https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/issue/feed Клінічна Стоматологія 2022-09-06T09:45:40+03:00 Ya. P. Nahirnyi nahirnyi@ukr.net Open Journal Systems <p><em>Науково-практичний рецензований стоматологічний журнал, який видається щоквартально, публікує науково-практичні статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з усіх розділів стоматології, найновішу інформацію про високоякісне обладнання, інноваційні методики, стоматологічні матеріали провідних світових фірм-виробників, вітчизняні і міжнародні спеціалізовані конференції та симпозіуми. Журнал входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів<span class="apple-converted-space">.</span></em><br><strong><em>ISSN 2415-3036 (Online), ISSN 2311-9624 (Print)</em></strong></p> https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13051 Вплив міогенних стовбурових клітин на перебіг ферментної та неферментної систем антиоксидантного захисту в щурів із гострим пародонтитом 2022-06-22T16:15:43+03:00 Г. Т. Бігуляк bigulyak@tdmu.edu.ua І. М. Кліщ klishch@tdmu.edu.ua <p><strong>Резюме.</strong> Захворювання тканин пародонта разом із каріозними ураженнями є за поширеннням найбільш складною та значною патологію щелепно-лицевої системи. За даними ВООЗ, вони призводять до швидкої втрати зубів, що в 5 разів перевищує ускладнення каріозного процесу.</p> <p><strong>Мета дослідження</strong> – вивчити вплив стовбурових клітин на перебіг ферментної та неферментної систем антиоксидантного захисту за умов експериментального пародонтиту.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>Дослідження проводили на білих безпородних щурах-самцях масою тіла 180–200 г. Пародонтит викликали уведенням ліпополісахариду (ЛПС) у тканини ясен по 40 мкл (г/мл) через день протягом 14-ти діб. Через 1-шу, 7-му, 14-ту і 21-шу доби після останнього уведення ЛПС щурів декапітували під тіопенталовим наркозом (50 мг/кг). Контролем слугував матеріал від інтактних тварин. Отримані цифрові дані обробляли за допомогою методу варіаційної статистики. Визначення достовірності відмінностей порівнюваних параметрів між різними вибірками проводили з використанням t-критерію Стьюдента (при нормальному розподілі результатів) чи Манна – Уїтні (у випадку розподілу, що не був нормальним). Достовірним вважали відмінності при р<u>&lt;</u>0,05.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення.</strong> Отримували міогенні стовбурові клітини (МСК) від вагітних самок орієнтовно на 21–24-ту доби вагітності. Для отримання життєздатних МСК використовували ферментний метод. Культивування здійснювали в СО<sub>2</sub>-інкубаторі за температури 37 <sup>о</sup>С та концентрації СО<sub>2</sub> – 5 %. Стовбурові клітини вводили щурам у ділянку ясен разовою ін’єкцією з розрахунку 1 млн клітин на 1 кг маси тіла. Для максимального збереження життєздатності клітин введення МСК здійснювали протягом 30 хв після отримання суспензії. Вміст супероксиддисмутази (СОД) визначали за методом R. Fried, каталази (КТ) – за методом R. Holmes, церулоплазмін (ЦП) – за методом В. Г. Колб, В. С. Камишнікова. Загальну антиоксидантну активність – за методом J. Stock та співавт.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Встановлено, що моделювання гострого пародонтиту спричинило зростання факторів антиксидного захисту на ранньому етапі патологічного процесу з подальшим виснаженням антиоксидантних резервів, що може призвести до надмірного збільшення активності вільнорадикальних процесів та ушкодження тканин пародонта. Корекція із застосуванням МСК мала позитивний ефект, згладжуючи зміни, що виникали.</p> 2022-09-06T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13163 Дистанційне навчання в реаліях часу на кафедрі ортопедичної стоматології 2022-09-05T16:13:47+03:00 О. Б. Бєліков belikovsasha@ukr.net Н. І. Бєлікова belikova13@ukr.net Р. А. Левандовський r.lev@ukr.net <p><strong>Резюме. </strong>Академічний осередок будь-якого закладу вищої освіти повинен завжди протистояти викликам часу. В сучасних умовах під час військового стану в Україні – це справжній виклик, бо існує безліч перешкод, що відрізняє навчання сьогодні від навчання під час довготривалих карантинів, зумовлених пандемією COVID-19. Розпочати навчальний процес у нових реаліях часу було не просто, тому що виникало багато факторів, серед яких визначальну роль займала безпека учасників освітнього процесу в закладах освіти, відсутність загрози для життя та здоров’я мешканців міста.</p> <p><strong>Мета дослідження</strong> – дати характеристику розвитку сучасних та доступних методів дистанційної освіти на кафедрі ортопедичної стоматології для забезпечення безперервності навчального процесу зі студентами, лікарями-інтернами та лікарями-слухачами в умовах військового стану.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> Для створення раціональної та доступної системи дистанційної освіти в умовах, що склались, потрібно було обрати одну із поширених і безкоштовних для здобувачів та викладачів освітніх платформ. В нашому університеті зворотний зв’язок із студентами, лікарями-інтернами, лікарями-слухачами забезпечили за рахунок використання платформи Google Meet. Нею можуть користуватись усі учасники навчального процесу, які зареєстровані у Google. Під час дистанційного навчання можна використати весь контент необхідних навчальних матеріалів (план лекцій та практичних занять на найближчий період, методичні розробки, презентації, аудіофайли, навчальні фільми до теми, переліки тестових питань для контролю вхідного та вихідного рівня знань).</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення.</strong> Враховуючи складні реалії часу під час військового стану, система дистанційного навчання у стоматологічній освіті має стати невід’ємною частиною освітнього процесу та безперервного професійного розвитку здобувачів освіти. Дистанційна форма навчання повинна враховувати: наближеність до окупованих територій; наявність у викладачів та здобувачів освіти пристроїв для організації навчального процесу засобами цифрових технологій та постійного інтернет-з’єднання; швидкість інтернет-з’єднання; можливість підключення до Wi-Fi- роутерів; відсутність зв’язку через знаходження в укриттях, знаходження в багатолюдній аудиторії, перебої зі світлом і тому не можливість своєчасного під’єднання до початку заняття тощо. Отже, у цих ситуаціях треба підходити до навчання індивідуально.</p> 2022-09-06T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13029 Біоелектрична активність musculus masseter у стані спокою в осіб із повною відсутністю зубів на нижній щелепі 2022-06-12T20:51:14+03:00 Б. Л. Пелехан bpelechan@gmail.com М. М. Рожко bpelechan@gmail.com Л. І. Пелехан bpelechan@gmail.com <p><strong>Резюме. </strong>Поверхнева електроміографія – це золотий стандарт електрофізіологічних методів діагностики нервово-м’язових захворювань. М’язові волокна при функціональному стані спокою біоелектричної активності не проявляють. Проте існують незначні ритмічні потенціали дії, які необхідні для підтримки положення м’яза у просторі. Спонтанну активність м’язових волокон реєструють лише в умовах патології.</p> <p><strong>Мета дослідити</strong> – вивчити якісні та кількісні показники стану біоелектричної активності mm. masseter dexter et sinister у пацієнтів із потребою ортопедичного лікування повної відсутності зубів на нижній щелепі.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>На базі кафедри стоматології післядипломної роботи Івано-Франківського національного медичного університету (ІФНМУ) ми провели первинне обстеження 138 осіб: 108 пацієнтів із потребою ортопедичного лікування повної відсутності зубів на нижній щелепі та 30 осіб віком 23–28 років з інтактними зубними рядами, які склали контрольну групу. Дослідження проводили у два етапи. На першому етапі ми обстежили пацієнтів та осіб контрольної групи шляхом анкетування за коротким Гамбурзьким тестом щодо визначення ступеня дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС). За результатами першого етапу сформовано 3 клінічні групи, яким проведено другий етап дослідження: електроміографічне обстеження власне жувальних м’язів у стані відносного фізіологічного спокою.</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення. </strong>Середні значення максимальних амплітуд (мкВ) біопотенціалів власне жувальних м’язів у стані відносного фізіологічного спокою для осіб контрольної групи становили 18,74 мкВ справа та 19,31 мкВ – зліва. Зафіксовано підвищення середніх показників у пацієнтів першої групи обстеження – на 31,4 % справа та на 17,4 % зліва відносно показників осіб контрольної групи. У другій групі обстеження рівні показників були на 73,2 % справа та на 76,9 % зліва вищі за показники при виконанні аналогічних проб у групі контролю. Середні значення максимальних амплітуд (мкВ), отримані у результаті електроміографічного обстеження пацієнтів третьої групи, становили 203,4 % справа та 181,1% зліва порівняно з показниками контрольної групи.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Середні значення мкВ у стані відносного фізіологічного спокою демонструють фізіологічний стан м’язово-суглобових структур. При сформованій м’язово-суглобовій дисфункції середні показники біоелектричної активності зросли на 203,4 % справа та на 181,1% зліва порівняно з контролем. Не зафіксовано суттєвого підвищення середніх значень показників у стані відносного фізіологічного спокою у пацієнтів із потребою ортопедичного лікування повної відсутності зубів на нижній щелепі першої та другої груп порівняно з контрольною групою.</p> 2022-09-06T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13161 Кон’юнктивне застосування приладів на базі платформи Android при радіовізіографічному дослідженні за умов війни в Україні 2022-09-05T15:50:39+03:00 М. М. Ясінський office@kas.cv.ua Я. Р. Караван office@kas.cv.ua М. А. Руснак office@kas.cv.ua М. В. Касіянчук office@kas.cv.ua <p><strong>Резюме.</strong> В експерименті визначали доцільність застосування способу медичної навігації, ендоскопії та радіовізіографії на тлі дії травматичного фактора на біологічну тканину при оперативному втручанні.</p> <p><strong>Мета</strong> <strong>дослідження</strong> – визначити ефективність способу медичної навігації у доклінічному дослідженні з використанням платформи Android та приладу мобільного зв’язку при оперативному втручанні для максимально можливого збереження кісткової тканини.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> Проведено експериментальну операцію дентальної імплантації із реєстрацією впливу травматичного подразника на окістя в ділянці імплантата. Для контролю позиціонування імплантата використовували навігаційний модуль (патент України № 68641), який інтегрували з мобільним телефоном на платформі Аndroid. Динамічний тиск на окістя також визначали за власною методикою із застосуванням тензорезистора. Деформацію кісткової тканини досліджували за допомогою індуктивного вимірювача переміщення. Результати експерименту ми порівняли із результатами, одержаними в експерименті з навігаційними системами, інтегрованими зі стаціонарним комп’ютером під управлінням ОС WINDOWS. Визначали доцільність інтегрування приладу медичної навігації на платформі Аndroid із стандартизованою стоматологічною установкою з позиції ергономіки роботи лікаря-імплантолога.</p> <p><strong>Результати</strong> <strong>досліджень та їх обговорення.