ЕЛЕКТРОННА БАЗА КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ЯК СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФАХОВОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

  • N. A. Lopina Харківський національний медичний університет
  • L. V. Zhuravlyova Харківський національний медичний університет
Ключові слова: кейс-метод навчання, електронна база клінічних випадків, тренажери клінічних випадків, веб-квести, медична освіта, симуляційне навчання

Анотація

У статті охарактеризовано форми представлення клінічних випадків на основі інформаційно-освітніх веб-технологій. До основних форм представлення клінічних випадків віднесено публікації (детальний опис клінічного випадку у вигляді статті або опис стандартизованої ситуації), публікацію з окремим тестовим тренажером по описаній у статті клінічній ситуації (опису стандартизованого пацієнта), презентацію клінічного випадку, презентацію клінічного випадку з тестовим тренажером по клінічній ситуації та клінічних рекомендаціях, аудіо/відеолекцію клінічного випадку, аудіо/відеолекцію клінічного випадку з тестовим тренажером по клінічній ситуації та клінічних рекомендаціях, тренажер клінічного випадку, тренажер відпрацювання практичних навичок, медичні освітні веб-квести. Наведено структуру електронної бази клінічних випадків.

Запропоновано класифікацію форм представлення клінічних випадків на основі інформаційно-освітніх веб-технологій, впровадження яких до навчального процесу на додаток до традиційних форм дозволить підвищити якість освіти, розвивати клінічне мислення, мислення, основане на принципах доказової медицини. Наведено структуру електронної бази клінічних випадків, завдяки якій можливо реалізувати безперервний практично-орієнтований фаховий розвиток медичних спеціалістів.

Біографії авторів

N. A. Lopina, Харківський національний медичний університет

ORCID 0000-0002-0956-1547

L. V. Zhuravlyova, Харківський національний медичний університет

ORCID 0000-0002-0961-1401

Посилання

Atroshchenko, S.A., & Napalkov, S.V. (2015). Ispolzovaniye tematicheskogo obrazovatelnogo Web-kvesta v razvitii poznavatelnoy samostoyatelnosti uchashihsya [Using themed educational web quest in development of students’ independent cognitive activity]. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “WEB-tehnologii v obrazovatelnom prostranstve: problemy, podhhody, perspektivy” – International Scientific and Practical Conference “WEB-technologies in educational space: problems, approaches, prospects”. N. Novgorod; Arzamas, March 26-27, (pp. 168-171) [in Russian].

Kyrychok, V. (2016). Osoblyvosti zastosuvannia interaktyvnykh metodiv navchannia u systemi pisliadyplomnoi medychnoi osvity [The features of using interactive methods of teaching in the system of postgraduate medical education]. Visnyk Chernihivskoho Natsionalnoho Pedahohichnoho universytetu. Seriia: “Pedahohichni nauky” – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences, 140, 22-26 [in Ukrainian].

Kulbashna, Ya.A., & Zakharova, V.O. (2018). Rol ihrovoi tekhnolohii v udoskonalenni protsesu formuvannia profesiinoi leksychnoi kompetentnosti maibutnikh stomatolohiv [The role of roleplay technology in advancing of future dentists’ professional vocabulary competence formation process]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 62-67 [in Ukrainian].

Lopina, N., & Zhuravliova, L. (2018). Praktyko-oriientovanyi keis-metod navchannia v systemi bezperervnoi medychnoi osvity na osnovi informatsiinykh veb-tekhnolohii [Practically-oriented case-teaching methods in continuing medical education based on information web technologies]. Praktyka neperervnoi profesiinoi osvity: teoriia i praktyka – Continuing Professional Education: Theory and Practice (Series: Pedagogical Sciences), 3-4, 67-73 [in Ukrainian].

Mironova, S.V., & Napalkov, S.V. (2017). O didak­ticheskoy strukture tematicheskikh obrazovatelnykh Web-kvestov [About didactic structure of subject educational web quests]. Materialy konferentsii “Sovremennye obrazovatelnyye Web-tekhnologii v sisteme shkolnoy i professionalnoy podgotovki – Materials of Conference “Modern Educational Web-technologies in the system of school and professional training. Arzamas, May 25-27. (pp. 184-191) [in Russian].

Napalkov, S.V., & Pervushkina, E.A. (2014). Web-kvest kak sredstvo razvitiya innovatsionnoy strategii obrazovaniya [Web quest as development tool of innovative strategy of education]. Privolzhskiy nauchnyiy vestnik – Privolzhya Scientific Bulletin, 51-53 [in Russian].

Napalkov, S.V., & Napalkova, E.S. Web-kvest tekhnologii kak realizatsiya proektirovochnoy deyatelnosti prepodavatelya vysshey shkoly [Web-quest technology as the implementation of the design activities of a higher school teacher]. Materialy konferentsii “Proektirovochnaya deyatelnost prepodavatelya vysshey shkoly: ot teorii k praktike” – Materials of Conference “Project Activity of Higher School Teacher: From the Theory to Practice. (pp. 73-7) [in Russian].

