Information For Authors

Медична та клінічна хімія

передплатний індекс 22869

Засновано в 2011 роцi.
Наукове видання спрямоване на поширення iнформацiї про основнi науковi проблеми та результати наукових робiт у сферi медицини, біології, фармації, ветеринарної медицини, публiкацiю статей науковцiв, практичних лiкарiв, фармацевтів.

Журнал включено в категорію «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних, біологічних
та фарма­цевтичних наук за спеціальностями 091, 211, 222, 226 (наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 975).

Журнал включено до Міжнародної наукометрич­ної бази даних Index Copernicus.

Виходить 4 рази на рiк.
Мова видання: українська, англійська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 1. Для друку потрібно надсилати статті українською або англійською мовою, в яких публікуються результати оригінальних досліджень, а також інформація про основні наукові проблеми та результати наукових робіт у сфері медицини, біології, фармації, ветеринарної медицини.
 2. Під текстом статті обов’язково необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи кожного автора, а також електронну адресу автора, з яким можна вести листування і переговори.
 3. Електронний варіант статті потрібно зареєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua) і надіслати на електронну пошту (journal@tdmu.edu.ua або yaroshenko@tdmu.edu.ua, або yaroshenkotya@ukr.net).
 4. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, повинен перевищувати 5 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – бути більшим 12 сторінок, обсяг короткого повідомлення, рецензії – в межах 5 сторінок.
 5. Таблиці, рисунки та інший ілюстративний матеріал потрібно надсилати кожний окремим файлом. Формат файлів для тексту і таблиць – документ MS Word (doc, docx або rtf), для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif, bmp чи pdf. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. У підписах до мікрофотографій слід зазначати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного й того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.
 6. Статті треба писати за такою схемою: УДК, ініціали і прізвища авторів українською мовою, повна назва установи українською мовою (великими літерами), назва роботи українською мовою (великими літерами), резюме українською мовою (250–300 слів), яке повинно містити такі структурні елементи, як вступ, мета дослідження, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, ключові слова українською мовою (до 8), вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, список літератури, references, ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), назва статті англійською мовою (великими літерами), структуроване резюме англійською мовою (1800 знаків), ключові слова англійською мовою (до 8). Складовими резюме оглядових статей повинні бути вступ, мета дослідження, висновки, ключові слова українською мовою (до 8).
 7. Текст статті (опис оригінальних та експериментальних досліджень) повинен містити такі розділи, як:

– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Кожен із цих розділів потрібно виділити.

 1. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”. Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.
 2. В описі експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод їх умертвіння. Обов’язковою умовою є гуманне ставлення до тварин при проведенні експериментів.
 3. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування у квадратних дужках.
 4. Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах. Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://www.citethisforme.com). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (references)

 1. Структура бібліографічного посилання на кириличне джерело:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках ( );

– назва англійською мовою;

– назва джерела (журналу, конференції) англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою.

 1. Алгоритм оформлення блоку references:

– додати в кінці [in Ukrainian] або [in Russian];

– у книзі вказати англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), назву видавництва транслітерувати.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено замінювати латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття в журналі

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва статті англійською мовою. Назва журналу англійською мовою, том, номер, випуск, сторінка(и).

Приклад:

Author, A.A. (2015). Title of article. Library science. Document science. Informology, 4 (1), 121-135 [in Ukrainian].

Один автор – Author, A.A.

Два автори – Author, A.A., & Author, B.B.

Від трьох до семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., & Author, G.G.

Більше семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., … Author, Z.Z.

Книга

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва книги англійською мовою. Місто англійською мовою: Назва видавництва транслітерована.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of book. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Subtitle. In Title of book (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Дисертація, автореферат дисертації

Назву дисертації перекласти. Обов’язково вказати PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Навести або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей – Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій – Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнародної конференції/симпозіуму/з’їзду... – Proceedings of the 3rd International Conference/Symposium/Congress…

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of the article. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29-42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of the article. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

 1. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.
 2. Статей, оформлених без дотримання наведених правил, не реєструють. Перш за все друкують статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.
 3. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.
 4. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті (необхідно надсилати рецензії двох незалежних експертів, які є докторами наук із цієї тематики; зразок рецензії наведено тут).