https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/issue/feed Клінічна Стоматологія 2023-02-28T09:34:15+02:00 Ya. P. Nahirnyi nahirnyi@ukr.net Open Journal Systems <p><em>Науково-практичний рецензований стоматологічний журнал, який видається щоквартально, публікує науково-практичні статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з усіх розділів стоматології, найновішу інформацію про високоякісне обладнання, інноваційні методики, стоматологічні матеріали провідних світових фірм-виробників, вітчизняні і міжнародні спеціалізовані конференції та симпозіуми. Журнал входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів<span class="apple-converted-space">.</span></em><br><strong><em>ISSN 2415-3036 (Online), ISSN 2311-9624 (Print)</em></strong></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13588 Обґрунтування доцільності застосування місцевої анестезії в амбулаторному стоматологічному лікуванні підлітків 2023-02-23T10:50:24+02:00 Н. В. Гасюк radchuk@tdmu.edu.ua В. Б. Радчук radchuk@tdmu.edu.ua <p><strong>Резюме.</strong> Одним із найважливіших та революційних досягнень у медицині XIX ст. стало відкриття загального знеболювання та початок «ери анестезії». Як відомо, значний об’єм стоматологічних втручань супроводжується болісними відчуттями, тому знеболювання є одним із найважливіших етапів лікування у сучасній стоматології. Особливо актуальним дане явище є для специфічного контингенту пацієнтів, таких, як діти та підлітки, на фоні психоемоційного формування їх особистості та особливої вразливості щодо сприйняття болю з подальшим формуванням взаємодовірливих відносин між стоматологом та пацієнтом.</p> <p><strong>Мета дослідження – </strong>проаналізувати літературні джерела для формулювання доцільності застосування місцевої анестезії в амбулаторному стоматологічному лікуванні підлітків.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>Огляд та аналіз наукової та медичної літератури на основі баз даних Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, NCBI, вивчення яких не перевищує 10 років, включаючи огляди літератури та результати клінічних досліджень.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення. </strong>Контингент пацієнтів дитячого та підліткового віку, будучи одними з найскладніших для стоматологічного лікування, піддається страху та тривозі через брак попереднього досвіду. Навички долати вищенаведені стани є недостатньо розвиненими або відсутніми, і як наслідок, немає стимулу до співпраці між пацієнтом та лікарем. Базуючись на особливостях підліткового періоду, а саме психологічній та фізіологічній нестабільності, виражена тривожність і страх потенційно можуть посилити сприйняття болю. З цією метою впроваджено предмети та засоби, які знижують дискомфорт у момент проведення анестезії, що дозволяє максимально точно досягнути кінцевого пункту та чітко дозувати препарат.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Ефективність знеболювання на амбулаторному стоматологічному прийомі, особливо дитячого та підліткового віку, залежить не тільки від мануальних навичок лікаря, а й від його теоретичної підготовки щодо фармакології лікарських засобів, психології роботи з даним контингентом пацієнтів. Якщо раніше в стоматології дитячого віку нерідко використовувався підхід «лікувати дитину за будь-яку ціну у відведений для неї час», то сьогодні сучасні тенденції до надання стоматологічної допомоги населенню диктують: «Лікувати безболісно з підвищеним ступенем комфорту для дитини та її батьків». Поява нових засобів та способів знеболювання дозволяє лікарю досягти високого професійного рівня у роботі.</p> 2023-02-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13584 Оцінка ступеня мінералізації новоствореної кісткової тканини у ділянці перелому в постраждалих різного психосоматичного типу особистості по ортопантомограмі 2023-02-23T10:16:10+02:00 Я. П. Нагірний nahirnyi@ukr.net Н. С. Гутор nahirnyi@ukr.net І. В. Стефанів nahirnyi@ukr.net Н. О. Твердохліб nahirnyi@ukr.net <p><strong>Резюме. </strong>Розпрацьовано спосіб оцінки ступеня мінералізації новоствореної кісткової тканини нижньої щелепи у ділянці перелому по ортопантомограмах за допомогою програми Photoshop CC 2014. Встановлено різний ступінь і темпи її мінералізації в осіб різного психосоматичного типу особистості.</p> <p><strong>Мета дослідження</strong> – розробити спосіб оцінки ступеня мінералізації новоствореної кісткової тканини у ділянці перелому по ортопантомограмах за допомогою програми Photoshop CC 2014 та дослідити в осіб різного психосоматичного типу особистості темпи мінералізації новоствореної кісткової тканини у ділянці перелому в різні терміни загоєння кісткової рани.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> Для дослідження відібрано 26 постраждалих віком від 18 до 23 років із травматичними відкритими односторонніми переломами нижньої щелепи в ділянці кута. Лікування проводили шляхом внутрішньоротового остеосинтезу з видаленням зуба із лінії перелому. За методикою Айзенка постраждалих поділили на дві групи – екстравертів та інтровертів.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення.</strong> Результати досліджень свідчать, що щільність здорової ділянки нижньої щелепи у ділянці кута в пікселях варіює в межах 125–187 одиниць та відрізняється в осіб із різними психосоматичними типами. При дослідження швидкості мінералізації новоствореної кісткової тканини у ділянці перелому в екстравертів та інтровертів відмічено факт сповільнення відновлення кісткової тканини в ділянці перелому. Повної мінералізації новоствореної кісткової тканини на 28-й день після операції не відбувається в обох порівнюваних групах. Однак темпи мінералізації в осіб-екстравертів у відсотках, порівняно зі здоровим боком, були вищими, ніж в осіб-інтровертів.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Оцінка ступеня мінералізації новоствореної кісткової тканини в ділянці перелому по ортопантомограмах за допомогою програми Photoshop CC 2014 є достатньо інформативним методом дослідження, що дало змогу встановити, що рівень мінералізації здорової кісткової тканини нижньої щелепи, а також новоствореної кісткової тканини в ділянці перелому нижньої щелепи після проведення оперативного втручання, є вищим у осіб-екстравертів.</p> 2023-02-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13587 Сучасні погляди на процеси остеоінтеграції дентальних імплантатів у хворих на системний остеопороз 2023-02-23T10:38:22+02:00 М. А. Даценко identist83@gmail.com <p><strong>Резюме. </strong>Якісна та кількісна оцінка кісткової тканини щелеп необхідна в усіх розділах стоматології – від пародонтології до ендодонтії та протезування, але особливо важлива у дентальній імплантології. Результати аналізу літератури з питань протезування із використанням різних систем імплантатів показують, що стан кісткової тканини істотно впливає на термін користування зубними протезами. Разом з тим, питання остеоінтеграції при остеопорозі залишаються маловивченими.</p> <p><strong>Мета дослідження – </strong>проаналізувати дані наукових літературних джерел стосовно проблеми остеоінтеграції дентальних імплантатів у хворих на системний остеопороз.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>Застосовано бібліосемантичний метод для з’ясування стану проблеми, вивчення аналізу результатів поперед­ніх наукових досліджень на основі джерел літератури та електронних ресурсів.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення. </strong>У літературі наводяться окремі клінічні спостереження успішного застосування зубних імплантатів у пацієнтів, які страждають від системного остеопорозу. Є повідомлення про успішну імплантацію у глюкокортикоїднозалежних пацієнтів, а також в осіб, які страждають від остеопорозу в поєднанні з хронічним поліартритом. Результати багатовекторних досліджень показали, що у пацієнтів з ознаками системного остеопорозу (знижена мінеральна щільність кісткової тканини поперекового відділу хребта та стегнової кістки) та остеопоротичними проявами у структурі альвеолярної кістки, імплантати успішно функціонували протягом багатьох років. Ряд авторів спостерігав відторгнення лише одного імплантата, що, на думку авторів, відповідає літературним даним, та не може бути приписано системному остеопорозу.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Проблема підвищення ефективності застосування дентальних імплантатів у пацієнтів із системним остеопорозом залишається дуже актуальною та суттєвою для клінічної практики. Затребуваність дентальної імплантації серед населення України висока, проте найчастіше лікарі змушені відмовляти пацієнтам із остеопорозом в імплантації через високий відсоток невдалих наслідків.</p> 2023-02-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13585 Перспективи застосування імуногістохімічних методів у діагностиці та прогнозуванні клінічного перебігу генералізованого пародонтиту (огляд літератури) 2023-02-23T10:26:21+02:00 Н. В. Гасюк radchuk@tdmu.edu.ua В. Б. Радчук radchuk@tdmu.edu.ua <p><strong>Резюме. </strong>Бурхливий розвиток морфології дозволив значно розширити уявлення про механізми клітинної перебудови за умови впливу екзогенних чинників та при запальних і проліферативних процесах. Висока специфічність та діагностична інформативність імуногістохімічних маркерів щодо формування прогностичних критеріїв клінічного перебігу захворювань тканин пародонта та деталізації патогенетичних механізмів даної нозології спонукає до їх глибшого вивчення.