Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • А

  1. Умови публікації статей:

   1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника

   установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під

   текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати науковий ступінь і вчене

   звання кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, телефон і факс автора, з яким

   можна вести листування і переговори.

   2. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 (210297 мм), 1800–2000 друкованих

   знаків на сторінці, українською мовою. Надсилати необхідно 2 примірники статті.

   3. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8

   сторінок.

   4. Матеріал необхідно готувати на комп’ютері за стандартом IBM. Електронний варіант статті

   надсилати на CD. Текст подавати у форматах *.doc, *. rtf, *. docx; рисунки готувати у форматах JPG, TIF,

   CDR. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

   5. Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища

   авторів, повна назва установи, назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і

   прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою, резюме українською

   мовою, резюме англійською мовою, вступ, основна частина, висновки, література (слова “вступ”,

   “основна частина”, “висновки” виділяти напівжирним шрифтом).

   Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1 всі статті, подані до

   друку, якщо вони належать до рубрик “Вдосконалення вищої медичної освіти” та “Досвід з організації навчальної роботи”, повинні містити (у межах

   вказаних нижче частин) такі необхідні елементи (за їх відсутності стаття не буде прийматись до друку):

   У вступі – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і

   публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,

   котрим присвячується означена стаття.

   В основній частині – формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових

   результатів.

   У висновках – висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

   6. Ілюстрації до статті (діаграми, графіки, фотографії) треба надсилати у двох примірниках. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати номер,

   прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну

   нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

   7. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (СІ).

   8. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно із списком літератури у квадратних дужках.

   9. До статті додається список літератури, надрукований на окремому аркуші. Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті незалежно від мови оригіналу.

Керівництво для авторів

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

При підготовці матеріалів до журналу просимо дотримуватись таких вимог:

1. Стаття повинна супроводжуватись відношенням установи, в якій вона написана, з рекомендацією до друку, висновком експертної комісії, підписом наукового керівника або керівника установи, які завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів та наукового керівника роботи із зазначенням, що дана робота раніше не подавалась до друку в інші видавництва. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання кожного автора, його адресу (електронну кожного автора), телефон та факс автора, з яким можна вести листування і переговори.

2. Текст статті треба друкувати на одному боці аркуша формату А4 через 1,5 інтервалу; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см(28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної, експериментальної статті, погляду на проблему, статті з досвіду роботи, включаючи  таблиці, рисунки, список літератури, резюме та ключові слова, не повинен перевищувати 10–12 сторінок, обсяг огляду літератури – 12–15 сторінок, короткого повідомлення та рецензії – 3–5 сторінок. Стаття надсилається у 2-х примірниках. Мова статей – українська, російська, англійська.

3. Електронний варіант статті (у форматах doc, docx, rtf) потрібно реєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http:// ojs.tdmu.edu.ua /).

4.Статті треба писати за такою схемою:

а) індекс УДК;

б) прізвище та ініціали авторів українською, англійською та російською мовами;

в) назва установи, з якої виходить робота, українською, англійською та російською мовами;

г) назва статті, без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), українською, англійською та російською мовами;

ґ) три структурованих резюме обсягом 250–300 слів для кожного (1800–2100 знаків із пробілами) українською, англійською та російською мовами, які повинні містити такі елементи: мета роботи, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення;

д) ключові слова ( від 3 до 8 слів) українською, англійською та російською мовами;

е) текст статті (оригінальні, експериментальні дослідження; з досвіду роботи; погляд на проблему) має бути побудований таким чином:

постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікаційпостановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

мета роботи (постановка завдання);

матеріали і методи – принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження та розподіл об’єктів його на групи; опис застосованих методик експериментального, патоморфологічного, клінічного досліджень та методів статистичного аналізу;

результати досліджень та їх обговорення – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки  – подаються нумерованими пунктами, випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету роботи;

–  перспективи подальших досліджень – подаються за потреби останнім абзацом статті обсягом до трьох речень.

