Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2-го типу із гнійно-некротичними ураженнями стопи та її корекція

Автор(и)

  • A. V. MYSKIV ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
  • V. S. ZAREMBA

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5869

Анотація

Проведено обстеження та лікування 92 хворих із ішемічною та змішаною формами синдрому діабетичної стопи (СДС). Відповідно до лікування хворі були розподілені на 3 групи, репрезентативні за віком, тяжкістю цукрового діабету (ЦД), проявами трофічних уражень нижніх кінцівок і характером супровідної патології. Оцінку ендотеліальної функції проводили за показниками ендотеліну-1 (ЕТ-1) та ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії (ЕЗВПА), прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП-α, протизапальних – за ІЛ-4, ІЛ-10.

 При використанні корвітину в поєднанні з озонотерапією відмічені позитивні зміни показників ендотеліальної функції, встановлено зниження рівня ЕТ-1 на 24,3 % (р<0,05); прозапальних цитокінів: ІЛ-1 β – на 28,1 % (p<0,05); ІЛ-6 – на 12,4 % (p>0,05); ІЛ-8 – на 14,6 % (p>0,05); ФНП-α – на 32,6 % (p<0,01) і збільшення відносного розширення плечової артерії – на 18,6 % (p<0,05), що, безумовно, доводить успішність терапії токсико-інфекційних ускладнень. При цьому підвищується та зберігається висока активність протизапальних цитокінів, що є сприятливою ознакою успішної боротьби організму з гнійною інфекцією.

 Застосування озонотерапії в поєднанні з корвітином у хворих з ішемічною та змішаною формою СДС дозволило зберегти опорність кінцівки у 75,0 % хворих, знизити кількість високих ампутацій до 15,62 %, а рівень післяопераційної летальності – до 6,25 %.

Посилання

Варіанти перебігу гнійно-некротичних уражень стопи у хворого на цукровий діабет / С. Є. Подпрятов, В. К. Товкун, В. В. Лісовець [та ін.] : // матеріали 20 з’їзду хірургів України. – Тернопіль : Укрмедкнига. – 2002. – Т. 2. – С. 427–428.

Василюк С. М. Вибір хірургічної тактики при лікуванні синдрому діабетичної стопи / С. М. Василюк // Галицький лікарський вісник. – 2002. – Т. 9, № 3. – С. 42–44.

Ватутин Н. Т. Роль воспаления в атрогенезе / Н. Т. Ватутин, В. Н. Ельский, В. А Чупина // Журн. АМН України. – 2000. – Т. 6, № 3. – С. 520–533.

Вопросы патогенеза и тактика комплексного хирургического лечения гнойно-некротических форм синдрома диабетической стопы сахарного диабета /А. М. Светухин, А. Б. Земляной, В. Г. Истратов [и др.] // Хирургия. – 2003. – № 10. – С. 85–88.

Вплив олії амаранту на перекисне окислення ліпідів та антиоксидантний захист у хворих на стенокардію /О. В. Заремба-Федчишин, О. В. Заремба, Н. Р. Федчишин [та ін.] // Фітотерапія. – 2007. – № 4. – С. 17–21.

Герасимчук П. О. Хірургічна класифікація синдрому діабетичної стопи / П. О. Герасимчук // Клін. хірург. – 2004. – № 9. – С. 37–39.

Герич І. Д. Типові недоліки класичних оперативних втручань при гнійно-некротичних ураженнях синдрому діабетичної стопи (ГНУ СДС) / І. Д. Герич, Р. В. Яремкевич // Хірург. України. – 2005. – № 1 (13). – С. 62–64.

Даценко Б. М. Хирургическое лечение гнойно-некротических осложнений у больных с синдромом диабетической стопы / Б. М. Даценко, С. Г. Белов, Э. И. Гирка // Клин. хирург. – 2001. – № 8. – С. 10–12.

Дедов И. И. Федеральная целевая программа «Сахарный диабет». Национальные стандарты оказания помощи больным сахарным диабетом / И. И. Дедов, М. В. Шостакова, М. А. Максимова : метод. реком. – М. : Медия Сфера, 2002. – 88 с.

Дедов И. И. Эпидемиология сахарного диабета : пособие для врачей / И. И. Дедов, Т. Е Чазова, Ю. И. Сунцов. – М.: Медиа Сфера, 2003. – 68 с.

Досвід лікування хворих з інфікованою діабетичною стопою / Е. А. Анципович, А. С. Пилипенко, Ю. В. Грубник [та ін.] // Шпит. хірург. – 2001. – № 3. – С. 136.

Ендокринологія / А. С. Ефімов, П. М. Боднар, О. В. Большова-Зубковська [та ін.] // за ред. А. С. Ефімова. – К. : Вища школа, 2004. – 494 с.

Ефимов А.С. Малая энциклопедия врача-эндокринолога / А.С. Ефимов, Н.А. Зуева, Н.Д. Тронько. – К.: Медкнига, 2007. – 360 с.

Загоєння ран стопи у хворих на цукровий діабет / С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, О. С. Швед [та ін.] // Клін. хірург. – 2004. – № 11–12. – С. 83–84.

Застосування антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на цукровий діабет / С. Є. Подпрятов, З. С. Симонова, С. М. Корбут [та ін.] // Клін. хірург. – 2003. – № 11. – С. 57.

Земляной А. Б. Стандарты диагностики и комплексного хирургического лечения гнойно-некротических форм диабетической стопы /А. Б. Земляной, А. М. Светухин // Материалы науч.-практ. конф. – М., 2001. – С. 44–48.

Іваськіва К. Ю. Цукровий діабет та його ускладнення. VІІ з’їзд ендокринологів України / К. Ю. Іваськіва // Ліки України. – 2005. – № 9 (98). – С. 97–98.

