No 4 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i4

Table of Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

A. I. Fedosov, V. S. Kyslychenko, O. M. Novosel
R. V. Verba, I. M. Klishch
V. M. Akimova
N. Ya. Golovenko, V. I. Pavlovskiy, I. P. Valivodz, V. B. Larionov
V. M. Nechyporuk, M. M. Korda
A. L. Zagayko, D. V. Lytkin, A. V. Maloshtan
Z. O. Bumbar, O. R. Pinyazhko
L. S. Logoyda
O. V. Krivoruchko
V. V. Shcherba, M. M. Korda, I. Ya. Krynytska, V. M. Luchynsky
V. V. Protsko
M. S. Hnatjuk, L. V. Tatarchuk
P. V. Stavnichenko, A. M. Antonenko, O. P. Vavrinevych, A. V. Stetsenko, S. T. Omelchuk., V. G. Bardov
M. Ye. Kovalska
S. R. Pidruchna, H. M. Stepanova
J. M. Stepas, L. E. Lapovets, V. M. Akimova, H. B. Lebed
M. I. Marushchak, O. M. Kopanitsa, I. Ya. Krynytska, T. Ya. Yaroshenko
A. V. Rutska, I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak
N. H. Kopchak, О. S. Pokotylo, M. D. Kuhtyn, M. I. Koval

REVIEWS

T. V. Usenko