Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Стаття повина бути в форматі MS Word (*.doc/*.docx)

Керівництво для авторів

Правила для авторів

Статті у “Фармацевтичному часописі” друкуються українською та англійською мовою. Для публікації приймаються оригінальні статті з різних напрямків фармацевтичної науки; огляди, присвячені вивченню та вирішенню актуальних задач і проблем фармації; статті з історії світової та вітчизняної фармації, які висвітлюють генезис, еволюцію ідей, виникнення і розвиток наукових шкіл і видатних особистостей; дискусійні статті; рецензії на статті та нові видання; статті наукової хроніки у фармації; короткі повідомлення. 

Подання рукопису

1. У друкованому вигляді на адресу редакції надсилаються:

- Ліцензійний договір про передачу авторських прав журналу, підписаний всіма авторами на останній сторінці (2 примірники). Договір набуває чинності лише після прийняття статті до публікації. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва.

Ліцензійний договір (.doc)

Ліцензійний договір (.pdf)

Ліцензійна угода на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas.

Поштова адреса редакції

Редакція журналу “Фармацевтичний часопис”

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Майдан Волі, 1, Тернопіль, 46001

Телефон для довідок +38(0352) 43-49-56

e-mail: journaltdmy@gmail.com

2. В електронному форматі на адресу journaltdmy@gmail.com надсилаються:

- Рукопис в електронній формі (файл слід назвати  англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад, Adamenko.doc). Формат файлів для тексту і таб­лиць – документ MS Word (doc, docx або rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – tif, gif, jpg, або pdf чи інший сумісний з Word. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4. Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

-  Супровідний лист від авторів (у довільній формі) за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.

- Інформація про авторів: прізвище, ім’я, по батькові кожного автора, їх посади, наукові ступені та звання, телефон, місце роботи та e-mail кожного автора англійською, українською та російською мовами. Слід позначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.

Он-лайн подання рукопису доступне на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas

 

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

Обсяг експериментальної роботи зі списком цитованої літератури, таблицями та рисунками з підписами, що пояснюють одержані результати, має бути 10-20 сторінок, огляду до 30 сторінок; коротке повідомлення – не менше 5 сторінок. Шрифт тексту – Times New Roman; всі поля – 20 мм; кегль 14 (таблиці – кегль 10); інтервал між рядками – 1,5.

Структура рукопису має витримувати таку послідовність:

УДК

НАЗВА СТАТТІ

Ініціали та прізвища автора(ів)

Назва установи, де було виконано роботу

Електронна адреса для листування

Структуроване резюме і ключові слова (мовою статті)

Вступ

Матеріали і методи

Результати й обговорення

Висновки

Структуроване резюме і ключові слова (двома іншими мовами)

Подяка (за необхідності)

Дані про фінансову підтримку (при наявності такої)

Дані щодо конфлікту інтересів (при наявності такого)

 Список літератури

Зміст і структура розділів

Резюме і ключові слова

Резюме (трьома мовами – українською, англійською і російською) має бути структурованим, обсягом 150-300 слів і включати: назву; прізвища та ініціали всіх авторів; назва установи, де було виконано роботу; текст резюме має включати: мету роботи, матеріали і методи (тільки називаються), результати і обговорення, висновки.

Ключові слова (до 10 слів).

Вступ. У вступі слід стисло окреслити постановку проблеми, зробити аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, та виділити раніше не вирішені частини загальної проблеми, якій присвячена стаття; сформулювати мету роботи.

Матеріали і методи. Розділ слід подавати так, щоб за наведеним описом методів і реактивів, умов проведення дослідів можна було б відтворити експерименти. Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому разі, якщо вони відрізняються новизною або є цікавими з точки зору цієї роботи. На загальновідомі методи досить дати посилання на публікації. Необхідно вказати назви фірм та країни-виробники реактивів і матеріалів, які було використано в дослідах.

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), Директивою Європейського Союзу 2010/10/63 EU щодо експериментів на тваринах, правилами Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), рекомендаціями «Біоетична експертиза доклінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006). У даному розділі необхідно вказати вид і кількість піддослідних тварин і обов’язково застосовані методи знеболювання та евтаназії. Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати які рекомендації щодо роботи із тваринами (національні, інститутські) були витримані під час проведення цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».

   Будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись рекомендаціями Етичного Кодексу Всесвітньої Медичної асоціаціації щодо біомедичних досліджень за участю людей Declaration of Helsinki (1964), положення якої є доступними на сайті http://cirp.org/library/ethics/helsinki/. Свідчення про схвалення протоколу дослідження повинно бути отримане від локального комітету і дані щодо цього відзначені у розділі “Матеріали і методи”.

