№ 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.2

Зміст

СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

G. O. Derkach, S. M. Golota, Ya. O. Trufin, O. M. Roman, G. M. Sementsiv, I. L. Demchuk, I. I. Soronovych, R. V. Kutsyk, Philippe Grellier, R. B. Lesyk
M. N. Wojtyra, O. A. Vynnytska, Philippe Grellier, R. B. Lesyk
Yu. V. Ostapiuk, D. A. Frolov, V. S. Matiychuk

ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

V. V. Kudrya, S. M. Marchyshyn, L. M. Sira, V. P. Rudenko, I. S. Dakhym
O. V. Neiko, A. R. Grytsyk, M. V. Melnyk
I. V. Kozak, L. V. Vronska, A. E. Demyd, T. A. Hroshovyi

фАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ

N. O. Zarivna, О. V. Тryhubchak
L. I. Kucherenko, G. R. Nimenko, Z. B. Moryak
N. A. Shram, V. F. Moshchits, D. I. Dmytriievskyi

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

О. V. Burmaka, S. M. Gureyeva, V. M. Margitich
O. P. Baula, T. M. Derkach
S. I. Davidovich, I. J. Halkevych

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА

A. A. Kotvitskaya, О. N. Voronina, I. V. Kubareva, N. V. Chmihalo

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

M. I. Shanaida, O. M. Oleshchuk, P. H. Lykhatskyi, I. Z. Kernychna

ФАРМАКОЕКОНОМІКА

L. V. Savchenkova, M. N. Saidova, N. S. Sanginova

ОГЛЯДИ

B. V. Vons, M. B. Chubka, T. A. Hroshovyi
M. B. Demchuk, Yu. Ya. Melnyk, T. A. Hroshovyi, V. J. Skorokhoda