Клініко-морфологічна оцінка змін тканин при лікуванні гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на ЦД / С. Є. Подпрятов, С. Г. Гичка, В. В. Салата // Клін. хірург. – 2005. – № 11. – С. 47–48.

Лікування гнійної рани стопи після виконання операції у хворих на цукровий діабет / С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, С. М. Діденко [та ін.] // Клін. хірург. – 2003. – № 4. – С. 31–32.

Липин А. Н. Совершенствование диагностики и лечения больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы : автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. мед. наук / А. Н. Липин. – СПб., 2009. – 36 с.

Міхневич О. Е. Ортопедична профілактика ускладнень синдрому діабетичної стопи / О. Е. Міхневич // Сімейна медицина. – 2008. – № 1. – С. 56–58.

Отрицательные обратные связи в патогенезе первичной артериальной гипертонии: механочувствительность эндотелия / В. М. Хаютин, Е. В. Лукошкова, А. И. Рогоза [и др.] // Физиол. журн. – 2000. – № 8. – С. 1–12.

Павлов Ю. И. Анализ основных причин низкой эффективности оказания помощи при гнойно-некротических осложнениях синдрома диабетической стопы / Ю. И. Павлов // Вестн. хирург. – 2007. – Т. 166, № 5. – С. 28–31.

Реваскуляризація стопи у хворих на цукровий діабет / С. Є. Подпрятов, Ю. М. Гупало, С. М. Діденко [та ін.] // Клін. хірург. – 2004. – № 4–5. – С. 102.

Самосюк И. З. Синглетно-кислородная терапія : научно-методическое пособие / И. З. Самосюк, Н. В. Чухраев, О. И. Писаренко. – Киев–Москва, 2004.– 103 с.

Светухин А. М. Гнойная хирургия: современное состояние проблемы. 50 лекций по хирургии / под ред. В. С. Савельева. – М. : Media Medica. – 2003. – C. 335–344.

Светухин А. М. Синдром диабетической стопы / А. М. Светухин, А. Б. Земляной : матер. V Российского научного форума ‟Хирургия 2004ˮ. – М., 2004. – С. 175–178.

Солуянова Т. Переваги комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу / Т. Солуянова // Врач. – 2008. – № 3. – С. 1–7.

Тронько М. Д. Сучасний стан і перспективи розвитку фундаментальної та клінічної ендокринології в Україні / М. Д. Тронько // Здоров’я України.– 2007. – № 17 (174). – С. 62.

Факторы риска, ведущие к ампутации у больных сахарным диабетом /Мария Мота, Андриана Василе, Николета Митрой [и др.] // Междунар. эндокринол. журнал. – 2005. – № 01. С. 9–24.

Шапошников В. А. Комбинированное лечение гнойно-некротичеких поражений нижних конечностей при сахарном диабете / В. А. Шапошников // Хирург. – 2001. – № 2. – С. 46–49.

Шевченко С. И. Хирургическое лечение гнойно-некротических осложнений у больных с синдромом диабетической стопы / С. И. Шевченко, В. Г. Дуденко, В. Н. Шалдуга // Врач. практика. – 2003. – № 3. – 54–57.

Arouma O. I. Free radicals oxidative stress and antioxidant in human health and disease / O. I. Arouma // JAOCS. – 2000. – Vol. 75 (2). – P. 199–212.

A self-fultilling prophecy; C-reactive protteinuates nitric oxide production and inhibits angiogenesis / S. Verma, C. Wang, S. Li [et al.] // Circulation. – 2002. – Vol. 16, No. 1. – P. 913–919.

Differences in cellular infiltrate and extracellular matrix of chronic diabetic and venous ulcers wersus acute wounds / M. A. Loots, E. N. Lamme, J. Zeegelaar [et al.] // J. Invest Dermatol. – 1999. – Vol. 111. – P. 850–857.

Endothelial dysfunction and the expression of endothelial nitric oxide syntetase in diabetic neuropathy, vascular disease and foot ulceration / A. Veves, C. M. Akbari, J. Primavera [et al.] // Diabetes. – 2000. – Vol. 47. – P. 457–463.

Funk C. Subtotal pedal amputations. Biomechanical and intraoperative considerations / C. Funk, G. Young // J. Am. Podiatr. Med. Assoc. – 2001. – Vol. 91, No. 1.–P. 6–12.

Jefcoate W. J. Amputation as a marker of the quality of foot care in diabetes // W. J. // Jefcoate Diabetologia. – 2004. – Vol. 47. – P. 2051–2058.

Poly (ADP-ribose) polymerase is activated in subjects at risc of developing type 2 diabetes and is associated with impaired wascular reactivity / C. Szabo, A. Zanchi, K. Komjati [et al.] // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – P. 2680–2686.

Suzuki E. Prevalence and major risk factors of reduced flow volume in lower extremities with normal ankle-brechial index in Japanese patients with type 2 diabetes/ E. Suzuki // Diabetes Care. – 2003. – P. 1443–1446.

The Foot in Diabetes, 3d. Ed. A. J .M. Boulton, H. Connor, P. Cavanagh (eds). J. Wiley & Sons. Inc. – 2000. – 364 p.

The influence of angiotension converting enzyme ingibitor treatment on blood pressure and endothelin-1 concentration in jong hypertensive patients / W. Brey, A. Miczke, P. Bogdanski [et al.] // J. Hypertens. – 2003. – Vol. 21. – P. 273 P.278.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-01

Як цитувати

MYSKIV, A. V., & ZAREMBA, V. S. (2016). Порушення ендотеліальної функції у хворих на цукровий діабет 2-го типу із гнійно-некротичними ураженнями стопи та її корекція. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1). https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5869

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