Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал публікує оригінальні статті та огляди. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі згідно розділів:

-         синтез біологічно активних сполук

-         фітохімічні дослідження

-         фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія, біотехнологія

-         аналіз лікарських препаратів

-         інформаційні та інноваційні технології у фармації

-         фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика

-         організація роботи аптечних підприємств

-         економіка аптечних та фармацевтичних підприємств

-         фармакологічні дослідження біологічно активних речовин

-         фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів

-         фармакоекономіка

-         нутриціологія

-         фармацевтичне законодавство

-         ветеринарна фармація

-        фармацевтична освіта

 -         історія фармації 

-         хроніка подій

-         обмін досвідом.

Процес рецензування

 1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua

2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню.

3. Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. Рецензентами, як правило, є провідні вчені у галузі фармації, а також фахівці з біохімії, медицини тощо.

4. Термін рецензування – два тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін рецензування може бути продовжений, але не більше 30 днів.

5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила керівництво для рецензента.

6. Рецензент робить один із наступних висновків:

- статтю рекомендую до публікації в авторському варіанті

- статтю рекомендую публікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків

- рекомендую передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві

- відхилити публікацію роботи, вказуючи причину.

7. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.

8. З 2015 року редакція перейшла на практику подвійного «сліпого» рецензування: автору невідомо – хто дає оцінку його роботі, а рецензент не знає, кого він рецензує. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензент, оцінюючи статтю, може з власної ініціативи залучити певних фахівців для надання обґрунтованої відповіді стосовно публікації.

9. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому рецензенту.

10. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.

11. У разі позитивної рецензії Головний редактор передає статтю до редакції з приписом «До друку» і стаття проходить наступні етапи: стилістичне і орфографічне редагування, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

12. Вчені ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» і Національного фармацевтичного університету остаточно затверджують номер на чергових засіданнях.

13. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу протягом трьох років.

Періодичність публікації

Журнал "Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review" видається щоквартально.

Політика відкритого доступу

Усі статті, які публікуються в журналі відкритого доступу "Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review" пройшли рецензування та після прийняття, відразу і назавжди безкоштовні для кожного, хто читає та завантажує.

Редакція журналу "Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review" дозволяє і заохочує використовувати свій опублікований контент, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видавнича етика

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ, РЕДАКТОРІВ І РЕДАКЦІЇ

Редакційна колегія журналу " Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review" у своїй діяльності дотримується етичних принципів та політики видавничної практики Міжнародного Комітету редакторів журналів медичного спрямування The International Committee of Medical Journal Editors, рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), і, зокрема, Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Рішення щодо публікування статті

Це рішення приймається на основі перевірки вірогідності поданих даних та важливості роботи для дослідників і читачів. Головний редактор не повинен мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які він відхиляє або приймає. Головний редактор несе відповідальність за рішення про те, які з поданих статей прийнято до публікації, а які відхилено. При цьому він керується політикою журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, плагіату і порушення авторського права. Також у випадку відхилення рішення про публікацію головний редактор журналу може радитися з членами редакційної колегії та рецензентами.

Справедливість

Оцінка рукопису повинна здійснюватись головним редактором виключно за його науковим змістом, незважаючи на расову приналежність, національність, етнічне походження, громадянство, стать, орієнтацію, релігію або політичні погляди авторів рукопису.

Конфіденційність

Головний редактор і співробітники редакції, члени редакційної колегії журналу не повинні розкривати будь-яку інформацію про представлені рукописи кому-небудь іншому, крім автора(ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Головний редактор, співробітники редакції, члени редакційної колегії не повинні використовувати для особистих цілей або передавати третім особам (без письмового дозволу автора) неопубліковані рукописи чи окремі дані, одержані із представлених до розгляду рукописів. Якщо є достатньо підстав вважати, що поданий рукопис або його частина є плагіатом, головний редактор не повинен допустити публікації рукопису в цілому. Стаття в разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

Вивчення скарг етичного характеру

На головного редактора спільно з видавцем покладається обов'язок щодо розгляду претензій, які стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. Вони не повинні залишати без відповіді жодного випадку звернення зі скаргами етичного характеру. Кожен оголошений випадок неетичної поведінки щодо публікації, має бути вивчений, навіть якщо він був виявлений через роки після публікації статті. У разі виявлення конфліктної ситуації, вони мають вжити усіх необхідних заходів для відновлення порушених прав, а за виявлення помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань як в друкованому так і електронному варіанті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 Участь у рішеннях редакційної колегії

Редактор приймає рішення про публікацію роботи на основі результатів рецензування. Рецензування допомагає також автору поліпшити роботу. Редакційна колегія журналу " Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review" поділяє позицію видавництва Elsevier http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/publishing в тому, що всі вчені, які бажають публікувати статті, мають моральний обов’язок брати участь у рецензуванні.

Оперативність

Головний редактор скеровує статтю на рецензію фахівцю найбільш компетентному у напрямку досліджень, які висвітлені у рукописі. Рецензент, який не вважає себе фахівцем з тематики статті або знає, що її оперативне рецензування неможливе, має сповістити про це головного редактора і відмовитися від рецензування.

