No 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2311-9624.2018.2

Full Issue

View or download the full issue ТИТУЛКА (Українська) ЗМІСТ (Українська)

Table of Contents

Experimental researches

V. M. Zubachyk, I. V. Han, O. O. Pasko

Terapeutic stomatology

O. H. Boychuk-Tovsta
M. O. Iskiv
M. A. Luchynskiy, L. V. Piasetska, Yu. I. Luchynska
T. I. Pupin, O. I. Kardashevska
I. M. Tkachenko, A. I. Sidorova, I. Y. Marchenko, Z. Y. Nazarenko

Surgical stomatology

A. A. Halahdyna, L. M. Herasym
V. M. Heley
N. S. Hutor, N. O. Tverdokhlib, O. V. Avdeev
O. O. Hudymenko, Ye. V. Kuzenko, L. I. Karpenko, M. S. Skydanenko, V. V. Sikora

Ortopedic stomatology

V. I. Bida, P. O. Guryn, G. I. Viun

Children’s stomatology

A. V. Avdeev, Y. K. Zmarko
L. F. Kaskova, Т.. B. Mandziuk, S. Ch. Novikova, О. V. Khmil, Yu. І. Soloshenko.
L. S. Lagoda
O. O. Shpotyuk