   Відповідно до правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE), пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яку не можна порушувати без інформованої згоди. Перш ніж подати рукопис до публікації, ідентифікований пацієнт повинен дати інформовану згоду. Якщо отримано інформовану згоду, то цей факт повинен бути відображений в опублікованій статті у розділі “Матеріали і методи”. Більш детально про це у ВИДАВНИЧІЙ ЕТИЦІ (Біоетичні принципи, Декларація про інформовану згоду).

   Цифрові дані необхідно заокруглювати згідно з усталеними правилами, враховуючи середню похибку досліду. Вірогідність відмінностей показників слід обґрунтувати статистичним аналізом, посилаючись на конкретні методи. Не можна дублювати одні й ті ж результати в таблицях і на рисунках. Необхідно також вказати, за допомогою якої програми було зроблено статистичний аналіз одержаних результатів, як подано результати, який довірчий інтервал або розподіл величин.

Усі позначення і найменування фізичних і хімічних одиниць вимірювання наводять у системі СІ. Слід  використовувати молярну концентрацію розчинів і наводити її в М, мМ, мкМ тощо, не застосовувати нормальну концентрацію (н.). Якщо концентрацію виражають у відсотках, то необхідно вказати показники маса/маса, маса/об’єм, об’єм/об’єм. Варто також зазначити, які солі використовували для виготовлення розчинів – кристалогідрати чи безводні. У випадку застосування реактивів, приготовлених за фармакопейними методиками, слід обов’язково це вказати.

Згідно із сучасною термінологією доцільно використовувати терміни ензим і протеїн. У разі роботи з ензимами необхідно наводити рекомендовану або їх номенклатурну систематичну назву та шифр, дотримуючись рекомендацій Міжнародної біохімічної спілки (Enzyme Nomenclature. 1992. – Acad. Press. San Diego. California і Supplement (1–6) – в Eur. J. Biochem. (1993–1997, 1999) або електронної версії: http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme ). Активність ензимів необхідно визначати за швидкістю каталізованої реакції і виражати в мкмолях перетворюваного субстрату або утворюваного продукту за 1 хв на 1 мг протеїну. Застосовують також одиницю ензиматичної активності - стандартну одиницю активності U (ІU). Питома активність ензиму звичайно виражається відповідно в мкмолях/хв на 1 мг протеїну. У всіх випадках строго зазначаються умови проведення реакції, тобто температура, рН, концентрація субстрату.

Описуючи дані, які визначено з використанням методів видимої або УФ-абсорбційної спектроскопії, слід пам’ятати, що вони практично характеризують поглинання. Слід вживати термін «поглинання» – абсорбція (А), але не «екстинкція» і «оптична густина», у випадку ІЧ-спектроскопії – варто вживати термін пропускання (Т).

Якщо в дослідженнях було використано конкретні організми (тварини, рослини, мікроорганізми), під час першого згадування їх у тексті статті необхідно зазначити повну видову назву цих організмів латинською мовою (курсивом), дотримуючись сучасної систематики, а в разі повторного згадування найменування роду наводять скорочено однією буквою, за винятком тих випадків, коли родові назви різних організмів починаються на одну й ту ж літеру.

Скорочення слів (абревіатури), крім загальновідомих, у таблицях і в підписах до рисунків наводити не варто (за деяким винятком, в цьому разі обов’язковим розшифруванням їх у примітках), Не слід також, окрім загальноприйнятих скорочень, наводити у статті довільно скорочені короткі слова.

Результати й обговорення. У цьому розділі слід уникати прямого словесного повторення результатів таблиць. Необхідно подавати результати дослідження, провести їх наукове пояснення та обґрунтування, дати аналіз отриманих залежностей у світлі загальноприйнятих теорій з даної проблеми. Обговорення результатів потрібно обмежити розглядом лише найважливіших встановлених фактів з урахуванням попередніх даних щодо питання, що вивчалося. Отже, більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів.

Висновки. Формулюються висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Вони можуть супроводжуватись рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, описаними в статті.

Література. Список літератури складають за порядком цитування джерел у тексті (їх позначають цифрами у квадратних дужках) і подають у кінці статті. У переліку джерел літератури в експериментальній роботі бажано наводити не більше 20 найменувань, а в огляді – не більше 100. При цьому мають переважати посилання на роботи останніх років. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них на Ваші роботи може бути не більше 3.

Список літератури References слід подавати в форматі Vancouver Style, опис якого можна знайти за адресою: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/ або https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

Для кириличних джерел прізвища авторів і назви журналів наводять згідно з однією з міжнародних систем транслітерації, а назви статей необхідно подавати у перекладі англійською і перекладену назву давати у квадратних дужках. Публікації англійською мовою подаються мовою оригіналу відповідно до вимог Vancouver Style.