Конфіденційність

Кожен рукопис, отриманий для рецензування, має розглядатися як конфіденційний документ. Заборонено його показувати або обговорювати з іншими особами за винятком осіб, уповноважених редактором.

Стандарти об’єктивності

Рецензент повинен рецензувати рукопис об’єктивно, у цьому йому мають допомагати обов’язкові пункти у формі рецензії. У пункті рецензії ”Зауваження і побажання” неприпустимими є персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко й аргументовано.

Визнання джерел

Рецензент у процесі рецензування має відслідковувати зроблені авторами рукопису посилання. Якщо на вже опубліковану роботу автори не зробили посилання, рецензентові слід відзначити цей факт. Будь-яке твердження в рецензії про те, що деяке спостереження, висновок або аргумент у рецензованій статті вже раніше зустрічалися в літературі, має супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензент також повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Інформація, яка наведена у представленій на рецензію статті, не може використовуватися у будь-якій роботі рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація має зберігатися в таємниці і не використовуватися для отримання особистої вигоди рецензента.
Рецензент не повинен рецензувати рукописи за наявності конфлікту інтересів, які спричинені конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, що пов’язані зі статтею.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автори несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису. До представленої на розгляд публікації додається супровідний лист у довільній формі за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.

Стандарти публікації

Автори рукописів повинні надати точний звіт про виконану роботу і достовірні результати проведених досліджень, представити об’єктивне обговорення результатів, наводячи достатню кількість посилань. Виконання експериментів має бути описано достатньо ретельно, щоб інші дослідники могли його відтворити. Свідомо неправдиві, викривлені або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

Доступ до даних та їх збереження

В особливих випадках, може бути зроблено запит до авторів щодо представлення для експертної оцінки вихідних даних з їхньої роботи, і вони мають бути готовими надати публічний доступ до цих вихідних даних, якщо це є можливим. Ці дані необхідно зберігати протягом розумного часу після публікації статті.

Оригінальність і плагіат

Автори, надсилаючи свій рукопис у журнал, гарантують оригінальність викладених досліджень. Використання фрагментів чужих робіт або запозичення твердження інших авторів має бути відзначено посиланням і зазначено у тексті статті. Надмірні запозичення і плагіат в будь-яких формах (неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень)  є неетичними і неприйнятними. Рукописи, які є поєднанням частин інформації, раніше опублікованих іншими авторами без критичного аналізу і осмислення редакцією журналу не приймаються.

Численні, дублюючі або одночасні публікації

Результати одного дослідження можуть бути опубліковані не більше, ніж в одній статті, яка, в свою чергу, не може подаватись одночасно більш, ніж в один журнал. Інколи стаття може бути опублікована вдруге в іншому журналі і в іншому вигляді. Наприклад, переклад статті, але за умови, що автор і редактор вже опублікованої роботи дали згоду на повторну публікацію, яка за змістом та трактуванням результатів має бути аналогічною першодрукованому варіанту. Форми повторної публікації можна знайти за адресою www.icmje.org .

Визнання джерел

Автори повинні визнавати внесок всіх осіб, які в той чи інший спосіб, вплинули на проведення дослідження і визначили спосіб представлення наукової роботи. Обов’язковими є бібліографічні посилання на джерела публікацій, які мали значення при виконанні дослідження. Всі джерела мають бути розкриті. Конфіденційна інформація, яка була отримана у процесі рецензування рукописів чи грантових заявок не може використовуватись без письмового дозволу з боку авторів цих рукописів чи подавачів заявок на гранти.

Авторство роботи

Авторами роботи є лише ті особи, які зробили значний внесок у її зміст, планування, виконання, інтерпретацію результатів. Іншим особам, які брали участь в окремих аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автори несуть колективну публічну відповідальність за зміст статті, а у випадку мультидисциплінарної статті, автори можуть мати відповідальність за свій особистий внесок і колективну відповідальність за загальний результат. Тому всі співавтори мають бути ознайомлені з остаточним варіантом рукопису і схвалити його подання до друку. Неприйнятним є подання співавторів з числа осіб, які не брали участь у дослідженні, представленому в рукописі.

Потенційні небезпеки і використання людей або тварин

Усі реагенти хімічного і біологічного походження, небезпечні процедури і обладнання повинні зазначатись авторами у рукописі. Якщо було проведено дослідження з участю тварин або людей, автор повинен включити в свій рукопис заяву про те, що всі процедури було виконано у відповідності з чинним законодавством і службовими інструкціями, які було затверджено відповідним комітетом установи/організації, де проводилося дослідження, а також було отримано дозволи для експериментів з людьми.

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Автори в своїх рукописах повинні вказувати всі джерела фінансування роботи, заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів. Прикладами потенційних конфліктів інтересів, які мають бути оприлюднені, є: робота за наймом, консультування, акціонерна власність, виплата гонорарів, оплата експертизи, заявка на патент або її реєстрація, отримання грантів або іншого фінансування. Потенційні конфлікти інтересів мають бути встановленими якомога раніше. Автор повинен підписати форму від імені всіх співавторів щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття до друку. Ця політика застосовується до всіх представлених оригінальних рукописів і оглядових матеріалів. Приклади такої заяви: АВТОР є співробітником і акціонером компанії; АВТОР є засновником компанії і членом його науково-консультативної ради; ця робота була частково підтримана грантом від компанії.

Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

Якщо істотні помилки або неточності у рукописі виявляються авторами на етапі його розгляду або після його опублікування, слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти спільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін. Якщо редакція журналу дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно виправити їх, або ж надати редакції докази правильності представленої ним інформації.

Виявлення плагіату

Усі наукові статті, котрі надходять у редакцію журналу, проходять перевірку на плагіат незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправильне використання опублікованих статей. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і вжити належні правові заходи.

Конфлікт інтересів

Редакційна колегія журналу " Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review"  дотримується правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Єдині вимоги до рукописів, що подаються до біомедичних журналів).

"Довіра громадськості до процесу рецензування та достовірності опублікованих статей частково залежить від того, наскільки добре враховується конфлікт інтересів в процесі запису, рецензування та редакційного прийняття рішень. Конфлікт інтересів виникає, коли автор (автори, установа), рецензент або редактор мають фінансові або особисті відносини, які неадекватно впливають (порушують) на його дії (такі відносини також відомі як подвійні зобов’язання, інтереси або права, що конкурують). Ці відносини можуть впливати на рішення. При цьому не всі відносини є справжнім конфліктом інтересів. Підґрунтя для конфлікту інтересів може існувати незалежно від того, чи вірить особа чи ні в те, що відносини впливають на його наукове судження. Фінансові відносини (наприклад, зайнятість, консультативні послуги, володіння акціями, гонорари, сплачені висновки експерта) є конфліктами інтересів, які найбільш легко ідентифікуються і, швидше за все, можуть підірвати довіру до журналу, авторам, і до самої науки".

Редакція журналу вимагає, щоб усі автори повідомляли про будь-які фінансові конфлікти інтересів, які могли б вплинути на результати або інтерпретацію рукопису. Більш детально про конфлікт інтересів представлено в обов’язках редакційної колегії, редакторів і редакції, рецензентів і авторів у розділі ВИДАВНИЧА ЕТИКА.

Біоетичні принципи

Журнал "Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review" орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), World Medical Association Declaration of Helsinki, а також Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись нормами біоетики.

"При повідомленні про проведення експериментів на людях, автори повинні вказати, чи виконуються процедури відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального за проведення експериментів на людях (відомчий і національний) і відповідно до Гельсінської декларації 1975 року, переглянутої в 2000 році. Якщо є сумніви щодо того, чи було проведено дослідження відповідно до Гельсінською декларації, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу і продемонструвати, що інституційний наглядовий орган дозволяв сумнівні аспекти дослідження. Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримуються відомчі і національні правила з догляду та використання лабораторних тварин. Вся процедура повинна бути включена в розділ «матеріали та методи". Більш детально описано у керівництві для авторів https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/about/submissions#authorGuidelines

Декларація про інформовану згоду

Відповідно до правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE), "Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яку не можна порушувати без інформованої згоди. Визначена інформація, в тому числі імена пацієнтів, ініціали, або номери лікарень, не повинна бути опублікована в письмових описах, фотографіях і родоводах, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей. Перш ніж подати рукопис до публікації, ідентифікований пацієнт повинен дати інформовану згоду. Ідентифікаційні деталі повинні бути приховані, якщо вони не є суттєвими. Повну анонімність важко досягти, однак інформовану згоду все ж має бути отримано, якщо є будь-які сумніви. Наприклад, маскування ділянки очей на фотографіях пацієнтів є недостатнім захистом анонімності. Якщо для захисту анонімності змінюються ідентифікаційні ознаки, наприклад, в генетичних родоводах, то автори повинні забезпечити впевненість у тому, що зміни не спотворюють науковий сенс, на що і редактори повинні звернути увагу. Вимогу щодо інформованої згоди журнал повинен містити в інструкціях для авторів. Якщо отримано інформовану згоду, то цей факт повинен бути відображений в опублікованій статті".

Боротьба з плагіатом

Усі наукові статті, котрі надходять у редакцію журналу, проходять перевірку на плагіат незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправильне використання опублікованих статей. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої в статтях, точність імен, прізвищ та цитат. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Аналогічно ми захищаємо репутацію журналу проти зловживання службовим становищем. Таким чином, журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і прийняти відповідні правові заходи. Якщо плагіат виявляється після публікації, журнал може опублікувати виправлення або відкликати статтю.

Історія журналу

Науково-практичний журнал " Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review " засновано у 2007 році як друковане видання (ISSN 2312-0967 (Print)), а з 2013 року і в електронному варіанті (ISSN 2414-9926 (Online)). Від заснування і до квітня 2023 року головний редактор журналу – професор Тарас Грошовий. З травня 2023 року головним редактором є д. фарм. н. Марія Шанайда. Фармацевтичний часопис є фаховим виданням у галузі "Фармацевтичні науки".