Meсhanisms of heart damage in rats and its correction by quercetin

A. M. Musiienko, O. V. Denefil

Abstract


We investigated the staging of adrenaline-calcium model of cardiosclerosis and its correction by quercetin. Pathology is accompanied by the development of oxidative, carbonyl, nitrooxidative stress,increase of oxide modification of proteins and changes in myocardial antioxidant protection. Quercetin creates a cardioprotective effect, increases antioxidant protection.

Keywords


cardiosclerosis; rats; oxidative stress; antioxidant system.

References


Archakov A. I. Modifikatciia belkov aktivnym kislorodom i ikh raspad / A. I. Archakov, I. M. Mikhosoev // Biokhimiia. – 1998. – 54, № 2. – S. 179–185.

Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv : metod. rek. / za red. O. V. Stefanova. – K. : Avitsena, 2001. – 528 s.

Klinichna laboratorna diahnostyka : normatyvni, dyrektyvni, pravovi dokumenty / hol. red. V. M. Zabalotko. – K. : MVTs “Medinform”, 2003. – 856 s.

Kruhlikova H. O. Hlutationperoksydazna ta hlutationreduktazna aktyvnist pechinky shchuriv pislia vvedennia selenitu natriiu / H. O. Kruhlikova, I. M. Shtutman // Ukr. biokhim. zhurn. – 1976. – № 2. – S. 227–233.

Metod opredeleniia aktivnosti katalazy / M. A. Koroliuk, L. I. Ivanova, I. G. Maiorova, V. E. Tokarev // Lab. – 1988. – № 1. – S. 16–19.

Popov T. Metod opredeleniia peroksidaznoi aktivnosti krovi / T. Popov, L. Neikovska // Gigiena i sanitariia. – 1971. – № 10. – S. 89–93.

Khaievska M. Iu. Tsyrkuliuiuchi imunni kompleksy za umov normy ta patolohii / M. Iu. Khaievska // Visn. nauk. doslidzh. – 2000. – № 4. – S. 37–40.

Khyshiktuev B. S. Metody opredeleniia produktov perekisnogo okisleniia lipidov v kondensate vydykhaemogo vozdukha i ikh klinicheskoe znachenie / B. S. Khyshiktuev, N. A. Khyshiktueva, V. N. Ivanov // Klinich. lab. diagnostika. – 1996. – № 3. – S. 13–15.

Chevari S. Rol superoksiddismutazy v okislitelnykh protcessakh kletki i metod opredeleniia ee v biologicheskikh materialakh / S. Chevari, I. Chaba, I. Sekei // Lab. delo. – 1985. – № 11. – S. 678–681.

Sheremeta L. M. Protyvyrazkova diia liposomalnoho kvertsetynu pry subkhronichnii vyraztsi shlunka v eksperymenti / L. M. Sheremeta // Visn. SumDU. Seriia “Medytsyna”. – 2008. – № 1. – S. 43–47.

Analisis of nitrate, nitrite and [15N] nitrate in biological fluids / I. C. Green, A. W. Davie, J. Golawski [et al.] // Anal. biochem. – 1982. – 126, № 1. – Р. 131–138.

Christia P. Targeting inflammatory pathways in myocardial infarction / P. Christia, N. G. Frangogiannis // Eur. J. Clin. Invest. – 2013. – 43, № 9. – P. 986–995.

Frangogiannis N. G. Inflammation in cardiac injury, repair and regeneration / N. G. Frangogiannis // Curr. Opin. Cardiol. – 2015. – 30, № 3. – P. 240-245.

Hashmi S. Acute myocardial infarction and myocardial ischemia-reperfusion injury: a comparison / S. Hashmi, S. Al-Salam // Int. J. Clin. Exp. Pathol. – 2015. – 8 (8). – P. 8786–8896.

Moffat J. A. Investigations into the role of sulfhydryl groups in the mechanism of action of the nitrates / J. A. Moffat, P. W. Armstrong, G. S. Marks // Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. – 1982. – 60, № 10. – Р. 1261–1266.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i4.7259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.