№ 4 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2786.2017.4

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Здоров'я населення: тенденції та прогнози

I. I. Chernenko, I. A. Сhukhno
L. P. Melnyk, V. D. Rudyk, T. V. Romayiv, S. V. Madych, L. A. Hrinchenko, N. B. Pelekhat
I. M. Tkachuk
K. Ya. Maksiv, I. V. Pirus, R. R. Osinchuk, H. H. Habor, I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak
M. S. Khmil

Організація медичної допомоги

S. O. Vozianov, M. P. Zakharash, P. V. Chabanov, Yu. M. Zakharash, N. A. Sevastianov, V. Yu. Uharov, A. S. Repryntseva
D. D. Dyachuck, I. E. Zabolotna
V. A. Gandziuk
O. I. Slabyy, A. T. Borzhievsky, T. H. Gutor

Підготовка медичних кадрів

V. V. Kravchenko
N. V. Petrenko, M. I. Marushchak, I. Ya. Krynytska
S. G. Saksonov
T. L. Lenchuk
I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak, I. M. Klishch

Міжнародний досвід

O. Ye. Sichkoriz

Огляд наукової літератури

S. V. Khmil, I. V. Korda, Yu. B. Drozdovska, M. S. Khmil, N. Ya. Chudiyovych
S. V. Khmil, I. I. Kulyk, A. S. Khmil
S. V. Khmil, I. V. Korda, R. P. Mykula, M. S. Khmil