ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ, ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НАСТОЙКИ З ХОСТИ ЛАНЦЕТОЛИСТОЇ

  • O. S. Lynda ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. B. Ivanusa ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • L. S. Fira ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • P. H. Lykhatskyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: настойка з листя хости ланцетолистої, тетрахлорметанове ураження печінки, окиснювальні процеси, антиоксидантна система

Анотація

В експерименті на тваринах, уражених тетрахлорметаном, доведено антиоксидантні властивості настойки з листя хости ланцетолистої, що проявляється зниженням інтенсифікації процесів перекисного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків у сироватці крові та печінці щурів. Під її впливом відбувається зниження вмісту ТБК-активних продуктів та 2,4-динітрофенілгідразонів, підвищення активності каталази, вмісту відновленого глутатіону та зниження вмісту церулоплазміну в ураженому організмі.

Біографії авторів

O. S. Lynda, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
I. B. Ivanusa, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
L. S. Fira, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
P. H. Lykhatskyi, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Посилання

Antyoksydantni ta antytsytolitychni vlastyvosti ekastraktu z lystya vynohradu kulʹturnoho v umovakh hostroho tetrakhlormetanovoho urazhennya pechinky u shchuriv / O. V.Fayzullin, L. M. Voronina, A. L. Zahayko, V. YU. Kuznyetsova. // Medychna khimiya. – 2006. - T. 8, №1 – S. 56–59.

Archakov A.I., Mikhosoyev I.M. Modifikatsiya belkov aktivnym kislorodom i ikh raspad // Biokhimiya. – 1998. – 54, № 2. – S. 179 – 186.

Bondarêv Ê.V. Yeksperimental'ne obg̀runtuvannya mozhlivostí vikoristannya novogo yenterosorbenta Gratseolu, yak gepatoprotektora / Ê.V. Bondarêv // Klíníchna farmatsíya. – 2004. – T.8, № 1 – S. 57-61.

Izpol'zovaniye laboratornikh zhivotnykh v toksikologicheskom eksperimente: [metod. rekomend.] / pod. red. P.I. Sidorova. – Arkhangel'sk, 2002. – 84 s.

Kolb V. H., Kamyshnykov V. S. Vyznachennya aktyvnosti tseruloplazminu v krovi / V. H. Kolb, V. S. Kamyshnykov // V kn.: Klynycheskaya byokhymyya. ― Mynsk: Belarusʹ, 1976. ― S. 219-220.

Korolyuk M. A. Metod opredeleniya aktivnosti katalazy / M. A. Korolyuk, L. I. Ivanova, I. G. Mayorova // Lab. delo. – 1988. – №1. – S. 16-19.

Medvidʹ I. I. Vplyv hustoho ekstraktu z lystya chornoyi shovkovytsi na vilʹnoradykalʹni protsesy v orhanizmi shchuriv, urazhenykh tetrakhlormetanom / I. I. Medvidʹ, L. S. Fira. // Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. – 2010. – № 2 – S. 66 – 69.

Osnovnyye metody statisticheskoy obrabotki rezul'tatov farmakologicheskikh eksperimentov // Rukovodstvo po eksperimental'nomu (doklinicheskomu) izucheniyu novykh farmakologicheskikh veshchestv / pod. red. R. YU. Khabriyeva. – M. : Remedium, 2000. – S. 349-354.

Pokaznyky antyoksydantnoyi systemy shchuriv, urazhenykh tetrakhlormetanom,pislya zastosuvannya ekstraktu z lystya shovkovytsi / I. I.Medvidʹ, L. S. Fira, O. I. Ostrivka, N. I. Burmas. // Medychna i klinichna khimiya. – 2011. – S. 54–56.

Protsʹka V. V. Kilʹkisne vyznachennya vmistu hidroksykorychnykh kyslot v syrovyni khosty podorozhnykovoyi ta khosty lantsetolystoyi / V. V. Protsʹka, N. I. Kuzʹovych, I. O. Zhuravelʹ // Teoretychni ta praktychni aspekty doslidzhennya likarsʹkykh roslyn : materialy II mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf., m. Kharkiv, 21–23 berez. 2016 r. – KH. : NFaU, 2016. – S. 206–207.

Senyuk I.V. Vyvchennya antyoksydantnoyi aktyvnosti ekstraktiv z nadzemnoyi chastyny buryaka zvychaynoho / I.V. Senyuk // Klinichna farmatsiya. – 2007. – T.11, № 4 – S. 41- 44.

Stal'naya I. D. Metod opredeleniya malonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiobarbiturovoy kisloty / I. D. Stal'naya, T. G. Garishvili // V kn.: Sovremennyye metody v biokhimii / pod.. red. V. N. Orekhovicha. – M. : Meditsina, 1977. – S. 66-68.

Ellman G.L. Tissne Sulfhydryl Groups // Arch. Of Bioch and Biophys. – 1959. – Vol. 82. – P. 70-77.

Опубліковано
2016-10-28
Як цитувати
Lynda, O. S., Ivanusa, I. B., Fira, L. S., & Lykhatskyi, P. H. (2016). ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ, УРАЖЕНИХ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ, ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НАСТОЙКИ З ХОСТИ ЛАНЦЕТОЛИСТОЇ. Фармацевтичний часопис, (3), 58-62. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2016.3.6823
Номер
Розділ
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН