No 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2016.4

Table of Contents

Experimental researches

O. V. Skochylo
I. S. Sukhovolets

Ortopedic stomatology

Yu. O. Rybert

Terapeutic stomatology

T. I. Pupin, V. T. Dyryk
O. M. Doroshenko, T. M. Volosovets, M. V. Doroshenko, S. M. Klochan, A. S. Andrusenko
N. N. Savelieva
R. Yu. Shkrebnyuk, Yu. L. Bandrivskyі
M. I. Khomyk, H. M. Melnychuk, L. Ye. Kovalchuk
O. I. Lebid, H. V. Fedirko, K. M. Duda

Surgical stomatology

S. V. Kyyak
M. H. Skykevych, L. I. Voloshyna, H. E. Dubova, L. I. Kushch
M. Yu. Domyshche, V. M. Horytskyi, Ye. Ya. Kostenko

Children’s stomatology

E. V. Bezvushko, O. O. Spotiuk
M. A. Luchynskyi, V. I. Rozhko
Ya. E. Vares, N. V. Chehrynets, Yu. O. Medvid
V. M. Luchynskyi, I. L. Luchynska, V. V. Shcherba