Cherkovska, O.S., Furyk, O.O., Melnykova, O.V., Hrihorieva, O.A., Ivanenko, T.V., & Shebeko, Yu.O. (2014). Pershi kroky problemno-orientovanoho navchannia malykh hrup v Zaporizkomu derzhavnomu medychnomu universiteti [The first steps of problem-oriented training of small groups in Zaporizhzhia State Medical University]. Materialy vseukrainskoi naukovo-metodychnoi video konferentsii z mizhnarodnou uchastiu “Aktualni pytannіa dystantsiinoi osvity ta telemedytsyny” – Topical Issues of Distance Education and Telemedicine: Materials of All-Ukrainian Scientific Method. Videoconference with International Participation, October 16-17. Zaporizhzhia, (pp. 160-161) [in Ukrainian].

Sergeeva, V.A. (2016). Delovye igry kak aktivnyy metod obucheniya studentov-medikov starshykh kursov po distsipline “Vnutrinniye bolezni” [Business games as active method of teaching the discipline Internal Diseases to medical students of senior courses]. Pedagogika. Voprosy Teorii – Pedagogy. Theory and Practice Questions, 3 (03), 32-35 [in Russian].

Spirina, I., Shornikov, A., & Tymofieiev, R. (2017). Vykorystannia navchalnykh videofilmiv u yakosti videokeisiv pry pidhotovtsi inozemnykh studentiv z distsypliny “Psykhiatriia. Narkolohiia” [Using of training video films as videokeys for Foreign students training on the cycle “Psychiatry. Narcology”]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 121-124 [in Ukrainian].

Spirina, I.D., Shornikov, A.V., Tymofeiev, R.M., & Fedenko, E.S. (2018). Formuvannia kompetentnostei u studentiv-medykiv z dystsypliny “Psykhiatriia. Narkolohiia” za dopomohoiu rolovykh ihor [Formation of competences in medical students on the discipline of “Psychiatry. Narcology” by means of role games]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 120-123 [in Ukrainian].

Furyk, O.O., Ryabokon, O.V., & Onyschenko, T.E. (2015). Vprovadzhennia problemno-oriientovanoho navchannia u medychnu osvitu [Introduction of problem-oriented training in medical education]. XV mizhnarodna naukova konferentsiia prysv. pamiati zasnovnyka i kerivnika PVNZ “KMU” Pokanevycha V.V. “Suchasni paradyhmy vyshchoi medychnoi osvity”. Materialy XV mizhnarodnoi naukovoi konferentsii – Materials of the XV International Scien. Conf. devoted to the memory of the Founder and Head of “KMU” Pokanevych V.V. “Modern paradigms of higher medical education”. Kyiv, March 25. (pp. 163-164) [in Ukrainian].

Furyk, O.O. (2014). Problemno-oriientovane navchannia: osoblyvosti metodyky vykladannia u medytsyni [Problem-oriented learning: features of teaching methods in medicine]. Humanitarnyi visnyk. Tematychnyi vypusk “Vyshcha osvita Ukraini u konteksti intehratsii do Yevropeiskoho osvitnoho prostoru” – Humanitarian Herald. Thematic issue “Higher Education of Ukraine in the Context of Integration into the European Educational Space”, 3 (54), 281-286 [in Ukrainian].

Dubey, S., & Dubey, A.K. (2017). Promotion of higher order of cognition in undergraduate medical students using case-based approach. Journal of Education and Health Promotion, 6, 75.

Florek, A.G., & Dellavalle, R.P. (2016). Case reports in medical education: a platform for training medical students, residents, and fellows in scientific writing and critical thinking. Journal of Medical Case Reports, 10, 86.

Gade, S., & Chari, S. (2013). Case-based learning in endocrine physiology: an approach toward self-directed learning and the development of soft skills in medical students. Advances in Physiology Education, 37 (4), 356-360.

Ghosh, S. (2007). Combination of didactic lectures and case-oriented problem-solving tutorials toward better learning: perceptions of students from a conventional medical curriculum. Advances in Physiology Education, 31 (2), 193-197.

Lopina, N. (2018). The structural organization of the electronic database of clinical cases of a higher medical institution on the basis of informational and educational web technologies. ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, September 28. Katjuhin, L.N., Salov, I.A., Danilova, I.S., Burina, N.S. (Eds.). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP (pp. 1818-1824).

McLean, S.F. (2016). Case-based learning and its application in medical and health-care fields: A review of worldwide literature. Journal of Medical Education and Curricular Development, 3, 39-49.

Опубліковано
2019-04-19
Як цитувати
Lopina, N. A., & Zhuravlyova, L. V. (2019). ЕЛЕКТРОННА БАЗА КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ЯК СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФАХОВОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ . Медична освіта, (2), 96-102. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.9879
Номер
Розділ
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