Experimental estimation of bone regeneration processes by analyzing the enzymatic activity of acid and alkaline phosphatases

O. V. Skochylo

Abstract


We explored the dynamics of changes activity indexes of acid and alkaline phosphatases on the models of created bone defect  and compared the results with the data obtained after leading bone defects plastic with the material based on hydroxyapatite and polilaktide with different percentage of components (the first and the Second research groups). We established that the demineralization process lasts up to 7th days in all groups. At a control already on 14th day it starts to dominate the reverse processes that reach their maximum at 30th day, followed by a balance of both these antagonistic processes. In the first experimental group mineralization processes are sharply intensive in between 14th and 30ty day, and keeping a positive balance  even at the 90th and 180th day. In the second experimental group the processes of mineralization is implementing till the 21st day with the highest efficiency. Then, at the 30th day mineralization intensity decreases rapidly and almost completely normalizes on the 180th day.


Keywords


bone defect; bone tissue regeneration; hydroxyapatite; polilaktide; acid phosphatase; alkaline phosphatase.

References


Volkov N. M. Fyzyolohyya metabolyzma kostnoy tkany y mekhanyzm razvytyya metastazov v kosty / N. M. Volkov // Praktycheskaya onkolohyya. – 2011. – T. 12, № 3. – S. 97–102.

Funktsionalʹna biokhimiya spoluchnoyi tkanyny : navch.-metod. posib. dlya stud. II kursu / [L. D. Popov, V. I. Zhukov, T. V. Horbach ta in.] ; za red. V. I. Zhukova. – Kharkiv : KHNMU, 2011. – 93 s.

Povoroznyuk V. V. Osteoporoz ta biokhimichni markery metabolizmu kistkovoyi tkanyny / V. V. Povoroznyuk // Implantolohiya. Parodontolohiya. Osteolohiya. – 2010. – № 1. – S. 17–24.

Savka I. H. Suchasni uyavlennya pro strukturnu orha¬nizatsiyu kistkovoyi tkanyny ta yikh prykladne znachennya v sudoviy medytsyni / I. H. Savka // Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. – 2010. –T. IKH, № 1 (31). –C. 101–103.

Chechyn A. D. Sozdanye defekta nyzhney chelyusty u krys v eksperymente : tezysy KHKHIV nauch. konf.uchenykh medykov. – Yvano-Frankovsk, 1989. – S. 110.

Kokunyn V. A. Statystychna obrobka dannykh pry malom chysle opytov / V. A. Kokunyn // Ukr. byokhymycheskyy zhurnal. – 1975. – T. 47, № 6. – S. 776–791.

Princeples of bone Biology: Two-Volume Set / John P. Bielezikian, Lawrence G. Raisz, T. John Martin. – Academic Press, 2008

Retzepi M. Guided Bone Regeneration: biologic principles and therapeutic applications / M. Retzepi, N. Donos // Clin. Oral Impl. Res. – 2010. – Vol. 21. – P. 567–576.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2311-9624.2016.4.7227

Refbacks

  • There are currently no refbacks.