ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГЕНТСТВ З ОЦІНКИ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

I. O. Fedyak, О. V. Maksymenko

Анотація


У статті висвітлено різні погляди трактування поняття «оцінка медичних технологій»; обґрунтовано актуальність та своєчасність створення агентств з HTA в Україні на національному, регіональному та локальному рівнях і запропоновано підходи щодо розробки моделі їх функціонування. Ці підходи доцільно розглядати у площині перетину психологічних, соціальних, законодавчих, організаційних, ринкових аспектів захисту інтересів окремої людини і суспільства в цілому.

Ключові слова


оцінка технологій охорони здоров’я; агентства з ОТОЗ.

Повний текст:

тут

Посилання


Barmina H. Vprovadzhennia NTA: po yakomu shliakhu pide Ukraina [Elektronnyi resurs] / H. Barmina // Apteka. – 2016. – № 1029. – Rezhym dostupu : http://www.apteka.ua/article/362642.

Luk’ianchuk Ie. Otsinka medychnykh tekhnolohii: vymiriuvannia vartosti ta rezultativ likuvannia [Elektronnyi resurs] / Ie. Luk’ianchuk // Apteka. – 2016. – № 1050. – Rezhym dostupu : http://www.apteka.ua/article/380050.

Kristensen F. B. EunetHTA and health policy-making in Europe [Техt] / F. B. Kristensen // Eurohealth. – 2006. – № 12 (1). – P. 36–38.

Kak dobytsia bolshei praktycheskoi znachymosty otsenok tekhnolohyi zdravookhranenyia? Kratkyi analytycheskyi obzor [Еlektronyi resurs] / C. Sorenson, M. Drummond, R. Busse, F. B. Kristensen. – VOZ, VOZ ot ymeny Evropeiskoi observatoryy po systemam y polytyke zdravookhranenyia, 2008. – 32 s. – Rezhym dostupa: http://www.euro.who. int/__data/assets/pdf_file/0010 /76438/E93420R.pdf.

Varavikova E. A. Otsenka medytsynskykh tekhnolohyi za rubezhom [Elektronnyi resurs] / E. A. Varavikova // Kremlevskaia medytsyna. Klynycheskyi vesnyk. – 2009. – № 1 (94). – s. 74–77. – Rezhym dostupa : http://kremlin-medicine.ru/index.php/km/article/view/567/560.

Zaliska O. M. Farmakoekonomika: teoretychni i praktychni napriamy u sviti ta v Ukraini [Tekst] / O. M. Zaliska, B. L. Parnovskyi// Ratsyonalnaia farmakoterapyia. – 2010. – № 4 – s.

Kosiachenko K.L. Metodolohiia otsinky tekhnolohii v okhoroni zdorov’ia i farmatsii: aktualnist uprovadzhennia v Ukraini [Tekst] / K. L. Kosiachenko // Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. – 2011. – № 1 – S. 36–41.

Nemchenko A. S. Metodyka farmakoekonomichnoi otsinky tuberkulino-diahnostyky v systemi otsinky tekhnolohii v okhoroni zdorov’ia [Tekst] / A. S. Nemchenko, K. L. Kosiachenko, M. V. Podhaina // Farmatsevtychnyi chasopys. – 2012. – № 1. – S. 92–96.

Vorobev K. P. Natsyonalnye ahentstva otsenky tekhnolohyi zdravookhranenyia v ekonomichesky razvytykh stranakh [Elektronnyi resurs] / K. P. Vorobev // Ukrainskyi medychnyi chasopys. – 2013. – № 2 (94). – S. 162–172. – Rezhym dostupa: http://www.umj.com.ua/article/56865/ nacionalnye-agentstva-ocenki-texnologij-zdravooxraneniya-v-ekonomicheski-razvityx-stranax.

Iakovlieva L. V. Otsinka medychnykh tekhnolohii – pozytsiia derzhav Yevropeiskoho soiuzu [Tekst] / L. V. Yakovlieva, O. Ia. Mishchenko // Ratsyonalnaia farmakoterapyia. – 2013. – № 1 – S. 25–28.

