№ 1 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.1

Зміст

СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

Yu. L. Shepeta, M. I. Lelyukh, B. S. Zimenkovsky, I. O. Nektegayev, R. B. Lesyk

ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

K. R. Hordiei, T. N. Gontova, M. Yu. Zolotaikina, L. M. Sira

фАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ

T. A. Shostak, Yu. Ya. Melnyk, V. Y. Skorokhoda
V. D. Rybachuk, O. A. Ruban
M. I. Fedorovska, N. P. Polovko, N. S. Leochko
I. A. Karpenko, T. G. Yarnykh, O. A. Rukhmakova
O. Z. Barchuk, T. A. Groshovyi, O. M. Zaliska, V. Ya. Shalata
O. V. Stadnichenko, Yu. M. Krasnopolsky, T. G. Yarnykh

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

M. G. Levin, V. N. Britsun, N. L. Tarasenko, N. A. Savina, N. V. Оstanina

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА

N. O. Tkachenko, B. P. Hromovyk, O. N. Aleksieiev
I. M. Oliynyk, S. М. Fedenko, М. І. Fedorovska
I. V. Gadyak, B. P. Hromovyk, A. R. Grytsyk, V. P. Popovych
G. R. Kozyr, М. M. Vasenda, I. R. Mits, R. L. Kozyr
L. I. Shulga, K. S. Bezkrovna, T. S. Beztsenna

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. Samborskyi

ФАРМАКОЕКОНОМІКА

I. O. Fedyak
I. O. Fedyak, I. P. Bilyk, G. B. Mateyko

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

I. M. Podolsky, S. Yu. Shtrygol', V. V. Tsyvunin
Zh. M. Polova, N. M. Seredinskaya

ОГЛЯДИ

V. M. Koval, A. I. Denys, T. A. Hroshovyi, L. V. Vronska

ХРОНІКА ПОДІЙ

Department of Pharmaceutical Chemistry
B. P. Hromovyk, A. Yo. Datsko, T. H. Kalynyuk
Pharmaceutical Society of Ukraine and editorial office of Pharmaceutical Review