№ 4 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.4

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Вдосконалення вищої медичної освіти

L. S. Babinets, N. Ye. Botsiuk, N. I. Korylchuk, I. O. Borovyk, Ye. M. Starodub, O. O. Vorontsov, S. S. Riabokon, B. O. Mihenko, V. M. Tvorko, O. R. Yasnii
I. Ye. Herasymyuk, A. V. Miz, I. Ya. Krynytska, A. M. Pryshlyak, B. Ya. Reminetskyy
L. D. Grytsan
T. M. Dmytryshyn
T. A. Zaiets
M. M. Korda, A. G. Shulhai, S. Y. Zaporozhan, I. M. Klisch
I. Ya. Krynytska, M. І. Marushchak, I. M. Klishch, N. V. Petrenko
M. I. Marushchak, I. Ya. Krynytska, N. V. Petrenko, H. H. Habor
H. H. Oleskova
I. S. Sabatovska, M. A. Seleznev
O. Yu. Toziuk
D. B. Fira
S. O. Yastremska
N. V. Likhacheva, T. A. Litovchenko, O. L. Tondiіy, A. I. Ekzarhova, O. Y. Sukhonosova

Досвід з організації навчальної роботи

T. V. Boiko
O. O. Bondarenko, N. S. Petruk, I. S. Shponka
O. B. Voloshyna, V. O. Zbitnieva, I. S. Lysyy, O. V. Naidenova, I. V. Balashova, O. R. Dukova
N. S. Kоlisnyk, N. A. Marchenko, D. V. Chabanenko, A. I. Stadnik, V. A. Freyvald
О. G. Kushch, V. M. Omelyanchik, G. I. Bessarab, N. P. Zhernova, N. V. Stepanova, M. A. Tykhonovska, O. V. Morozova, I. Ye. Sukhomlinova
H. B. Palasyuk, B. M. Palasyuk, N. M. Yarema
L. V. Radetska, N. V. Pasyechko, N. I. Yarema, A. O. Bob, I. V. Smachylo, I. P. Savchenko, M. E. Gavrylyuk, L. V. Naumova, A. I. Chomicka, T. I. Krytskyy, Z. P. Mandziy
H. V. Stoikevich, O. I. Lebid, Kh. V. Pohoretska, K. M. Duda, L. O. Patskan
I. A. Prokop

З історії медичних навчальних закладів

Z. D. Vorobets, M. Ye. Kushynska, O. Ya. Chupashko
V. D. Didukh, Y. A. Rudyak, A. B. Horkunenko, I. P. Kuzmak, L. V. Naumovа
T. V. Savaryn