Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • • • рукопис раніше не публікувався і не розглядається для публікації в іншому журналі;
  • рукопис повністю відповідає Рекомендаціям щодо ведення, звітності, редагування та публікації наукової роботи в медичних журналах та Принципам прозорості та найкращих практик у науковій публікації (COPE, DOAJ, WAME та OASPA);
  • рукопис подано у форматі файлу документа Microsoft Word (* .docx);
  • посилання були відформатовані відповідно до вимог Журналу, доступ до яких можна отримати в розділі «Вимоги до рукопису». Там, де вони доступні, були вказані URL-адреси посилань;
  • текст рукопису 1,5 інтервалу; 12-point шрифту Times New Roman; без використання курсиву та підкреслення (за винятком URL-адрес); всі ілюстрації, малюнки та таблиці розміщуються в тексті у відповідних пунктах, а не у кінці документа;
  • у рукописі суворо дотримуватися стилістичних та бібліографічних вимог, викладених у «Керівництві для авторів»;
  • автор підписує, сканує (у форматі PDF) заяву, в якій він/вона заявляє, що запропонована стаття є оригіналом та не опублікована раніше або подана для публікації в іншому журналі;
  • всі автори письмово засвідчують своїм підписом згоду з кінцевим варіантом поданого рукопису. Авторство базується на рекомендаціях ICMJE.

Керівництво для авторів

Журнал виходить 4 рази на рік.

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» приймає виключно он-лайн подання:

через систему OJS

або шляхом надсилання на електронні адреси:

головний редактор – проф. І. Я. Дзюбановський: dzubanovsky@tdmu.edu.ua

відповідальний секретар канд. мед. н. – А. М. Продан: prodan@tdmu.edu.ua

journal@tdmu.edu.ua

Журнал не приймає матеріали, які були раніше опубліковані або розглядаються для публікації в інших журналах. Автори зобов’язані подати заяву про те, що їх матеріал є оригінальним та не опублікований раніше або поданий для публікації.

Автори повинні визнавати в рукописі всю фінансову підтримку та розкривати будь-які конфлікти інтересів, які можуть упереджувати їх роботу. Рукописи приймаються українською та англійською мовами.

 Журнал «Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» суворо вимагає, щоб усі опубліковані наукові праці повністю відповідали  Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals та Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing  (COPE, DOAJ, WAME та OASPA).

Заява про оригінальність тексту

Щоб мати змогу розпочати процес публікації, автор повинен завантажити під час подання заяву про оригінальність, в якій він/вона заявляє, що запропонована стаття є оригіналом і не була раніше опублікована або подана для публікації.

Вимоги до рукопису

Усі рукописи необхідно подавати як документи Microsoft Word (формат файлу * .docx)

Текст статті друкується через 1,5 інтервалу; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см (28–30 рядків на сторінці). Обсяг оригінальної, експериментальної статті, погляду на проблему, статті з досвіду роботи, включно таблиці, рисунки, список літератури, резюме та ключові слова, не повинен перевищувати 10–12 сторінок, обсяг огляду літератури – 12–15 сторінок, короткого повідомлення – 3–5 сторінок.

 • У відомостях про авторів вказуються: структурні підрозділи установи, в яких автори працюють,повні офіційні назви та юридичні адреси установ авторів, контактні електронні адреси кожного автора, науковий ступінь та посада кожного автора, ORCID кожного автора.

Ми рекомендуємо авторам використовувати запропонований шаблон під час підготовки рукопису до подання:

