ЕТІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ: РОЛЬ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Автор(и)

  • I. V. Dziublyk Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
  • S. O. Soloviov Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
  • O.` V. Kovaliuk Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.1.8672

Ключові слова:

гостра вірусна інфекція, етіологічна діагностика, фармакоекономіка.

Анотація

Мета роботи – визначити роль етіологічної діагностики гострих вірусних інфекцій в сучасній системі охорони здоров’я та методи оцінки її економічної ефективності.

Результати. Інновації останніх років в етіологічній діагностиці вірусних захворювань, серед яких молекулярно-біологічні технології, технології на основі імунохроматографічного аналізу, використання біочипів та інші, показали позитивні діагностичні та клінічні результати та мають важливе значення для вдосконалення системи охорони здоров’я. Основними операційними характеристиками лабораторних тестів є чутливість, специфічність, відтворюваність, точність, контроль якості та час виконання.

Висновки. Якісне надання медичної допомоги пацієнтам з вірусними захворюваннями може бути досягнуто, орієнтуючись на цілі системи охорони здоров’я для підвищення якості та корисності медичної допомоги, в тому числі етіологічної діагностики вірусних інфекцій.

Посилання

Dziublyk, I.V., & Horovenko, N.H. (Ed.). (2012). Polimerazna lantsiuhova reaktsiia v laboratornii diahnostytsi infektsiinykh khvorob. Navchalno-metodychnyi posibnyk, dlia likariv [Polymerase chain reaction in laboratory diagnostics of infectious diseases. Educational and methodical manual for physicians]. Kyiv [in Ukrainian].

Dziublyk, I.V., Obertynska, O.V., Solomko, Iu.O., & Soloviov S.O. (2015). Bokavirus liudyny – novyi infektsiinyi patohen v etiolohii hostrykh respiratornykh zakhvoriuvan [Human bocavirus − new infectious pathogen in the etiology of acute respiratory disease]. Mystetstvo likuvannia, 1-2 (117-118), 4-9 [in Ukrainian]

Dziublyk, I.V. (Ed.). (2005). Parenteralni virusni hepatyty: navchalnyi posibnyk [Parenteral viral hepatitis: a manual]. KMAPO [in Ukrainian].

Kovaliuk, E.V., Artemchuk, A.P., & Dziublyk, I.V. (2014). Spektr i chastota vyyavleniya vysokoonkogennykh tipov virusa papillomy cheloveka u zhenshhin v vozraste 19-25 let v Ukraine [Spectrum and frequency of detection of highly oncogenic types of human papillomavirus in women aged 19-25 in Ukraine]. Molekulyarnaya diagnostika: Sb. trudov VIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Moscow, 18-20 March, 1, 191-192 [in Russian].

Dziublyk, I.V., Samborska, I.F., Kostenko, I.H., Kovaliuk, O.V., Kovalyshyn, H.H., Voronenko, S.H., … & Artemchuk, H.P. (2015). Laboratorna diahnostyka norovirusnoi infektsii v umovakh praktychnoi virusolohichnoi laboratorii. Metodychni rekomendatsii. [Laboratory diagnostics of norovirus infection in a practical virological laboratory]. Kyiv: NMAPO [in Ukrainian].

Soloviov, S.O., Dziublyk, I.V. (2013) Deiaki pidkhody do modeliuvannia povtornykh vypadkiv zakhvoriuvannia na rotavirusnu infektsiiu sered ditei Ukrainy [Some approaches to the modeling of recurrent cases of rotavirus infection in Ukrainian children]. Zb. naukovykh prats NMAPO, 22(4), 506-515 [in Ukrainian].

Rudenko, S.M., Obertynska, O.V., Boiko, Iu.O., Okhotnikova, O.M., Dziublyk, I.V. (2014). Novi respiratorni virusy u ditei molodshoho viku z bronkhoobstruktyvnym syndromom [New respiratory viruses in young children with broncho-obstructive syndrome]. Zdorovye rebenka, 4 (55), 84-91 [in Ukrainian].

