навчального процесу в системі медичної освіти, що дає змогу доповнити зміст однієї дисципліни знаннями з іншої та обґрунтовує можливість комплексного вирішення завдань медичної практики методом широкого інтегрування набутої під час вивчення різноманітних дисциплін інформації. Багаторічний досвід викладання навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» свідчить про наявність тісних інтеграційних зв’язків з іншими дисциплінами, насамперед, анатомією людини, фармакологією, біологією тощо, а також у контексті значення латинської мови для формування термінологічної компетентності майбутніх медиків з усіма дисциплінами, які студенти вивчають на старших курсах. Сучасна анатомічна термінологія складається переважно з латинських термінів, тому формування на заняттях з латинської мови умінь правильного читання анатомічних термінів, засвоєння основ латинської граматики, необхідної лексики і греко-латинських словотворчих елементів сприяє виробленню навичок грамотного використання анатомічних номенклатурних найменувань і дозволяє студентам використовувати набуті теоретичні знання на заняттях з анатомії. Метою вивчення розділу «Фармацевтична термінологія» у курсі латинської мови є навчити студентів правильно виписувати рецепти на різні форми ліків, сприяти усвідомленому засвоєнню і вживанню фармацевтичних термінів і таким чином сформувати термінологічну основу для вивчення предмета «Фармакологія». Під час вивчення клінічної термінології студенти вчаться формулювати прості медичні діагнози, засвоюють загальні вислови, які описують властивості стану хвороби і способи її лікування.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12690 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА КАФЕДРІ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ 2022-01-27T20:50:41+02:00 О. М. Процайло hnatjuk@tdmu.edu.ua М. С. Гнатюк hnatjuk@tdmu.edu.ua С. О. Коноваленко hnatjuk@tdmu.edu.ua О. Б. Ясіновський hnatjuk@tdmu.edu.ua <p>У статті висвітлено вплив маркування хірургічного інструментарію різними кольорами для засвоєння розділу навчаль­ного матеріалу, присвяченого хірургічним інструментам. Для зʼясування впливу маркування хірургічного інструментарію різними кольорами проведено педагогічний експеримент, де досліджували ефективність вказаного методу щодо засвоєння розділу навчального матеріалу клінічної анатомії та оперативної хірургії, де представлені хірургічні інструменти. В результаті проведеного дослідження встановлено, що кольорове маркування інструментів для розʼєднання тканин, зупинки кровотечі, допоміжного інструментарію та інструментів для зʼєднання тканин дозволяє найоптимальніше опанувати їх назви, призначення, позиції утримування та правила користування ними. Подальше дослідження впливу маркування хірургічного інструментарію різними кольорами на його засвоєння та опанування дозволить покращити подачу і викладення навчального матеріалу для студентів медичних факультетів.</p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/12691 ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE-СЕРВІСІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 2022-01-27T21:21:22+02:00 І. Я. Заліпська zalips_ija@tdmu.edu.ua А. С. Сверстюк zalips_ija@tdmu.edu.ua <p>Сучасний освітній простір постійно змінюється, шукає нові та цікаві форми навчання та забезпечення процесу отримання знань. Реформується вища школа, зокрема з’являються інноваційні методи та засоби надання освітніх послуг, видозмінюється структура заняття та форми організації виконання різних видів робіт. Зауважимо, що технічні та інформаційні засоби навчання відіграють ключову роль у системі підготовки майбутнього спеціаліста. Крім того, мережа «Інтернет» є важливим допоміжним структурним елементом у роботі викладача. У статті подано навчально-методичні та інформаційні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Комплекс завдань спрямований на розвиток комунікативних умінь та навичок студентів: застосовувати лексико-граматичні категорії сучасної української літературної мови для вироблення оптимальної мовної поведінки в професійній сфері; оволодіти термінологічною лексикою, навичками роботи з вузькоспеціалізованими словниками; аналізувати доцільність використання лексичних, морфологічних, синтаксичних мовних засобів відповідно до комунікативних намірів; опанувати усні та писемні норми мовленнєвого етикету в професійній діяльності лікаря; навчитися диференціювати функціональні стилі сучасної української літературної мови загалом та ознайомитися з дистинктивними ознаками наукового медичного тексту.</p> <p>Запропонована система завдань сприятиме оволодінню вміннями і навичками спілкуватися в усній та письмовій формах відповідно до цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки в професійних сферах та ситуаціях. Проаналізовано, як підвищити якість освіти студентів-медиків, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)», використовуючи Google-сервіси. Було висловлено припущення, що Gmail, Google forms, Google Docs, Google Slides, Blogger можна ефективно використовувати в освіті для комунікації між академічним персоналом та студентами, а також для покращення якості й доступності їхніх навчальних ресурсів. Матеріали, описані у статті, призначені для українських студентів медичних спеціальностей. </p> 2022-02-02T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2022 Медична освіта