№ 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.2

Зміст

СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

V. Ya. Horishny, D. A. Frolov, I. O. Nektegayev, Yu. V. Ostapiuk, V. S. Matiychuk

ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

V. Yu. V. Kuznietsova, A. G. Kotov, V. S. Kyslychenko, E. E. Kotova
О. V. Polonets, S. М. Marchyshyn, L. М. Sira, О. L. Demydyak
O. Vovk, O. Sokolova, S. Кotov, T. Gontova, A. Kotov

фАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ

N. P. Darzuli, T. A. Hroshovyi, K. V. Sokolova, O. A. Podpletnia
O. A. Ruban, T. Ye. Kolisnyk, G. D. Slipchenko
V. D. Rybachuk, O. A. Ruban

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

L. I. Kucherenko, І. А. Мazur, S. O. Borsuk, O. O. Portna
D. H. Ivanchenko, Y. M. Zhuk, S. O. Vasyuk, M. I. Romanenko
M. I. Sulyma, V. V. Ogurtsov, Yu. M. Zhuk, S. O. Vasyuk

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА

B. P. Hromovyk, I. V. Gadyak, V. I. Trishch
A. S. Nemchenko, Yu. Ye. Kurylenko
О. А. Paliukh, B. P. Hromovyk, Н. О. Vynograd, G. I. Bilushak
S. Ya. Beley, T. A. Hroshovyi, N. M. Beley, N. P. Darzuli

ФАРМАКОЕКОНОМІКА

S. O. Soloviov, G. A. Mokhort, M. V. Leleka, L. O. Kursenko

ОГЛЯДИ

О. V. Тryhubchak, Т. А. Groshovuy, N. S. Begey, Yu. V. Nayda