ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ КРАЇНИ

  • I. H Markovych Національна академія медичних наук України
  • V. I. Zadorozhna Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України
  • I. F. Markovych Українська військово-медична академія
Ключові слова: біологічна безпека, інфекційна захворюваність, епідемічний процес, інтегральна оцінка.

Анотація

Мета роботи – за характером впливу медико-демографічних, соціальних, екологічних детермінант середовища життєдіяльності людини на поширеність інфекційних хвороб оцінити рівень біобезпеки регіонів країни.

У статті представлено погляд на проблему біобезпеки, запропоновано методику оцінювання її рівня, окреслено вимоги до формування переліку індикаторів, способу їх стандартизації та процедури агрегування. Представлено результати рейтингового оцінювання регіонів за інтегральним показником рівня біобезпеки.

Висновок. Адміністративні території України відрізняються за рівнем біобезпеки.

Посилання

Zakon Ukrayiny «Pro derzhavnu systemu biobezpeky pry stvorenni, vyprobuvanni, transportuvanni ta vykorystanni henetychno modyfikovanykh orhanizmiv» [«On the State Biosafety System for the Establishment, Testing, Transport and Use of Genetically Modified Organisms»], May 31, 2007 № 1103-V (Revision from 09.20.2015, basis 1602-18). [E-resource]. (2017) Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua [in Ukrainian]

Shushpanov, D.H. (2015). Determinanty zdorovia naselennia: sut ta osoblyvosti systematyzatsiyi [Determinants of population health: the essence and features of systematization]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2, 141-152. [in Ukrainian]

Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku [Evaluation method of the regional human development]. (2017). [E-resource]. Retrieved from: http://www.idss.org.ua/ukr_index/metodika_ua.pdf [in Ukrainian]

Ministry of health. (2017). Reytynhova otsinka stanu zdorovia naselennia, diyalnosti ta resursnoho zabezpechennia zakladiv okhorony zdorovia Ukrayiny za poperednimy danymy monitorynhu [Rating assessment of the health status of population, activity and resource provision of Ukrainian healthcare facilities according to the preliminary monitoring data]. 60 p. [E-resource]. Retrieved from: http://moz.gov.ua/docfiles/Ratings_2010.pdf [in Ukrainian]

Zadorozhna, V.I., Chudna, L.M., Marychev, I.L., Podavalenko, A.P. (2015). Vplyv vaktsynoprofilaktyky ta sotsialno-ekolohichnykh faktoriv na riven zakhvoriuvanosti na kontrolovani krapelni infektsiyi [Effect of vaccine prophylaxis and socio-ecological factors on the incidence of controlled drip infections] Epidemiolohichni doslidzhennia v klinichniy ta profilaktychniy medytsyni: dosiahnennia ta perspektyvy: M-ly nauk.-prakt. konf., Kharkiv, 99-102. [in Ukrainian]

Frolov, A.F., Zadorozhnaia, V.I., Orliuk, M.I., Romenetc, A.A. (2010). Sootnoshenie urovney zabolevaemosti grippom i ORZ v Ukraine i intensivnosti magnitnoy induktcii biosfery [Correlation of influenza and OBD levels in Ukraine and the intensity of magnetic induction of the biosphere]. Materialy II Ezhegodnogo Vseros. Kongressa po infektcionnym bolezniam. Moscow, March 29-31, 343-344. [in Russian]

Trikhleb, V.I., Zadorozhnaia, V.I., Shaginian, V.R., Tkachuk, S.I., Operchuk, N.I. (2015). Zabolevaemost ostrymi infektciiami verkhnikh dykhatelnykh putey u vzroslogo naseleniia Ukrainy v zavisimosti ot plotnosti prozhivannia [The incidence of acute upper respiratory tract infections among the adult population of Ukraine, depending on the density of residence] Otolaringologiia. Vostochnaia Evropa, 4 (21), 58-67. [in Russian].

Zadorozhna, V.I., Bura, T.O., Zubkova, N.L., Demchyshyna, I.V., Medvedenko, V.V. (2009). Ekolohichni aspekty epidemiolohichnoho nahliadu za enterovirusnymy infektsiiamy [Environmental aspects of epidemiological surveillance of enterovirus infections]. Dovkillia ta zdorovia, 3(50), 11-15. [in Ukrainian].

Andreychyn, M., Kopcha, V. (2005). Bioteroryzm. Medychna protydiia [Bioterrorism. Medical counteraction]. Ternopil: Ukrmedknyha, 300 p. [in Ukrainian].

Rehionalnyi liudskyi rozvytok: statystychnyi biuleten (2014). [Regional Human Development: Statistical Bulletin]. Derzhavna sluzhba statystyky, 62 p. [E-resource]. (2017). Retrieved from: http://www.idss.org.ua/ukr_index.html [in Ukrainian]

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Markovych, I. H., Zadorozhna, V. I., & Markovych, I. F. (2017). ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ КРАЇНИ. Інфекційні хвороби, (4), 4-9. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2017.4.8417
Номер
Розділ
Передова стаття