Відкриті і закриті методи декомпресії тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність травного каналу

V. V. Benedykt

Анотація


Порушення функції травного каналу у хворих на гостру непрохідність кишки є однією з головних причин розвитку поліорганної недостатності і несприятливих наслідків. Використання декомпресії тонкої кишки має вирішальне значення під час лікування цього захворювання. Метою є визначення ефективності різних методів декомпресії тонкої кишки  у хворих на непрохідність і визначення показань до різних методів їх використання. Проведено дослідження 122 хворих на гостру непрохідність кишки і 30 медичних карт стаціонарного хворого  померлих пацієнтів. У 67,21 % випадків використано назогастроінтестинальну інтубацію,  у 6,56 % пацієнтів – одномоментну декомпресію тонкої кишки під час операції. У 5-ти випадках при виконанні релапаротомії встановлено неефективність закритої антеградної декомпресії. Запропоновано спосіб ентеростомії для використання відкритої інтубації тонкої кишки. Визначено показання до використання відкритих методів декомпресії тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність кишки.


Повний текст:

тут

Посилання


Hayn YU. M. Syndrom énteralʹnoy nedostatochnosty pry perytonyte: teoretycheskye y praktycheskye aspekty, dyahnostyka y lechenye / YU. M. Hayn, S. Y. Leonovych, S. A. Alekseev. – Mynsk, 2000. – 265 s.

Hrubnyk V. V. Taktychni pidkhody do likuvannya hostroyi kyshkovoyi neprokhidnosti – rolʹ i mistse nazointestynalʹnoyi intubatsiyi / V. V. Hrubnyk, V. V. Mishchenko, YU. M. Koshelʹ // Kharkivsʹka khirurhichna shkola. – 2014. – № 1 (64). – S. 129–131.

Mistse intubatsiyi tonkoyi kyshky v likuvanni patsiyentiv z hostroyu zlukovoyu kyshkovoyu neprokhidnistyu / I. A. Danylenko, M. H. Kononenko, L. H. Kashchenko [ta in.] // Kharkivsʹka khirurhichna shkola. – 2014. – № 2 (65). – S. 56–58.

Eryukhyn Y. A. Kyshechnaya neprokhodymostʹ : rukovodstvo dlya vrachey / Y. A. Eryukhyn, V. P. Petrov, M. D. Khanevych. – SPb. : Pyter, 1999. – 448 s.

Metodycheskye aspekty nazohastroyntestynalʹnoy yntubatsyy pry ostroy khyrurhycheskoy patolohyy / B. S. Zaporozhchenko, Y. E. Borodaev, O. B. Zubkov [ta in.] // Kharkivsʹka khirurhichna shkola. – 2014. – № 2 (65). – S. 66–68.

Kalʹf-Kalyf YA. YA. O hematolohycheskoy dyfferentsyatsyy razlychnykh form y faz ostroho appendytsyta / YA. YA. Kalʹf-Kalyf // Khyrurhyya. – 1947. – № 7. – S. 40–43.

Intubatsiya kyshechnyku: krytychnyy pohlyad / M. A. Mendelʹ, YE. V. Volostnykov, YU. V. Plotnikov [ta in.] // Kharkivsʹka khirurhichna shkola. – 2014. – № 1 (64). – S. 91–97.

Moshe Shayn. Zdravyy smysl v neotlozhnoy abdomynalʹnoy khyrurhyy / Shayn Moshe ; per. s anhl. / pod red. B. D. Savchuka. – M. : HÉOTAR-MED, 2003. – 272 s.

Sposib enterostomiyi № 55573. Deklaratsiynyy patent na vynakhid 15.04.2003 / V. V. Benedykt. – byul. № 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7186

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.