№ 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титулка Зміст

Зміст

ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M. T. Sloboda, T. I. Pupin, L. Yu. Minko
Sh. A. Yusupov, Z. B. Kurbaniyazov, A. F. Zayniev

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

T. V. Bihunyak, K. O. Bihuniak, O. S. Redko
M. V. Hrebenyk, O. I. Levchyk, O. I. Kotsyba, V. R. Mykulyak, L. Yu. Bydovanets, V. A. Dudarenko
N. V. Zhovanyk, M. I. Tovt-Korshynska
I. V. Orlova, M. A. Stanislavchuk

ХІРУРГІЯ

V. G. Lutsishin, A. V. Kalashnikov, V. M. Maiko, О. V. Maiko

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

N. E. Gorban

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

K. Yu. Lуtvуn, L. R. Shostakovych-Koretskaya, L. О. Havrylenko
M. I. Horishnyi, I. M. Horishnyi
Yu. Yu. Martynova
O. V. Syniachenko, Ye. D. Yehudina, O. Ye. Chernyshova, T. R. Polesova, O. O. Khaniukov
I. M. Tkachuk

ПЕДІАТРІЯ

O. D. Kibar
А. М. Shamsiev, F. S. Oripov, D. А. Shamsieva

Стоматологія

O. L. Beley, M. Yu. Goncharuk-Khomyn
А. V. Маrchenko
S. A. Ogienko
V. О. Orlovskiy, М. М. Shinkaruk-Dykovytska, I. V. Gunas
T. І. Pupin, L. Yu. Minko, O. M. Ilnitskaya, K. A. Moroz, M. S. Zaliznyak, M. A. Dubas
V. P. Piuryk, S. A. Ohiienko, Ya. V. Piuryk, T. Yu. Ohiienko
I. V. Gunas, L. V. Babych
М. О. Dmitriev, О. P. Dudik, T. V. Chugu, O. V. Cherkasova
S. V. Prokopenko, O. V. Antonets

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

M. S. Regeda, M. Ye. Kovalska
T. O. Veresiuk, A. T. Televiak, P. R. Selskyy
O. P. Ilkiv, I. Ye. Herasymiuk, Z. M. Nebesna
O. M. Kopanytsia, Yu. M. Orel, A. M. Shumeliak, M. I. Marushchak
L. V. Tatarchuk
N. P. Ocheretna, Yu. I. Guminskiy, I. V. Gunas

ОБМІН ДОСВІДОМ

T. M. Mikhailova, M. V. Ogloblina, S. G. Strigul, M. M. Andriyuk
V. V. Semenchenko, O. A. Serebrennykova, I. V. Gunas
O. P. Shevchenko-Makarenko, L. R. Shostakovich-Koretskaya, S. O. Velychko, O. P. Shtepa, V. G. Reznyh