Clinical evaluation of quality restorations of molar group of teeth in children made with composite materials

E. V. Bezvushko, O. O. Spotiuk

Abstract


This paper describes the clinical performance of restorations made of composite materials for hard tissue restoration in children. Assessment of the state of restorations performed after 3, 6, 12 months after the restoration of hard tissue of teeth criteria USPHS (United States Public Health Service) (Ryge G., 1980, 1981), the following factors: anatomical form, marginal adaptation, hard surface boundary color, matching color, discomfort, sensitivity.


Keywords


composites; restoration; native composites; anatomic form hard surface; marginal adaptation; color matching.

References


Boer V. M. Dyskussyya po voprosu o sovremennykh kontseptsyyakh adhezyvnoho plombyrovanyya / V. M. Boer, F. Lutts // Klynycheskaya stomatolohyya. – 2001. – № 4. – S. 12–18.

Borysenko A. V. Oshybky y oslozhnenyya, voznykayushchye pry yspolʹzovanyy kompozytsyonnykh materyalov / A. V. Borysenko // Sovremennaya stomatolohyya. – 1999. – № 2. – S. 8.

Bolkhovskaya S. M. Otdalennye rezulʹtaty plombyrovanyya polostey razlychnykh klassov sovremennymy kompozytnymy materyalamy : avtoref. dyss. na soysk. uch. stepeny kand. med nauk: 14.00.21 / S. M. Bolkhovskaya ; TSNYY stomatolohyy. – M., 2000. – 21 s.

Horehlyad A. A. Sravnytelʹnye rezulʹtaty plombyrovanyya svetootverzhdaemymy kompozytamy pry lechenyy bolezney tverdykh tkaney zubov / A. A. Horehlyad // Stomatol. zhurn. – 2010. – T. 11, № 2. – S. 129–134.

Elystratova M. Kraevaya pronytsaemostʹ plomb yz razlychnykh plombyrovochnykh materyalov v rannye sroky lechenyya / M. Elystratova, S. Tarmaeva // Stomatolohyya. – 1998. – № 1 – S.16–18.

Silva Santana S. V. Effect of surface sealants on marginal microleakage in Class V resin composite restorations / S. V. Silva Santana // J. Esthet. Restor. Dent. – 2009. – Vol. 21, № 6. – P. 397–404.

Ryge G. USPHS – United States Public Health Service / G. Ryge // Int. Dent. J. – 1980. – Vol. 30, № 4. – R. 347–358.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2016.4.7238

Refbacks

  • There are currently no refbacks.