НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ ЛІКАРЯ-ІНФЕКЦІОНІСТА У НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ В АМБУЛАТОРІЯХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

  • R. Yu. Hrytsko
  • I. I. Martynyuk
Ключові слова: первинна медична допомога, сімейна медицина, інфекційні хвороби, інтеграція лікарів-інфекціоністів і сімейних лікарів.

Анотація

Мета роботи – показати необхідність участі лікаря-інфекціоніста у наданні медичної допомоги у первинній ланці.

Консультування лікарями-інфекціоністами є дуже важливим і потрібним підрозділом в амбулаторіях сімейної медицини для надання організаційно-методичної та лікувально-профілактичної допомоги, заходом боротьби з інфекційними хворобами.

Нами пропонуються нові підходи до реорганізації первинної медичної допомоги (ПМД) на засадах сімейної медицини, а саме створення клінік інтегративної сімейної медицини на базі клінічних амбулаторій-поліклінік з консультативним клініко-діагностичним центром, в яких працювали б вузькі спеціалісти різних спеціальностей, у тому числі інфекціоністи.

Розглянуті питання якості лікувально-діагностичної та профілактичної роботи лікарів загальної практики – сімейних лікарів самостійно і разом (консультативно) з лікарями-інфекціоністами центрів первинної медичної допомоги, кабінетів інфекційних захворювань, клінік інтегративної сімейної медицини з метою ранньої діагностики інфекційних та інвазивних захворювань, визначення подальших медичних маршрутів кожного хворого.

Посилання

Matiukhа, L.F., Lekhan, V.M., Hoida, N.H., Tolstanov, O.K., Kruzina N.P., ... Ordynskyi, V.A. (2011). Poriadok orhanizatsii nadannya medychnoyi dopomohy ta zabezpechennya marshrutiv patsiyenta likarem zahalnoyi praktyky [The procedure for providing medical assistance and providing the patient’s routes to a general practitioner – a family doctor in various clinical conditions and diseases]. Kyiv: MOZ Ukrainy. [in Ukrainian].

Lemishka, B., Zarembа, E., & Bazylevych, A. (Ed.). (2016). Klinika intehratyvnoi simeinoi medytsyny [Clinic of integrative family medicine]. Lviv [in Ukrainian].

Ministry of Health of Ukraine (2009). Unifikovana metodyka z rozrobky klinichnykh nastanov, medychnykh standartiv, unifikovanykh klinichnykh protokoliv medychnoi dopomohy (klinichnykh marshrutiv patsiientiv) na zasadakh dokazovoi medytsyny (chastyna druha): Metodychni rekomendatsii [Unified method for the development of clinical guidelines, medical standards, unified clinical protocols of medical care (clinical routes of patients) on the basis of evidence-based medicine (Part Two)]. Order of the Ministry of Health of Ukraine of 03.11.2009 № 798/75 [in Ukrainian].

Lemishko, B.B., Martyniuk, I.O., Hrytsko, R.Yu., & Hromnatska, N.M. (2014). Profilaktychna spriamovanist v roboti fakhivtsiv simeinoi medytsyny: metodychni rekomendatsii [Prophylactic orientation in the work of specialists in family medicine: Methodical recommendations]. Lviv [in Ukrainian].

Brekhman, I.I. (1987). Vvedyeniye v valeologiyu – nauku o zdorovye [Introduction to valeology – the science of health]. Lviv: Nauka [in Russian].

Skliarov, Ye.Ya., Shehedyn, M.B., & Lemishko, B.B. (Eds.). (2008). Hromadske zdorovia i hromadske medsestrynstvo [Public health and public nursing]. Kyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy vid 07.07.2011 r. № 3611-VI. (2011). Pro vnesennya zmin do Osnov zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovia shchodo udoskonalennya nadannya medychnoyi dopomohy. [On amendments to the Fundamentals of the Ukrainian legislation on health care with regard to improving the provision of medical care]. (2011). Law of Ukraine dated 07.07.2011 N 3611-VI. [in Ukrainian].

Furtak, I.I., Hrytsko, R.Yu. (2017). Napriamy rozvytku hromadskoho zdorovia v Ukraini [Directions of public health development in Ukraine]. Pedahohika zdorovia. Zbirnyk naukovykh prats VII Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia (7-8 kvitnia 2017 r.). Chernihiv [in Ukrainian].

Hrytsko, R.Yu., Kiselyk, I.O., Ivakhiv, O.L., Hnatyuk, V.V., & Bidyk, Y.B. (2012). Poliklinichna infektolohiia [Clinical infectology]. Kyiv: VSV “Medytsyna” [in Ukrainian].

Hrytsko, R.Yu., & Andreichyn, M.A. (2016). Nedoliky prohram pidhotovky likariv-interniv i slukhachiv tsykliv spetsializatsii za spetsialnistiu «Zahalna praktyka – simeina medytsyna z infektsiinykh khorob» [Disadvantages of the program of training interns and students of specialization cycles in the specialty “General Practice – Family Medicine on Infectious Diseases”]. Infektsiini khvoroby – Infectious Diseases, 3 (85), 89-92 [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-06-15
Як цитувати
Hrytsko, R. Y., & Martynyuk, I. I. (2018). НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ ЛІКАРЯ-ІНФЕКЦІОНІСТА У НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ В АМБУЛАТОРІЯХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. Інфекційні хвороби, (2), 74-78. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.2.9038
Номер
Розділ
Короткі повідомлення