САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ - ОСНОВА ВИСОКОГО ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ФАХІВЦЯ ( ЛІКАРЯ) . ДОСВІД РОБОТИ КАФЕДРИ БІОХІМІЇ І МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ ДЗ «ДМА МОЗ УКРАЇНИ»

G. S. Maslak, G. V. Dolgich, N. I. Tsokur, K. V. Shevtsova

Анотація


Мета дослідження – оптимізація самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Медична хімія»

Матеріали та методи дослідження. Розробка нових методичних матеріалів відбувається на основі ознайомлення з сучасною вітчизняною та закордонною періодичною літературою, підручниками, електронними ресурсами. На основі аналізу одержаної інформації здійснюється вибіркове впровадження новітніх методів викладання. 

Результати й обговорення. Навчальний процес з курсу “Медична хімія” формується на основі типової навчальної програми і включає  лекції, практичні і лабораторні заняття, семінари.

Відповідно до вимог кредитно-трансферної системи значна частина навчального навантаження для студентів покладена на самостійну роботу. Самостійна робота студентів формує у майбутніх лікарів звичку до самоосвіти як форму dдосконалення знань, життєву необхідність для якісної професійної діяльності. Основною умовою успішного процесу самоосвіти є достатній рівень початкових знань.

З метою оптимізації самостійної роботи студентів на кафедрі розроблена методична література – навчально-методичні посібники для студентів і викладачів, розробки для позааудиторної самостійної роботи студентів, збірники тестів, практичних завдань sз лабораторним практикумом, збірники завдань і вправ, збірники лекцій, аудіо-, відео- та мультимедійні матеріали. Всі зазначені види розробок пропонуються студентам трьома мовами: українською для вітчизняних студентів, російською та англійською для іноземних студентів. Електронні варіанти методичних розробок представлено на сайті кафедри.

На кафедрі використовують кілька форм опитування і контролю самостійної роботи студентів:

– усне обговорення теоретичного матеріалу на практичних заняттях;

– контроль практичних навичок при виконанні лабораторних робіт;

– поточне тестове опитування з метою контролю засвоєння базового матеріалу;

– обговорення рефератів, підготовлених студентами за темами, запропонованими для самостійного освоєння;

– семінарські заняття.

Найвищий рівень самостійності в освоєнні і, що найголовніше, творчому використанні теоретичного матеріалу студент може проявити при підготовці рефератів. Кращі реферати виставляються на сайті кафедри та беруть участь у кафедральному конкурсі.

Висновок. Представлена система мотивації студентів до виконання самостійної роботи при вивченні курсу “Медична хімія” є ефективною та активно використовується співробітниками кафедри. 


Ключові слова


самостійна робота; мотивація; оцінювання; методичні розробки.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Kremenia, V.I. (Eds.). (2004). Vyshcha osvita ukrainy i bolonskyi protses: navch. posib. [Higher education of Ukraine and Bologna process: tutorial] Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Murashkevych, A.(2011). Orhanizatsiia navchalnoi diialnosti studentiv v suchasnykh umovakh rozvytku ukrainskoho suspilstva [The organization of educational activity of students in modern conditions of development of Ukrainian society] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universitetu im. T. H. Shevchenka – Journal of Kyiv National University by T. H. Shevchenko, 2, 71-74. [in Ukrainian].

Zaniuk, S. (2004) Motyvatsiia ta samorehuliatsiia uchnia [Motivation and self-regulation of a student]. Kyiv: Hlavnyk [in Ukrainian].

Kuzminskyi, A.I. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly. Navch. posibnyk [Pedagogy of higher education. Tutorial ] Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Zlyvkov, V.L. (2014) Profesiina identychnist ta osobystist pedahoha [Professional identity and the identity of a teacher ]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Koniukhova, N.A.(2010). Osoblyvosti orhanizatsii samostiinoi navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv [Peculiarities of organization of independent educational-cognitive activity of students]. Teoriia ta metodyka upravlinnia osvitoiu - Theory and Methodology of Education Management, 4, 1-10 [in Ukrainian].

Selskyi, P.R. (2013). Informatsiina systema otsiniuvannia znan v medychnii osviti: monohrafiia [Information system of evaluation of knowledge in medical education: monograph]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Moroz, A.S., Lutsevych, D.D. & Yavorska, L.P. (2006). Medychna khimiia [Medical chemistry]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Kalibabchuk, V.I., Hryshchenko, L.I. & Halynska, V.I. (2008). Medychna khimiia [Medical chemistry]. Kyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Nedilko, S.A. & Popel, P.P.( 2001) Zahalna i neorhanichna khimiia: zadachi ta vpravy. Navch. Posibnyk [General and inorganic chemistry: exercises. Tutorial] Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7621

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.