Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за клінічними показниками залежно від характеру динаміки імунологічних показників

M. I. Herasymyuk

Анотація


У статті проведено зіставлення співвідношення гамма-інтерферон/інтерлейкін-4 з бальною кількісною характеристикою клінічних параметрів у хворих після різних методів лікування хронічного тонзиліту. Встановлено, що середня сума балів у хворих, яким було показане хірургічне лікування, помітно перевищувала суму балів у хворих, яким проводили консервативну терапію. Кількісну відмінність спостерігали також і в залежності від динаміки досліджуваних імунологічних показників – вихідна середня сума балів була вищою у хворих із наступним зниженням співвідношення гамма-інтерферон/інтерлейкін-4 у процесі лікування порівняно з хворими, в яких мало місце зростання даного співвідношення. Також відмічено, що кращі результати консервативного лікування за бальною оцінкою були у підгрупі хворих із підвищенням співвідношення гамма-інтерферон/інтерлейкін-4 у процесі лікування, як за окремими показниками, так і за середньою сумою балів у цілому.


Повний текст:

тут

Посилання


Zabolotnyy D. Y. Ballʹnaya otsenka klynyko-ymmunolohycheskoho sostoyanyya bolʹnykh khronycheskym tonzyllytom razlychnoho vozrasta / D. Y. Zabolotnyy, O. F. Melʹnykov, A. YU. Bredun // Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. – 2012. – № 3. – S. 15–20.

Trakhtenberh Y. M. Ocherky fyzyolohyy y hyhyeny truda pozhyloho cheloveka / Y. M. Trakhtenberh, A. A. Polyakov. – K. : Yzd. dom “Avytsenna”, 2007. – 271 s.

Provospalytelʹnye y protyvovospalytelʹnye tsytokyny u nedonoshennykh novorozhdennykh s ORDS / S. A. Perepelytsa, A. M. Holubev, V. V. Moroz [y dr.] // Obshchaya reanymatolohyya. – 2009. – T. V, № 6. – S. 21–30.

Tsytokynovyy spektr syvorotky krovy u bolʹnykh s akustycheskoy nevrynomoy do y posle lechenyya razlychnymy metodamy / O. F. Melʹnykov, A. YU. Mynyna, O. N. Borysenko, M. D. Tymchenko // Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. – 2013. – № 2. – S. 36–38.

Ketlynskyy S. A. Rolʹ T-khelperov typov 1 y 2 v rehulyatsyy kletochnoho y humoralʹnoho ymmunyteta / S. A. Ketlynskyy // Ymmunolohyya. – 2002. – T. 23, № 2. – S. 77–79.

Antonovych ZH. V. Kolychestvennye kryteryy dlya otsenky urovnya kontrolya nad bronkhyalʹnoy astmoy / ZH. V. Antonovych // Voennaya medytsyna. – 2010. – № 1. – S. 52–55.

Krasnytskaya A. C. Ymmunolohycheskye aspekty khronycheskoho tonzyllyta, asotsyyrovannoho s vyrus Épshteyn-Barra-ynfektsyey / A. S. Krasnytskaya, N. A. Borovskaya // Fundamentalʹnye yssledovanyya. – 2012. – № 4. – S. 299–305.

Tyshko F. O. Kliniko-morfolohichne obgruntuvannya tonzylektomiyi ta abstsestonzylektomiyi / F. O. Tyshko, S. H. Hychka, O. I. Vilʹchynsʹkyy // Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. – 2013. – № 3-s. – S. 286–287.

Tsymar A. V. Klinichna otsinka zastosuvannya imunomodelyuyuchoyi terapiyi u khvorykh na khronichnyy tonzylit / A. V. Tsymar, O. I. Tynitovsʹka // KHII zʺyizd otorynolarynholohiv Ukrayiny, 18–20 trav. 2015 r. – Lʹviv, 2015. – S. 153–154.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7194

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.