 • індекс УДК
 • прізвище та ініціали авторів українською та англійською мовами (авторство на статті, опубліковані в журналі, має базуватися на ICMJE recommendations щодо визначення ролі автора та авторів)
 • назва установи, з якої виходить робота, українською та англійською мовами. Приналежність до установи повинна бути пронумерована відповідно до позиції автора та містити (в такому порядку): департамент (відділення), установа, місто, країна
 • ORCID-ID кожного автора
 • відповідальний автор надає свої розширені дані для кореспонденції: повну поштову адресу, включно поштовий індекс та країну проживання, електронну пошту, телефон та/чи факс
 • електронні адреси кожного автора
 • назва статті, без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих), українською та англійською мовами
 • два структуровані резюме обсягом 250–300 слів для кожного (1800–2100 знаків із пробілами) українською та англійською мовами, які повинні містити такі елементи: мета роботи, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення;
 • ключові слова (від 3 до 8 слів) українською та англійською мовами. Рекомендується, щоб ключові слова не повторювали слів із заголовка рукопису. Бажано, щоб обраними ключовими словами були терміни, які можна знайти в базі даних MeSH (Medical Subject Headings)
 • текст статті (оригінальні, експериментальні дослідження; з досвіду роботи; погляд на проблему) має бути побудований таким чином:
 • Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій – постановка проблеми в загальному та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій (бажано до 10 років), в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Мета роботи (постановка завдання) – чітко та лаконічно окреслити основну мету роботи.
 • Матеріали і методи – повинні містити всю інформацію, яка б дала змогу відтворити експериментальну роботу (вказати виробника обладнання, включно місто та країну походження; хімічні речовини повинні бути належним чином ідентифіковані). У разі клінічних досліджень ліки, якщо це можливо, повинні ідентифікуватися за їх загальною назвою. Для всіх досліджень заява (протокол) щодо підтвердження етичного комітету є обов'язковою. Розділ повинен містити інформацію про схему дослідження, пацієнтів (включно критерії включення/виключення) та базові характеристики дослідної групи.

У випадку оригінальних дослідницьких статей необхідно включити опис статистичного аналізу, до якого автори повинні включати інформацію щодо статистичного програмного забезпечення, що використовується для аналізу, оцінки обсягу вибірки та всіх використовуваних статистичних методів (як описових, так і випадкових). Щодо статистики висновків журнал вимагає подання як р-значень, так і довірчих інтервалів.

 • Результати досліджень  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Дані не повинні подаватися у двох різних формах, наприклад, рисунка та таблиці (обрати будь-яку з них відповідно). Результати, наведені в таблицях або на рисунках, не повинні повторюватися в тексті розширено. Кожну таблицю та рисунок необхідно нумерувати арабськими цифрами (в порядку їх появи в рукописі). Рисунки можуть бути кольоровими та подаватися у високій роздільній здатності (150 dpi), у форматі tiff або jpeg.
 • Обговорення - обговорення повинно містити тлумачення результатів, а не просто повторне звітування про результати. Ключові моменти, на які необхідно звернути увагу, включають звіт про: основні висновки; порівняння з результатами подібних досліджень, «сильні» та «слабкі» сторони дослідження; невирішені питання/проблеми; майбутні дослідження, які потрібні. Передбачте запитання читачів і поясніть, чому ваші результати цікавлять, а потім порівняйте свої результати з результатами інших авторів. Тут дуже корисний той огляд літератури, який ви зробили. Обговоріть, як ваші висновки підтримують чи кидають виклик іншим дослідженням.
 • Висновки – подаються нумерованими пунктами чи окремим абзацами, випливають із результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету роботи.
 • Фінансування –гранти, кошти державного бюджету, зовнішіні джерела фінансування
 • Внесок авторів
   – ідея та дизайн дослідження;
   – огляд літератури, написання тексту;
   – концепція дослідження;
   – аналіз та обговорення.
 • Конфлікт інтересів –  Конфліктом інтересів можна вважати будь-який інтерес або відносини, які можуть бути сприйняті як такі, що впливають на об'єктивність автора. Вони обов’язково повинні бути розкриті, якщо мають пряме відношення або безпосередньо пов'язані з роботою, яку автори описують у своєму рукописі. Наявність конфлікту інтересів не перешкоджає публікації. Якщо автори не мають конфлікту інтересів, вони повинні заявити про це під час подання статті та включити відповідну заяву до розділу «Конфлікт інтересів» Якщо конфлікту інтересів немає, то зазначається «Немає».

- Перспективи подальших досліджень – подаються за потреби останнім абзацом статті обсягом до трьох речень.

- Список літератури – довідковий розділ повинен містити мінімум 10 та максимум 50 посилань. Посилання необхідно нумерувати в порядку їх вставки в текст. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. Перевагу необхідно віддавати джерелам, які індексуються в базі даних Scopus та Web of Science.

Необхідно надсилати два варіанти списку літератури – традиційний і додатковий для закордонних баз даних (references). Перший варіант оформити звичайним способом, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Другий варіант сформувати за стандартом Vancouver. Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журналу, книги, конференції) завжди виділяти курсивом.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися виключно для зазначених завдань цього журналу; вони не будуть надані для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.

Редакція виправляє термінологічні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні помилки.

Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються.

Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

Журнал індексується у Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus: ICV 2019 = 80.92