№ 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Передова стаття

W. Halota, R. Flisiak, A. Olchak

Оригінальні дослідження

I. Ya. Hospodarskyi, N. M. Havryliuk, O. V. Prokopchuk
L. R. Shostakovych-Koretska, K. Yu. Lytvyn, I. O. Hubar, Z. O. Chykarenko, O. O. Volikova, I. V. Chukhalova, O. O. Lisnycha
V. S. Halanov, N. B. Pankiv, T. V. Burtniak, L. A. Masiuk
T. I. Liadova
O. V. Horishna, Yu. M. Deputat, O. M. Ivanko, A. A. Kozhokaru, V. A. Barkevych, V. V. Narozhov

Огляди та лекції

I. V. Dziublyk, S. O. Soloviov, O.` V. Kovaliuk
M. A. Andreychyn, N. A. Nychyk, N. H. Zavidnyuk, Ia. I. Iosyk

Короткі повідомлення

V. S. Kopcha, V. I. Korodiuk, L. V. Radetska, O. Ya. Kadubets
N. A. Vаsylievа, V. O. Каchоr, O. L. Іvаkhіv, S. V. Snіtsаrеnkо
S. I. Klymniuk, L. B. Romaniuk, L. A. Volianska, V. S. Kopcha, V. S. Matviienko, N. Ya. Kravets, V. P. Borak

Ювілеї та події

V. I. Trykhlib

Рецензії

M. A. Andreychyn