Транслітерація прізвищ і назв журналів здійснюється залежно від мови оригіналу джерела і  відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» для української мови або згідно з  вимогами системи BGN/HCGN для російської мови. У нагоді стане офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua.

Якщо в публікації зазначено від одного до шести авторів, у посиланні необхідно перерахувати їх усіх через кому (див. опис статті з журналу 1-6 авторів). Якщо авторів більше шести, необхідно перерахувати шістьох авторів через кому та вказати “et al.” (див. опис статті з журналу 7 і більше авторів).

У посиланні необхідно скорочувати число сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-129, то в посиланні вказується 123-9.

Якщо в публікації є DOI, то його необхідно вказати після URL.

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення/публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

Назви журналів необхідно зазначати скорочено. Перелік скорочень можна дізнатися за посиланням:

References” (examples)

Articles

Demchuk MB, Chubka MB, Vrons’ka LV, Groshovy’j TA. [Modern state of creation, production and research of grugs. Message 24. Osmotic system of release and delivery of drugs: design, characterization and classification]. Farmacevt chasop. 2016;3:84-8. Ukrainian. (for articles not in English, the number of authors 1-6)

Vronska LV, Demyd AYe, Ezhned MA. Development of standardization methodology of elecampane rhizomes and roots (Inula helenium) for the hydroxycinnamic acids content. Farmacevt chasop. 2016;2:26-31. (for the article in English, the number of authors 1-6)

Miranda CL,  Stevens JA, Helmrich A, Henderson MC, Rodriguez RJ, Yang YH, et al. Antiproliferative and cytotoxic effects of prenylated flavonoids from hops (Humulus lupulus) in human cancer cell lines. Food Chem Toxicol. 1999;37(4): 271-85. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0278-6915(99)00019-8 [Accessed April 1999] (for an article with 7 or more authors, for which there is the DOI index)

Book

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Matematychne planuvannya eksperymentu v farmatsiyi [Mathematical planning of experiment in pharmacy]. Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. 368 p. Ukrainian.

Conference Publications

Vronska LV, Hroshovyi TA, Demyd AYe. Дослідження з розробки технології екстракту листя шовковиці білої [Researches on the development of white mulberry leaf extract technology]. In: Klishch IM, Hroshovyi TA, Marchyshyn SM, Fira LS, Vronska LV, Beley NM, Demchuk MB, Denys AI, Vons MB editors. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів; 6-та науково-практична конференція з міжнародною участю [Progress in Science and Technology and Manufacturing Process Optimization of Medicinal Product Creation; 6th Scientific and Practical Conference with International Participation] 2016 Nov 10-1; Ternopil (Ukraine): Ternopil State Medical University; 2016. p. 96. Ukrainian.

Patent

Yezerska ОІ, Kalynyuk TG, Vronska LV, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Спосіб стандартизації коренів цикорію (Сichorium intybus L.) [Method standardization of chicory roots (Сichorium intybus L.)] UA 81912. 2013 Jul 10. Ukrainian.

Рецензування рукопису

Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи (редакторат із розумінням ставиться до таких побажань), проте залишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть ґрунтовніший аналіз роботи.

У разі необхідності рукопис направляється авторам на доопрацювання. Після доопрацювання рукопису згідно із зауваженнями рецензентів автор надсилає його до редакції впродовж двох тижнів. Рукопис, який отримав недостатньо високу оцінку рецензентів, відхиляється як невідповідний профілю та вимогам до рівня публікацій журналу про що редакція надсилає автору письмове повідомлення. Редакція не веде переписки з автором відхиленої статті з приводу можливості її доопрацювання чи відкриття прізвищ рецензентів.

Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

Редакція залишає за собою право корекції, скорочення і виправлення статті. Для контрольного ознайомлення з відредагованою статтею редакція надсилає авторові електронною поштою верстку, яку треба терміново вичитати, і не пізніше трьох наступних днів електронною поштою повідомити редакцію про виявлені помилки (зазначивши сторінку, колонку, абзац, рядок, де слід зробити виправлення) або про їх відсутність. Якщо відповідь від авторів вчасно не надійде, публікація статті затримується.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань! Статті, оформленні без дотримання наведених правил не розглядаються!

Положення про конфіденційність

Редакційна колегія, колектив редакції журналу «Фармацевтичний часопис. Pharmaceutical Review», підтримують політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Більш детально про конфіденційність у видавничій етиці (прив’язати до видавничої етики).

Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

Оригінали статей і рецензій зберігаються впродовж 3-х років.