Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання у хворих з обтураційною жовтяницею на ґрунті холедохолітіазу (повідомлення 1)

M. Yu. Nychytaylo, O. I. Dziubanovskyi

Анотація


У роботі представлено динаміку біохімічних показників цитолізу та холестазу у 59 хворих на обтураційну жовтяницю, зумовлену холедохолітіазом із різним рівнем білірубіну, на 1–3 та 4–6 добу після транспапілярної ендоскопічної біліарної декомпресії. Темп відповіді жовтяниці на декомпресію визначали за формулою T. Shmizu і K. Yoshida в модифікації Э. И. Гальперина. Встановлено, що у пацієнтів з обтураційною жовтяницею і рівнем гіпербілірубінемії до 100 мкмоль/л і від 100 до 200 мкмоль/л транспапілярна ендоскопічна біліарна декомпресія супроводжується затяжним і помірним темпом відповіді жовтяниці на декомпресію. У хворих із рівнем гіпербілірубінемії >200 мкмоль/л встановлено трансформацію затяжного темпу декомпресії в швидкий темп на 4–6 добу після декомпресії, що може призвести до розвитку синдрому “швидкої декомпресії”.

Повний текст:

тут

Посилання


Sovremennye aspekty dyahnostyky y khyrurhycheskoho lechenyya kholedokholytyaza (nauchnyy obzor) / YA. H. Kolkyn, V. V. Khatsko, S. V. Mezhakov [ta in.] // Ukrayinsʹkyy zhurnal khirurhiyi. – 2014. – № 2. – S. 130–135.

Zakharash M. P. Suchasna diahnostychno-likuvalʹna taktyka u khvorykh na mekhanichnu zhovtyanytsyu, zumovlenu kholedokholitiazom / M. P. Zakharash, YU. M. Zakharash, O. V. Usova // Shpytalʹna khirurhiya. – 2010. – № 1. – S. 9–12.

Nastashenko Y. L. Transpapyllyarnye vmeshatelʹstva u bolʹnykh s neopukholevoy bylyarnoy obstruktsyey / Y. L. Nastashenko // Khirurhiya Ukrayiny. – 2016. – № 2. – S. 56–60.

Ivanʹko O. V. Odnoetapni khirurhichni vtruchannya pry hostromu kholetsystyti, yakyy uskladnenyy kholedokholitiazom u khvorykh pokhyloho ta starechoho vik / O. V. Ivanʹko, B. V. Svyrydyuk, I. P. Khomenko // Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. – 2014. – № 3. – S. 117–120.

Dutka YA. R. Suchasni metody khirurhichnoyi korektsiyi mekhanichnoyi zhovtyanytsi u khvorykh na kholelitiaz / YA. R. Dutka, S. M. Chuklin // Shpytalʹna khirurhiya. – 2014. – № 2. – S. 82–87.

Sovremennye vz·hlyady na dyahnostyku y khyrurhycheskoe lechenye mekhanycheskoy zheltukhy / YU. A. Parkhysenko, A. Y. Zhdanov, V. YU. Parkhysenko [ta in.] // Ukrayinsʹkyy zhurnal khirurhiyi. – 2013. – № 3 (22). – S. 202–214.

Ystomyn N. P. Dvukhétapnaya taktyka lechenyya zhelchekamennoy bolezny, oslozhnennoy kholedokholytyazom / N. P. Ystomyn, S. A. Sultanov, A. A. Arkhypov // Khyrurhyya. – 2005. – № 1. – S. 48–50.

Kojama K. Experimental and clinical studies on the effect of biliaje drainage in obstructive janordice / K. Kojama, Y. Takagi, T. Sato // Amer. J. Surg. – 1981. – Vol. 142. – P. 293–299.

Machunyn E. H. Mekhanycheskaya zheltukha neopukholevoho geneza. – Mn. : Khorvest, 2000. –160 s.

Shevchenko YU. L. Khyrurhycheskaya taktyka pry syndrome mekhanycheskoy zheltukhy // Vestnyk Natsyonalʹnoho medyko-khyrurhycheskoho tsentra ym. N. Y. Pyrohova. – 2009. – T. 4, № 1. – S. 10–13.

Halʹperyn É. Y. Temp dekompressyy zhelchnykh protokov pry mekhanycheskoy zheltukhe opukholevoy étyolohyy / É. Y. Halʹperyn, A. E. Kotovskyy, O. N. Momunova // Khyrurhyya. – 2011. – № 8. – S. 33–40.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7171

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.