Dziublyk, I.V., Samborska, I.F., & Kostenko, I.H. (2012). Porivniannia rezultativ zastosuvannia metodiv polimeraznoi lantsiuhovoi reaktsii ta imunofermentnoho analizu dlia diahnostyky norovirusnoi infektsii u ditei z HKI v Ukraini [Comparison of results of polymerase chain reaction methods and immunoassay analysis for the diagnosis of norovirus infection in children with AII in Ukraine]. Profilaktychna medytsyna, 2 (18), 41-45 [in Ukrainian].

Dzyublyk, Ya.A., Soloviov, S.A., & Dzyublyk, I.V. (2014). Ekonomicheskoye obosnovanie tselesoobraznosti ispolzovaniya metoda polimeraznoy tsepnoy reaktsii dlya dіagnostiki vnebolnichnykh virusnykh infektsiy nizhnikh dykhatelnykh putey [The economic yustification of the expediency of using the polymerase chain reaction method for the diagnosis of community-acquired viral infections of the lower respiratory tract]. Molekulyarnaya diagnostika − 2014. Sb. trudov VIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Moscow, 18-20 March, 1, 312-313 [in Russian].

Dziublyk, I.V., Samborska, I.F., & Soloviov, S.O. (2013). Shvydki testy ta yikh mistse v etiolohichnii diahnostytsi hostrykh kyshkovykh virusnykh infektsii [Rapid tests and their place in the etiological diagnosis of acute intestinal virus infections]. Zdorovia suspilstva, 2, 50-57 [in Ukrainian].

Dziublyk, I.V., Obertynska, O.V., Dziublyk, Ya.O., Samborska, I.F., Stepchenkova, T.V., Kovaliuk, O.V., Voronenko, S.H., & Ko­valy­shyn, H.H. (2015). Shvydki IKhA-testy dlia etiolohichnoi diahnostyky infektsiinykh zakhvoriuvan liudyny. Metodychni rekomendatsii [Rapid immunochromatographic tests for the etiological diagnosis of human infectious diseases. Guidelines]. Kyiv: NMAPO [in Ukrainian].

Dziublyk, Ya.O. (2016). Nehospitalni infektsii nyzhnikh dykhalnykh shliakhiv [Community-acquired lower respiratory tract infections]. Vinnytsia, Merkiuri–Podillia [in Ukrainian].

Shyrobokov, V.P. (Ed.). (2010). Medychna mikrobiolohiia, virusolohiia, imunolohiia. Pidruchnyk dlia med. VUZiv III-IV rivniv akredytatsii [Medical microbiology, virology, immunology. A textbook for medical universities of III-IV accreditation levels]. Kyiv, Nova knyha [in Ukrainian].

Dziublyk, I.V., & Kovaliuk, O.V. (2015). Parvovirus V19 ta yoho rol u patolohii liudyny [Parvovirus B19 and its role in human pathology]. Semeynaya meditsyna, 3, 193-198 [in Ukrainian].

Obertynska, O.V., & Dziublyk, I.V. (2013). Novyi parvovirus liudyny ta klinichni proiavy zakhvoriuvannia, shcho vin vyklykaie [New human parvovirus and clinical manifestations of the disease that it causes]. Zdorovia suspilstva, 1, 91-99 [in Ukrainian].

Dziublyk, I.V. (Ed.). (2007). Bazovi pytannia dobrovilnoho konsultuvannia i testuvannia na VIL-infektsiiu: Navchalnyi posibnyk dlia likariv [Basic questions of voluntary counseling and testing for HIV infection: A manual for physicians]. Kyiv [in Ukrainian].

Birkmeyer, Y.D., Ker, E.A., & Dimick, Y.B. (2006). Improving the quality of quality measurement. In: Performance measurement: accelerating improvement. Washington, DC: National Academy Press.

Bleuler, E. (1919). Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Uberwindung. Berlin, Springer.

Belousov, Yu.B., Belousov, D.Yu., & Komarova, V.P. (2000). Osnovy farmakoekonomicheskikh issledovaniy [Fundamentals of pharmacoeconomic research]. Moskow, Izdatelstvo OKI [in Russian].

