Ефективність мікрогранулярної форми 5-аміносаліцилової кислоти в післяопераційному періоді ускладненої хвороби Крона

V. V. Mishchuk

Анотація


Сучасні концепції хірургічного лікування хвороби Крона спрямовані на виконання економних резекцій кишки, застосування малоінвазивних методик. Водночас операція не завжди може попередити рецидив та прогресування хвороби і в післяопераційному періоді необхідна подальша медикаментозна терапія. Із 35 хворих у 14 проведено лапароскопічну санацію і дренування черевної порожнини, у 5 – секторальну резекцію ураженого фрагмента тонкої кишки з формуванням ентеро-ентероанастомозу, у 13 – резекцію висхідного відділу товстої кишки та метра тонкої з формуванням ентеро-ентероанастомозу, ще у 3-х – лапароскопічну резекцію низхідного відділу товстої кишки. У післяопераційному періоді усіх цих хворих поділено на дві групи, одна з яких (18 хворих) на фоні дезінтоксикаційної і антибіотикотерапії отримувала мікрогранульований препарат 5-аміносаліцилової кислоти (пентаса по 2000 мг всередину та 1000 мг у свічках), а інша (17 хворих) тільки дезінтоксикаційну та антибіотикотерапію. Встановлено, що у хворих на ускладнену хворобу Крона, які отримували пентасу, на 18,36 % випадків частіше зникав біль у животі, на 2–3 дні раніше нормалізувалась температура тіла та на 2 дні раніше наставала нормалізація випорожнень. Під впливом пентаси у прооперованих хворих достовірно зменшувався рівень С-реактивного протеїну, гістаміну та зростала концентрація ендотеліального моноцитарного протеїну (ЕМАП-ІІ) як протизапального фактора порівняно з пацієнтами, які в післяопераційному періоді не отримували патогенетичної терапії. 


Повний текст:

тут

Посилання


Vozyanov A. F. Vlyyanye preparatov rekombynantnoho belka EMAR-II na rost, hystolohycheskye y hystokhymycheskye kharakterystyky heterotransplantatov raka prostaty cheloveka / A. F. Vozyanov, A. H. Reznykov, A. Y. Kornelyuk // Zhurnal AMN Ukrayiny. – 2008. – T. 14, № 4. – S. 719–729.

Holysheva S. V. O kachestve zhyzny bolʹnykh yazvennym kolytom y boleznʹyu Krona posle khyrurhycheskoho lechenyya / S. V. Holysheva, P. S. Vetshev, A. H. Hryhorʹeva // Vestnyk natsyonalʹnoho medyko-khyrurhycheskoho tsentra ym. N. Y. Pyrohova. – 2013. – T. 8, № 2. – S. 97–101.

Hrynevych V. B. Mekhanyzmy éffektyvnosty bazysnoy terapyy vospalytelʹnykh zabolevanyy kyshechnyka preparatamy 5-amynosalytsylovoy kysloty / V. B. Hrynevych, A. M. Pershko, Y. V. Hubonyna // Éffektyvnaya farmakoterapyya. Hastroénterolohyya. – 2011. – № 1 /go meil ru /search. rf=7993 efm = 18tg

Profilaktyka ta intensyvna terapiya hniyno-septychnykh uskladnenʹ pry khirurhichnomu likuvanni khvorykh na khvorobu Krona / F. I. Hyulʹmamedov, P. F. Hyulʹmamedov, O. P. Kukhto [ta in.] // Shpytalʹna khirurhiya. – 2004. – № 4. – S. 111–114.

Kukhto O. P. Obgruntuvannya osoblyvostey khirurhichnoho likuvannya khvoroby Krona / O. P. Kukhto : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk. – 2008. – 19 s.

Nespetsyfycheskye vospalytelʹnye zabolevanyya kyshechnyka / pod red. H. Y. Vorobʹeva, Y. L. Khalyfa. – M. : Myklosh, 2008. – 400 C.

Endoskopichne doslidzhennya pry khvorobi Krona / V. I. Rusyn, S. M. Chobey, I. I. Shkriba, A. V. Sochka // Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny: Visnyk ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi. – 2014. – № 2 (46), T. 14. – S. 85–89.

Sekachëva M. Y. Kompleksnyy pokhod k lechenyyu vospa¬lytelʹnykh zabolevanyy kyshechnyka / M. Y. Sekachëva, P. V. Tsarʹkov // Klynycheskye perspektyvy hastroénterolo¬hyy, hepatolohyy. – 2007. – № 6. – S. 17–22.

Sytkyn S. Y. Vospalytelʹnye zabolevanyya kyshechnyka: puty povyshenyya éffektyvnosty terapyy y posleoperatsyonnoe vedenye bolʹnykh / S. Y. Sytkyn, V. YU. Holofeevskyy, T. V. Habrusskaya // Suchasna hastroenterolohiya. – 2009. – № 2 (46). – S. 96–100.

Stavtsev D. S. Znachenye ymmunohenetycheskykh faktorov v razvytyy bolezny Krona / D. S. Stavtsev, T. A. Astrelyna, O. V. Knyazev, T. V. Pukhlykova // RZHHHK. – 2015. – № 3. – S. 70–77.

Fylyps R. K. S. Kolorektalʹnaya khyrurhyya / pod red. H. Y. Vorobʹeva. – M. : HÉOTAR-Medya. – 2009. – 352 s.

Sovremennye aspekty étyopatoheneza, dyahnostyky y lechenyya bolezny Krona (nauchnyy obzor) / V. V. Khatsko, A. M. Dudyn, S. V. Mezhakov [y dr.] // Ukrainian Journal of Surgery. – 2012. – № 4 (19). – S. 133–136.




DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7193

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.