Uhrekhelydze D. T. Analyz mezhdunarodnoho opyta otsenky tekhnolohyi zdravookhranenyia na rehyonalnom urovne [Elektronnyi resurs] / D. T. Uhrekhelydze, R. Y. Yahudyna, R. U. Khabryev // Farmakoekonomyka: Teoryia y praktyka. – 2015. – Tom 3, № 1. – Rezhym dostupa : http://pharmaco econom.com/ru/articles/article_152.html.

Uhrekhelydze D. T. Analyz mezhdunarodnoho opyta otsenky tekhnolohyi zdravookhranenyia na urovne lechebno-profylaktycheskykh uchrezhdenyi [Elektronnyi resurs] / D. T. Uhrekhelydze, R. Y. Yahudyna, R. U. Khabryev // Farmakoekonomyka: Teoryia y praktyka. – 2015. – Tom 3, № 1. – Rezhym dostupa : http://pharmacoeconom.com/ru/articles/article_151.html.

Piniazhko O. B. Metodychni pidkhody do provedennia otsinky tekhnolohii okhorony zdorov’ia v Ukraini na osnovi yevropeiskoi modeli [Tekst] / O. B. Piniazhko, O. M. Zaliska // Sotsialna farmatsiia v OZ. – 2015. – T. 1, № 2. – S. 44–54.

Dumenko T. M. Otsinka tekhnolohii okhorony zdorov’ia (HTA) na osnovi danykh dokazovoi medytsyny [Elektronnyi resurs] / T. M. Dumenko, O. O. Sadovnycha – Rezhym dostupu : http://www.dec.gov.ua/site/files/klinika/npk5/30.pdf.

Mendrik O. Perspektyvy vykorystannia otsinky medychnykh tekhnolohii v Ukraini. Dosvid providnykh krain svitu [Tekst] / O. Mendrik// Ukrainskyi medychnyi chasopys. – 2010. – № 6 (80) – S. 12–16.

Dosvid stanovlennia ta rozvytok upravlinnia okhoronoiu zdorov’ia naselennia krain YeS [Elektronnyi resurs] –Rezhym dostupu: http://www.trtmo.te.ua/wp-content/uploads/2015/upr_oh_zdorov_yes.pdf.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Natsionalnyi perelik OLZ ta Polozhennia pro ekspertnyi komitet z vidboru ta vykorystannia OLZ: Nakaz MOZ Ukrainy № 84 vid 11.02.2016 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.apteka.ua/article/362317.

Pro zatverdzhennia polozhennia pro zdiisnennia vidboru LZ dlia vnesennia do natsionalnoho pereliku OLZ: Nakaz MOZ Ukrainy № 1050 vid 07.10.2016 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : : http://www.apteka.ua/article/390509.

Pro stvorennia formuliarnoi systemy zabezpechennia likarskymy zasobamy zakladiv okhorony zdorov’ia: Nakaz MOZ Ukrainy № 529 vid 22.07.2009 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1003-09?nreg=z1003-09&find=1&text=%F0%B3%E2%ED%B3&x=0&y=0

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia nahliadu za pobichnymy reaktsiiamy likarskykh zasobiv, dozvolenykh do medychnoho zastosuvannia: Nakaz MOZ Ukrainy № 898 vid 27.12.2006 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0073-07.

Prykhodko O. Ob’iektyvno pro farmakonahliad v Ukraini [Elektronnyi resurs] / O. Prykhodko // Apteka. – 2014. – № 967. – Rezhym dostupu : http://www.apteka.ua/article/314135.

Orhanizatsiia ta ekonomika farmatsii. Ch. 1. Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia naselennia : nats. pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. / A. S. Nemchenko, V. M. Nazarkina, H. L. Panfilova ta in. ; za red. A. S. Nemchenko. – Kharkiv : NFaU : Zoloti storinky, 2015. – S. 197.

Kryterii klasyfikatsii zakladiv OZ za rivniamy nadannia medychnoi dopomohy: Metodychni rekomendatsii / Ministerstvo okhorony zdorov’ia Ukrainy. Ukrainskyi instytut stratehichnykh doslidzhen. – K., 2010. – 21 s.

Fediak I. Doslidzhennia vzaiemozv’iazkiv formuliarnoi systemy z inshymy komponentamy systemy ratsionalnoho farmatsevtychnoho zabezpechennia / I. Fediak // Materialy KhII Mizhnarodnoho medychnoho konhresu studentiv ta molodykh vchenykh. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2008. – S. 228.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2016.4.7127

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.