№ 4 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4

Зміст

фАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ

Zh. M. Polova, L. H. Almakayeva
V. L. Shevina, N. V. Khokhlenkova, M. I. Borshchevska, V. A. Konovalenko
L. I. Kucherenko, I. A. Mazur, S. O. Borsuk
O. Z. Barchuk, T. A. Groshovyi, O. M. Zaliska, V. Jа. Shalata, I. Yu. Revyatsky
S. Ya. Beley, T. A. Hroshovyi, N. M. Beley

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

M. I. Sulyma, V. V. Ogurtsov, Yu. M. Zhuk, S. O. Vasyuk
А. О. Donchenko, S. O. Vasyuk

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА

O. V. Posilkina, V. G. Kotlyarova, O. V. Chechotka
I. V. Kubarieva, N. V. Chmykhalo, L. A. Karpenko
N. P. Darzuli, A. I. Denys, T. A. Hrochovyi
O. M. Hlushchenko, Zh. M. Polova, R. M. Khomenko

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. S. Samborskyi, О. М. Ievtushenko, N. N. Slobodyanyuk

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

V. L. Karbovsky, I. A. Shevchuk, O. V. Kurkina

ФАРМАКОЕКОНОМІКА

V. V. Kachaniuk
I. O. Fedyak, Р. І. Fedyak

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА

О. М. Goroshko, О. M. Korovenkova, А. О. Palamar, N. S. Bogdan, О. О. Rovinskyi, V. H. Zeleniuk, O. S. Shpychak
A. A. Kotvitskaya, N. V. Zhivora, S. V. Pogorelov, I. V. Krasovsky, O. O. Vislous