Vorobev, P.A., Avksenteva, M.V., Borisenko, O.V., Vorobev, A.I., Vyalkov, A.I., Lukyantseva, D.V., Sura, M.V., & Yurev, A.S. (2008). Kliniko-ekonomicheskiy analiz. Izdanie 3-e, dopolnennoe, s prilozheniyami [Clinical and economic analysis. The third edition, supplemented with annexes]. Moscow: Niudyamed [in Russian].

Fryback, D.G., & Thornbury, Y.R. (1991). The efficacy of diagnostic imaging. Med. Decis. Making, 11, 88-94.

Boelaert, M., Lynen, L., Desyeux, P., & Van der Stuyft, P. (1999). Cost-effectiveness of competing diagnostic-therapeutic strategies for visceral leishmaniasis. Bull. World Health Organ., 77, 667-674.

O’Kane, D.Y., Ebert, T.A., Hallaway, B.Y., Roberts, S.G., Bhuiyan, A.K., & Tenner K.S. (1997). A laboratorian’s perspective on evaluation and implementation of new laboratory tests. Clin. Chem., 43, 1771-1780.

Mahony, J.B., Blackhouse, G., Babwah, J., Smieja, M., Buracond, S., Chong, S., … & Goeree, R. (2009). Cost analysis of multiplex PCR testing for diagnosing respiratory virus infections. J. Clin. Microbiol., 47(9), 2812-2817.

Shillcutt, S., Morel, C., Goodman, C., Coleman, P., Bell, D., Whitty, C.J., & Mills, A. (2008). Cost-effectiveness of malaria diagnostic methods in sub-Saharan Africa in an era of combination therapy. Bull. World Health Organ, 86, 101-110.

Yagudina, R.I., & Zinchuk, I.Yu. (2013). Farmakoekonomicheskoe issledovanie lekarstvennykh sredstv dlya diagnostiki tuberkuleznoy infektsii [Pharmacoeconomic study of medicines for the diagnosis of tuberculosis infection]. Farmakoekonomika, 6(1), 11-15 [in Russian].

Soloviev, S.A., Dzyublyk, Ya.A., Obertinskaya, O.V., & Dzyublyk, I.V. (2014). Farmakoekonomicheskiy analiz dlya otsenki strategiy diagnostiki respiratornykh virusnykh infektsiy [Pharmacoeconomic analysis for evaluation of strategies for diagnosing respiratory viral infections]. Recept., 6, 119-128 [in Russian].

Soloviov, S.O. (2014). Obhruntuvannia ta metodolohiia rozrobky informatsiinykh tekhnolohii dlia provedennia farmakoekonomichnoho analizu stratehii diahnostyky respiratornykh virusnykh infektsii liudyny [Substantiation and methodology of information technology development for carrying out of pharmacoeconomic analysis of diagnostic strategies of human respiratory viral infections]. Zb. naukovykh prats NMAPO imeni P.L. Shupyka, 23(4), 532-539 [in Ukrainian].

Soloviov, S.O., & Dziublyk, I.V. (2016). Farmakoekonomichnyi analiz stratehii diahnostyky hostrykh virusnykh infektsii: operatsiini kharakterystyky, metody ta pryklad otsinky [Pharmacoeconomic analysis of strategies for diagnosis of acute viral infections: operational characteristics, methods and example of evaluation]. Infektsiini khvoroby, 1, 62-72 [in Ukrainian].

Zaliska, O.M. (2000). Farmakoekonomika: teoriia i praktyka [Pharmacoeconomics: theory and practice]. Farmatsevt. Zhurnal, 2, 10-16 [in Ukrainian].

Zaliska, O.M., & Parnovskyi, B.L. (2010). Farmakoekonomika: teoretychni i praktychni napriamy u sviti ta v Ukraini [Pharmacoeconomics: theoretical and practical directions in the world and in Ukraine]. Ratsionalna farmakoterapiia, 4 (17), 14-17 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-07

Як цитувати

Dziublyk, I. V., Soloviov, S. O., & Kovaliuk, O. V. (2018). ЕТІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ: РОЛЬ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. Інфекційні хвороби, (1), 46–53. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.1.8672

Номер

Розділ

Огляди та лекції