No 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2018.v0.i2

Table of Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

V. L. Povh, N. V. Zaichko, A. V. Melnyk, O. A. Khodakivskiy
A. G. Shulhaу, L. V. Tatarchuk, M. S. Hnatiuk
M. Ya. Golovenko, V. B. Larionov, A. S. Reder, I. P. Valivodz, T. V. Mykhailova
N. Ya. Letniak, M. M. Korda
M. M. Kuznetsova, V. V. Hutsol, I. O. Zhuravel
S. V. Nesteruk, I. M. Klishch
А. R. Grytsyk, S. P. Svirska
V. O. Beskyy, M. I. Marushchak, L. A. Hryshchuk
O. O. Novohatska, O. P. Vavrinevуch, O. M. Korshun, A. O. Lipavska, S. T. Omelchuk, A. O. Avramchuk, K. P. Gayduk
L. S. Logoyda
M. B. Haynuk, L. M. Sheremeta
Ye. B. Dumukhalska, T. Ya. Yaroshenko, I. P. Kuzmak
L. A. Kuyun
O. O. Kulianda
I. I. Romanovska, S. S. Dekina, Yu. A. Shesterenko, E. P. Sotnikova, A. B. Abramova, V. L. Ostashevsky
O. V. Trigubchak, A. S. Vol`ska, Kh. I. Kurilo
N. I. Legin, T. I. Koliadzhyn, L. M. Grytsyk, A. R. Grytsyk

REVIEWS

І. O. Rashkivska
Y. V. Kolianchuk