Експертно-правові особливості несприятливого лікарювання в хірургії

V. V. Franchuk

Анотація


У статті вивчено поширеність, особливості, причини та наслідки неналеж­ного надання медичної допомоги на підставі дослідження матеріалів судово-слідчих справ, порушених проти лікарів-хірургів, і виконаних відповідно до цих справ комісійних експертиз у Тернопільському обласному бюро судово-медичної експертизи за 2007–2016 рр. Недоліки у наданні медичної допомоги хірургічним хворим виявлено в 90,6 % експертиз за “лікарськими справами”. Неналежне виконання професійних обов’язків допускали зазвичай хірурги районних і міських лікарень та поліклінічних відділень, під час надання медичної допомоги хворим з ургентною хірургічною патологією, серед якої переважали пацієнти з травмою органів грудної і черевної порожнин. Частіше за все хірурги припускались діагностичних помилок, питома вага яких серед інших дефектів медичної допомоги склала 35,4 %, помилок у веденні медичної документації (23,5 %), лікувально-тактичних помилок (20,6 %), організаційних (17,6 %), деонтологічних (2,9 %). Помилкові дії лікарів рідко були одиничними, зазвичай асоціюючись між собою. Недостатній обсяг хірургічної допомоги встановлено серед 47,7 % справ, неправильність її надання – у 33,3 %, несвоєчасність медичної допомоги констатовано у 19,0 % випадків. Дефекти стосовно якості медичної допомоги лікарями-хірургами зустрічались як поодиноко, так і комбіновано. Недоліки у наданні медичної допомоги хірургічним хворим майже завжди (93,7 %) супроводжувались тяжкими для пацієнтів наслідками: смертю, тяжким тілесним ушкодженням або тілесним ушкодженням середнього ступеня тяжкості. Неналежні дії хірургів, які перебували у причинно-наслідковому зв’язку із несприятливими наслідками, констатовано в 40,6 % випадків експертиз. 


Повний текст:

тут

Посилання


Moskalenko V. F. Medychne zakonodavstvo: pravova rehlamentatsiya likarsʹkoyi diyalʹnosti / V. F. Moskalenko, B. V. Mykhaylychenko. – K. : VSV “Medytsyna”. – 2011. – 495 s.

Florya V. N. Sudebno-medytsynskaya ékspertyza po delam o “vrachebnykh prestuplenyyakh” / V. N. Florya // Medytsynskoe pravo. – 2009. – № 2. – S. 37–41.

Khmilʹ I. YU. Zakonodavche zabezpechennya likarsʹkoyi diyalʹnosti : navch. posibnyk / I. YU. Khmilʹ, B. V. Mykhaylychenko, O. I. Artemenko. – K. : VSV “Medytsyna”, 2010. – 208 s.

Zavalʹnyuk A. KH. Etychno-pravovi aspekty likarsʹkoyi diyalʹnosti v Ukrayini : monohrafiya / A. KH. Zavalʹnyuk, H. F. Kryvda, I. O. Yukhymetsʹ. – Odesa : Astroprynt, 2008. – 192 s.

Synytsya V. V. Shkoda, sprychynena likuvannyam: deyaki medyko-pravovi aspekty / V. V. Synytsya // Advokat. – 2012. – № 3 (138). – S. 24–26.

Antonov S. V. Neudachnoe medytsynskoe vmeshatelʹstvo: kto y za chto poneset otvet·stvennostʹ / S. V. Antonov // Medychna praktyka: orhanizatsiyni ta pravovi aspekty. – 2010. – № 6. – S. 46–49.

Senyuta I. YA. Pravo lyudyny na medychnu dopomohu: deyaki teoretyko-praktychni aspekty // Medychne pravo Ukrayiny: pravovyy status patsiyentiv v Ukrayini ta yoho zakonodavche zabezpechennya (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy udoskonalennya) : materialy II Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Lʹviv, 17–18 kvitnya 2008 r.) / uporyad. I. YA. Senyuta, KH. YA. Tereshko. – Lʹviv : Vydavnytstvo LOBF “Medytsyna i pravo”, 2008. – S. 277–283.

Zavalʹnyuk A. KH. Profesiyni pravoporushennya medychnykh pratsivnykiv: analiz sytuatsiyi, zmist ponyattya, propozytsiyi / A. KH. Zavalʹnyuk, I. O. Yukhymetsʹ, O. F. Kravetsʹ // Ukrayinsʹkyy sudovo-medychnyy visnyk. – 2009. – № 2. – S. 30–34.

Pashynyan H. A. Professyonalʹnye prestuplenyya medytsynskykh rabotnykov protyv zhyzny y zdorovʹya / H. A. Pashynyan, Y. V. Yvshyn. – M. : Medytsynskaya knyha, 2006. – 196 s.

Krakovskyy Y. Y. Khyrurhycheskye oshybky / Y. Y. Krakovskyy, YU. A. Hrytsman. – M. : Medytsyna, 1967. – 192 s.

SHCHëholev P. P. Sudebno-medytsynskaya ékspertyza nenadlezhashchey medytsynskoy pomoshchy : avtoref. dysc. na soyskanye uchënoy stepeny doktora med. nauk : spets. 14.01.25 “Sudebnaya medytsyna” / P. P. SHCHëholev. – Hrodno, 1974. – 49 s.

Franchuk V. V. Ushkodzhennya mʺyakykh tkanyn: klinichni i pravovi aspekty diahnostyky ta opysannya u pervynnykh medychnykh dokumentakh / V. V. Franchuk // Shpytalʹna khirurhiya. – 2008. – № 1. – S. 109–115.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7198

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.