Процес рецензування

ПОРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

збірника наукових праць «Медична освіта»

Процедуру рецензування (наукової експертизи) проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію, за винятком рецензій на наукові (науково-популярні) праці та повідомлень інформаційного характеру. Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

 1. Автор падає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики збірника «Медична освіта» і правилам підготовки статей. Рукописи, які не відповідають вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія сповіщає авторів.
 2. Кожна стаття, подана до редакційної колегії, проходить три рівні рецензування (наукової експертизи) за профілем дослідження: відкрите – внутрішнє і зовнішнє, та «сліпе». Рекомендація зовнішнього (відкритого) рецензента, яким не може бути науковий керівник автора/здобувача наукового ступеня, слугує основою для подальшого проведення внутрішнього й «сліпого» рецензування рукопису.
 3. Проводить рецензування й призначає рецензентів відповідальний редактор збірника «Медична освіта». За рішенням головного редактора журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії. За рішенням головного редактора журналу (згідно з рекомендацією відповідального редактора) окремі статті відомих учених, а також авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть звільнятись від стандартної процедури рецензування.
 4. Рецензентами рукописів можуть бути як члени редакційної колегії наукового збірника «Медична освіта», так і сторонні висококваліфіковані спеціалісти, які володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретних професійних напрямах (як правило, доктори наук, професори).
 5. Внутрішнє рецензування проводиться впродовж семи днів після реєстрації рукопису в редакції. У разі отримання позитивного відгуку внутрішнього рецензента, копія рукопису скеровується за профілем наукового дослідження на «сліпе» рецензування провідним фахівцям у сфері проблематики статті. Після отримання згоди вченого, який здійснює «сліпе» рецензування, на можливість рецензування матеріалів (виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму дослідження автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів), проведення ним наукової експертизи статті відбувається, як правило, протягом 21 дня. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.
 6. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з відповідальним редактором журналу «Медична освіта» або за допомогою середовища видавничої платформи OJS (Open Journal Systems). На прохання рецензента та за згодою з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора й рецензента може відбуватись у режимі безпосереднього особистісного контакту (таке рішення приймається лише в тому випадку, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль і логіку викладу матеріалу дослідження).
 7. Якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив– стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою рекомендації статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.
 8. Автор рукопису у випадку незгоди з думкою рецензента має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.
 9. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись у будь-якій формі – особисто, е-поштою, скайпом, телефоном. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором.
 10. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора та зазначає очікуваний термін публікації.
 11. Рекомендація щодо публікації чергового випуску журналу (із вказівкою контенту) здійснюється вченою радою Тернопільського національного медичного університету ім.І.Я. Горбачевського та фіксується у відповідному протоколі.

РЕЦЕНЗІЯ

на статтю, надану для публікації у

«Медична освіта»

 

1

Назва статті

Введіть назву статті.

2

Стаття обсягом

0 сторінок 0 рисунків, 0 таблиць та 0 джерел

3

Стаття присвячена

Опишіть тематику статті

4

Актуальність роботи

Оцініть рівень обґрунтування актуальності статті

Високий

Задовільний

Низький

5

Відповідність напрямку видання

Стаття відповідає напрямку видання

Стаття не відповідає напрямку видання

 

6

Наукова новизна

Оцініть рівень наукової новизни статті

Високий

Задовільний

Низький

7

Мета дослідження та концепція:

 

Оцініть рівень обґрунтування мети статті та її концепцію

Високий

Задовільний

Низький

8

Наукова цінність

Оцініть рівень наукової цінності рецензованої статті

Високий

Задовільний

Низький

9

Структурованість статті

Стаття структурована відповідно до встановлених вимог

Структура статті не відповідає встановленим вимогам

10

Основні результати досліджень (викладення результатів, теоретична та практична значимість, коректність використання понятійно-категоріального апарату, висновки):

Оцінити викладення результатів, теоретичної та практичної значимості, коректність використання понятійно-категоріального апарату, висновки

11

Використання літературних джерел

Оцінити повноту огляду та його відповідність сучасному стану наукової проблеми. Відповідність змісту джерел тексту статті

Високий

Задовільний

Низький

12

Стилістичний рівень

Оцінити стилістичну та граматичну якість рецензованого матеріалу

Високий

Задовільний

Низький

13

Якість оформлення:

Оцінити якість оформлення матеріалу

Високий

Задовільний

Низький

14

Рекомендації рецензента

Рекомендується до публікації

Рекомендується до публікації після доопрацювання

Не рекомендується до публікації внаслідок

Рекомендації: Введіть рекомендації

 

15

Додатковий коментар рецензента

 

16

Відомості про рецензента

Прізвище І.Б.: Введіть Прізвище, І.Б.

Науковий ступінь: Введіть науковий ступінь

Вчене звання: Введіть вчене звання

Місце роботи: Введіть місце роботи

E-mail адреса: Введіть E-mail адресу

 

Стаття отримана рецензентом ______________________________ 2020 р.

 

Рецензія складена                        ______________________________ 2020 р. 

                                                                                                                            

Прізвище, ім’я, по батькові                                              підпис рецензента