№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2016.4

Зміст

ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

A. O. Kinichenko

фАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ

I. O. Omelchenko, T. G. Yarnyh, G. I. Borschevskiy, V. A. Konovalenko
I. A. Mazur, L. I. Kucherenko, A. S. Bіdnenko, H. I. Tkachenko

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

N. L. Tarasenko, А. R. Shostak, V. M. Brytsun, N. V. Ostanina
I. O. Shyshkin, V. Yu. Anisimov, V. O. Gelmboldt

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА

I. O. Fedyak, I. I. Ivanyulyk
O. M. Hlushchenko, T. A. Butkevych, R. M. Khomenko

ЕКОНОМІКА АПТЕЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Komar, A. M. Krychkovska, N. L. Zayarnyuk, A. І. Khomenko, V. P. Novikov

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

L. M. Maloshtan, E. A. Z. Zeghdani, L. А. Shakina

ФАРМАКОЕКОНОМІКА

A. M. Masheiko, O. V. Makarenko, V. V. Mavrutenkov
Н. М. Maksymovych, O. M. Zalis'ka, I. H. Mudrak

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА

I. O. Fedyak, О. V. Maksymenko

ОГЛЯДИ

M. B. Demchuk, M. B. Chubka, L. V. Vronska, T. A. Hroshovyi
O. I. Hordiіenko, I. L. Benzel, T. A. Нroshovyi
N. M. Beley, T. A. Нroshovyi, S. Ya. Beley

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

A. M. Rudnik