</p> <p><strong>Мета дослідження – </strong>проаналізувати літературні джерела з характеристикою імуногістохімічних методів у діагностиці та прогнозуванні клінічного перебігу генералізованого пародонтиту.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>Огляд та аналіз наукової і медичної літератури на основі баз даних Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed, NCBI, вивчення яких не перевищує 10 років, включаючи огляди літератури та результати клінічних випробувань.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення. </strong>Ідентифікація клітинного складу ясен при генералізованому пародонтиті є джерелом біоматеріалу для ідентифікації специфічних кластерів диференціації, які несуть високу інформативність щодо діагностики та прогнозування клінічного перебігу пародонтиту. Так, наприклад, експресія у клітинних інфільтратах власної пластинки ясен при генералізованому пародонтиті специфічних маркерів, таких, як CD-4, CD-3, CD-20, Kі-67, CD-68 свідчить про певні патофізіологічні процеси при генералізованому пародонтиті та може бути цінним прогностичним критерієм на різних етапах розвитку даного захворювання.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Епітеліоцити слизової оболонки порожнини рота є стратегічно важливою ланкою у виникненні запальних процесів слизової оболонки та тканин пародонта і предметом молекулярно-генетичних та імуногістохімічних досліджень у стоматології.</p> 2023-02-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13586 Визначення ліпідного метаболізму в крові пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі атеросклерозу 2023-02-23T10:32:21+02:00 І. С. Данькевич-Харчишин smolyak.83@ukr.net <p><strong>Резюме.</strong> Чисельні дослідження, проведені упродовж останніх десятиліть, не залишають сумнівів з приводу впливу порушень метаболізму, зокрема ліпідного, на структурно-функціональний стан судин організму. Порушення у системі ліпідного метаболізму крові є загальновизнаним ключовим компонентом патогенезу уражень судинного русла, зокрема пародонта, між тим, механізми порушення транспорту ліпідів при дистрофічно-запальних ураженнях тканин пародонта на тлі атеросклерозу, залишаються не з’ясованими й досі.</p> <p><strong>Мета дослідження – </strong>вивчити порушення ліпідного метаболізму в крові пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі атеросклерозу.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> Ліпідний спектр було визначено у крові 76 осіб із ГП на фоні АТ (основна група); у 27 пацієнтів із ГП без загальносоматичних захворювань (порівняльна група); у 30 осіб з АТ без супутніх стоматологічних захворювань та у 25 здорових осіб без стоматологічних та соматичних захворювань (контрольна група). Дослідження показників ліпідограми (ХС, ТГ, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ліпази) проводили на автоматичному біохімічному аналізаторі «Cobas Mira Plus» (Швейцарія) з використанням наборів реактивів «Biolatest» (Чехія). Статистичне обчислення отриманих результатів проводили з використанням прикладних програм Statistica 8.0 (StatSoft, USA) та пакетом статистичних функцій програми Мicrosoft Ехсеl 2021.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення.</strong> У результаті проведених досліджень встановлено, що у крові пацієнтом із генералізованим пародонтитом на тлі атеросклерозу встановлено збільшення рівнів загального холестерину – на 64,38 %, р&lt;0,05, тригліцеридів – у 3,0 рази, р&lt;0,01, ЛПНЩ – на 36,0 %, р&lt;0,05, активності ліпази – на 100,5 %, р&lt;0,01, коефіцієнта атерогенності – у 4,9 раза, р&lt;0,01, на тлі зниження ЛПВЩ – на 46,6 %, р&lt;0,01 стосовно даних у практично здорових осіб контрольної групи.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Стан ліпідного складу крові у пацієнтів із генералізованим пародонтитом на тлі атеросклерозу характеризувався порушенням транспорту холестерину, що виражалось підвищенням рівнів загального холестерину, тригліцеридів і активності ліпази, збільшенням вмісту ЛПНЩ при відповідному зниженні концентрації ЛПВЩ. Оцінивши характер змін ліпідного спектра крові, встановили, що найбільший дисбаланс ліпідного метаболізму визначався при ГП ІІІ ступеня, що підкреслює роль дисліпідемії на розвиток ендотеліальної дисфункції.</p> 2023-02-28T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2023 Клінічна Стоматологія