No 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i2

Full Issue

View or download the full issue ТИТУЛКА (Українська) ЗМІСТ (Українська)

Table of Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

D. Alfred-Ugbenbo, O. A. Zdoryk, V. A. Georgiyants
R. I. Verba, I. M. Klishch
I. I. Romanovska, S. S. Dekina, O. V. Sevastyanov, Ye. A. Rogozha
S. M. Marchyshyn, L. G. Shostak, S. S. Nakonechna, T. Ya. Yaroshenko
A. L. Zagayko, L. V. Galuzinska
L. S. Logoyda
N. V. Skrypchenko, N. I. Dzhurenko, H. V. Slyusar
P. H. Lykhatskyi, L. S. Fira
U. V. Кarpiuk, V. S. Kyslychenko
M. I. Marushchak, O. P. Mialiuk, U. P. Hevko, H. H. Habor, T. Ya. Yaroshenko, I. V. Antonyshyn
A. L. Zagayko, O. I. Chumak
O. M. Voloshchuk, Y. V. Korotkiy, S. L. Rybalko, V. P. Shirobokov
A. M. Pryshlyak, S. I. Yavorska, Т. К. Holovatа, B. Y. Reminetskyy
N. А. Mamedaliev, V. A. Divocha, A. I. Gozhenko
K. M. Komnatska, O. V. Khodakivska, I. L. Chereshniuk, O. A. Khodakivskyi
M. I. Marushchak, S. O. Savchuk, U. P. Gevko, R. S. Usinsky
J. E. Shimorova, V. S. Kyslychenko, V. Yu. Kuznietsova

INFORMATION, CHRONICLE, JUBILEES

H. A. Pavlyshyn, K. V. Kozak