 Кожен із цих розділів потрібно виділити.

5. Увесь ілюстративний матеріал (таблиці, діаграми, графіки, фотографії) має бути описаний та інтерпретований у тексті наукової статті. Графічний матеріал (рисунки) подається окремими файлами.Формат файлів для рисунків та іншого ілюстративного матеріалу – jpg, tif. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation. Рисунки та фотографії виконуються окремо. На звороті кожного рисунка простим олівцем потрібно вказати його номер, прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення (окуляр, об’єктив) і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Таблиці та рисунки повинні мати підписи і власну нумерацію, крім того, необхідно зробити посилання на них у круглих дужках у тексті статті. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

6. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 “Одиниці фізичних величин”, терміни – з урахуванням Міжнародної класифікації хвороб. Назви фірм, реактивів і апаратів треба наводити в оригінальній транскрипції.

7. В описі експериментальних досліджень вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин.

8. У тексті статті при посиланні на публікацію треба зазначати її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

9. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. В оригінальних, експериментальних, статтях з досвіду роботи цитують не більше10 джерел, в оглядах – до 30.

10. Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf). Другий варіант сформувати за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати усіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом. 

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (references)

1. Структура бібліографічного посилання на кириличне джерело:

 • прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);
 • рік публікації у круглих дужках ( );
 • транслітерована назва публікації, назва англійською мовою у квадратних дужках [];
 • транслітерована назва джерела (журналу, конференції), назва англійською мовою;
 • вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою.

2. Алгоритм оформлення блоку references:

2.1. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазначити її переклад англійською мовою у квадратних дужках.

2.2. Транслітерувати описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

Українська транслітерація: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Російська транслітерація: http://ru.translit.net/?account=zagranpasport.

2.3. Редагувати список літератури відповідно до стандарту АРА:

– забрати спеціальні позначки в транслітерованому описі (“//”, “/”, “–”);

– після транслітерації подати у квадратних дужках назву статті англійською мовою, а після  транслітерації назви джерела поставити тире і вказати назву англійською мовою;

– виправити позначення сторінок (замість 12 s. писати 12 p.);

– додати в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian];

– у книзі вказати англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), назву видавництва транслітерувати. 

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих у запропоновану форму система сама згенерує правильно оформлене посилання для вашого списку літератури, яке необхідно скопіювати і вставити у свою статтю.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено замінювати латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття в журналі

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва статті транслітерована [Назва статті англійською мовою]. Назва журналу транслітерована – Назва журналу англійською мовою, том, номер, випуск, сторінка(и).

Приклад:

Author, A.A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia Library science. Document science. Informology, 4 (1), 121–135 [in Ukrainian].

Один автор – Author, A.A.

Два автори – Author, A.A., & Author, B.B.

Від трьох до семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., & Author, G.G.

Більше семи авторів – Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author, D.D., Author, E.E., Author, F.F., … Author, Z.Z.

Книга

Прізвище(а) й ініціали автора(ів) транслітеровані. (Рік публікації). Назва книги транслітерована азва книги англійською мовою]. Місто англійською мовою: Назва видавництва  транслітерована.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigiTitle of book (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 Дисертація, автореферат дисертації

Назву дисертації перекласти. Обов’язково вказати PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Навести або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерацію назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити в каталогах дисертацій:   http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

Приклад:

Author, A.А. (2015). Title of dissertationPhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Title of dissertationExtended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнародної конференції/симпозіуму/з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference/Symposium/Congress…

Приклад:

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

Author, A.А. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU [in Ukrainian].

11. Редакція виправляє термінологічні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

12. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Перш за все друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

13. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

14. Публікація статей платна. Оплата здійснюється після рецензування статті.

15. Статті треба надсилати на адресу: Журнал “Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, майдан  Волі, 1, Тернопіль, 46001, Україна. E-mail: journaltdmy@gmail.com.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.