No 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i4

Table of Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

O. K. Onufrovych, R. V. Fafula, Io. A. Nakonechnyi, D. Z. Vorobets, U. P. Iefremova, Z. D. Vorobets
O. S. Bedeniuk, M. M. Korda
O. V. Dzhyhaliuk, H. I. Stepaniuk, N. V. Zaichko, S. I. Kovalenko, K. P. Shabelnyk
R. V. Verba, I. M. Klishch
S. А. Tkachuk, H. V. Bashta, L. Ye. Lapovets, M. P. Zaletskyi
P. H. Lykhatskyi, L. S. Fira, O. I. Kachur
A. P. Burlaka, V. V. Holotiuk, A. V. Vovk, S. M. Lukin
I. Ya. Krynytska
O. M. Oleshchuk, Ya. I. Ivankiv, O. A. Shumska
S. V. Zemskov
O. S. Lynda, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi, O. B. Rytsyk
A. M. Musiienko, O. V. Denefil
M. I. Marushchak
O. O. Chuhay, L. A. Lubinets
L. S. Lohoyda
T. Ya. Yaroshenko
Iu. V. Shcherbakova, B. V. Smolianinov
I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak, I. O. Stahurska, I. R. Bekus, M. V. Kyryliv, I. P. Kuzmak
O. Y. Zarichna
Ya. I. Honskyi, V. V. Hnativ, B. O. Pereviznyk, S. R. Pidruchna, I. P. Kuzmak, T. Y. Yaroshenko

REVIEWS

A. L. Zahayko, O. A. Krasilnikova, A. B. Kravchenko

INFORMATION, CHRONICLE, JUBILEES

I. V. Gerush, N. P. Grygorieva, N. V. Davydova