Профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів при обтураційній непрохідності

M. M. Mylytsia, I. M. Anhelovskyi, M. D. Postolenko, V. V. Soldusova

Анотація


Проаналізовано результати лікування 411 хворих, оперованих в екстреному і невідкладному порядку з приводу обтураційної товстокишкової непрохідності, яких поділено на основну групу – 262 пацієнти (I група) і групу порівняння – 149 хворих (II група). Для профілактики неспроможності швів анастомозу в I групі проводили назоінтестинальну і трансанальну інтубацію тонкої і товстої кишок з інтра- та післяопераційною декомпресією, внутрішньокишковим діалізом оксигенованими розчинами. У I групі неспроможність кишкового анастомозу спостерігали у 3,6 %, в II групі – у 16,3 %. Впровадження комплексу заходів із профілактики неспроможності швів кишкових анастомозів після екстреної та невідкладної резекції кишки дозволило зменшити частоту ускладнень на 12,7 % у хворих основної групи порівняно з контрольною.

Повний текст:

тут

Посилання


Ahaev É. K. Profylaktyka nesostoyatelʹnosty shvov termynalʹnykh yleo-yleoanastomozov u bolʹnykh, opery-rovannykh po ékstrennym pokazanyyam / É. K. Ahaev // Klinichna khirurhiya. – 2008. – № 11–12. – S. 29.

Antonov O. N. Fybrynovyy kley v profylaktyke nesostoyatelʹnosty anastomozov “vysokoho ryska” v planovoy torakoabdomynalʹnoy khyrurhyy : avtoref. dys. na soyskanye uchënoy stepeny kand. med. nauk / O. N. Antonov. – M., 2006.

Bondarʹ V. H. Khyrurhycheskoe lechenye raka tolstoy kyshky, oslozhnennoho kyshechnoy neprokhodymostʹyu / V. H. Bondarʹ, YU. A. Yakovets, V. KH. Basheev // Khyrurhyya. – 1990. – № 7. – S. 94–97.

Zastosuvannya enteralʹnoyi detoksykatsiyi ta dekontaminatsiyi pry hostriy neprokhidnosti kyshechnyka / Kutsyk YU. B., Kovalyshyn V. I., Hordiy P. D. [ta in.] // Klinichna khirurhiya. – 2001. – № 1. – S. 18–21.

Naumov N. V. Mezhkyshechnyy anastomoz: patohenez y profylaktyka nesostoyatelʹnosty : avtoref. dys. na soyskanye uchënoy stepeny doktora med. nauk / N. V. Naumov. – Krasnoyarsk, 2002. – 34 s.

Rotar O. V. Razrabotka khyrurhycheskykh sposobov y obosnovanye lekarstvennykh sredstv uluchshenyya zazhyvlenyya tolstokyshechnykh anastomozov v uslovyyakh hypoksyy y nedostatochnoho rehyonalʹnoho krovosnabzhenyya : avtoref. dys. na soyskanye uchënoy stepeny kand. med. nauk / O. V. Rotar. – Vynnytsa, 2004.

Syhal Z. M. Dyahnostyka y profylaktyka nesostoyatelʹnosty shvov pry rezektsyy kyshky / Z. M. Syhal, S. L. Tochylov, F. S. Zhyzhyn // Vestnyk khyrurhyy. – 1986. – № 7. – S. 96–98.

Starykov V. Y. Profylaktyka nesostoyatelʹnosty anastomoza pry khyrurhycheskom lechenyy raka obodochnoy kyshky / V. Y. Starykov, Ayman Darak, B. B. Voznytsyn // Vrachebnaya praktyka. – 2002. – № 3. – S. 96–98.

Khanevych M. D. Kolorektalʹnyy rak: podhotovka tolstoy kyshky k operatsyy / M. D. Khanevych, M. A. Shashopyn, A. A. Zyazyn. – M. : MedÉkspertPress, 2003. – 136 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7176

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.