</strong> Клілінічні випробування приладу медичної навігації «Навігатор ЮК-А» забезпечили точність кутового позиціонування імплантата на рівні 2±0,5' (якщо кутове переміщення менше 25') і 1±0,5' (якщо кутове переміщення менше 5'), точність лінійного позиціонування складала (0,50±0,050) мм (при переміщенні імплантата до 10 мм). Проміжок до 0,1–0,5 мм між окістям і платформою імплантата є граничним. При однаковому обертовому зусиллі в ділянці платформи імплантата тиск на кісткову тканину зростає непропорційно, а при деякому значенні має руйнівний характер. У 22 % випадків ми спостерігали продов­ження процесу деформації кісткового прошарку на протязі ≈ 3 хв після зняття механічного навантаження. При порівнянні експериментів результати зіставні, різниця швидкості передачі даних суб’єктивно не визначається. Можливе подвійне застосування платформи приладу.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Запропонований підхід оптимізує процес оперативного втручання і рекомендований до клінічного застосування. Використання платформи Android у системах медичної навігації актуальне у зв’язку з розвитком телекомунікаційних технологій.</p> 2022-09-06T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Клінічна Стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat/article/view/13102 Стан тканин пародонта та твердих тканин зубів у жінок в різні триместри вагітності 2022-07-25T23:17:46+03:00 О. І. Годованець romanyuk.d@bsmu.edu.ua Д. Г. Романюк romanyuk.d@bsmu.edu.ua <p><strong>Резюме.</strong> Значну роль у формуванні здоров’я дітей, у тому числі стоматологічного, відіграють батьки, які власним прикладом навчають дітей із перших років життя доглядати за ротовою порожниною, правильно ставитись до профілактичних заходів та необхідності відвідувати лікаря-стоматолога. У багатьох дослідженнях встановлено зв'язок між станом ротової порожнини матері та рівнем стоматологічної захворюваності в їх дітей.</p> <p><strong>Мета</strong> <strong>дослідження</strong> – встановити рівень стоматологічного здоров’я вагітних жінок з урахуванням терміну їх вагітності.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні взяли участь 210 вагітних жінок віком від 18 до 36 років, які проходили стоматологічне обстеження у кожний триместр вагітності. Під час огляду визначали стоматологічний статус жінки, а саме: стан гігієни ротової порожнини за допомогою спрощеного індексу гігієни Green – Vermillion (OHI-S), стан твердих тканин зубів за індексами КПВ та К<sub>п</sub>П<sub>п</sub>В, стан тканин пародонта з використанням папілярно-маргінально-альвеолярного індексу (РМА).</p> <p><strong>Результати досліджень та їх обговорення.</strong> Зі збільшенням терміну вагітності відзначалося зростання значень індексу OHI-S на 10,90 % в II та на 17,95 % у III триместрах, що свідчить про погіршення стану гігієни ротової порожнини вагітних. Насамперед, це відбувалося за рахунок збільшення кількості твердих зубних відкладень. Відсоток вагітних жінок, які мали проблеми пародонтологічного характеру, коливався в межах 71,90–82,38 % та залежав від терміну вагітності. Найменшим показник ураженості тканин пародонта був при огляді жінок у ІІ триместрі вагітності, що певною мірою пояснюється активним санаційним процесом саме у цей період. Поширеність карієсу зубів у вагітних жінок є високою та дорівнює 98,57 %. Інтенсивність карієсу за даними індексу КПВ складає (9,74±0,65) ураженого зуба у І триместрі вагітності, (10,13±0,77) – у ІІ та (10,13±0,77) – в ІІІ.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Рівень гігієни ротової порожнини вагітних жінок за даними індексу OHI-S коливається в межах (1,56±0,11)–(1,84±0,15) бала та має тенденцію до погіршення зі збільшенням терміну вагітності. Поширеність уражень тканин пародонта в жінок зростала з 71,90 % на початку вагітності до 82,38 % на момент її завершення. Середнє значення індексу РМА в жінок у І триместрі вагітності склало (6,74±0,35) % та характеризувалося зростанням показника на 46,44 % (р&lt;0,05) у ІІ триместрі, та на 63,80 % (р&lt;0,05) у ІІІ триместрі. Високий рівень поширеності та інтенсивності каріозного процесу, недостатній рівень санації жінок, які планують вагітність, перманентне погіршення стоматологічного здоров’я вагітної жінки.</p> 2022-09-06T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 Клінічна Стоматологія