МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ ВИШІ

N. I. Voloshchuk, O. S. Pashynska, A. O. Ivanytsia, I. V. Taran

Анотація


У статті розглянуті роль та місце міждисциплінарної інтеграції як фактора удосконалення викладання  на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Міждисциплінарні зв’язки допомагають доповнити зміст однієї дисципліни знаннями з іншої, об’єднують їх і забезпечують формування професійно важливих вмінь та навичок. Застосування міждисциплінарних технологій підготовки лікаря дозволяє підняти його на якісно новий рівень клінічного мислення, здатного комплексно вирішувати завдання медичної практики на основі широкого інтегрування даних різноманітних дисциплін.


Повний текст:

тут

Посилання


Levkivsʹkyy K. M. Pro stan i perspektyvy rozvytku vyshchoyi osvity v Ukrayini : dopovidʹ na parlament·sʹkykh slukhannyakh / K. M. Levkivsʹkyy. – K. : Parlam. vyd-vo, 2004. – 184 s.

Zakon Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu” vid 01.07.2014 r. № 1556-VII (redaktsiya stanom na 01.07.2014 r.). – zakon.rada.gov.ua.

Mizhdystsyplinarna intehratsiya vykladannya bioorha¬nichnoyi khimiyi v medychnomu universyteti / E. YU. Rozhdes¬tvensʹkyy, M. S. Sydun, A. H. Kryvobok [ta in.] // Akt. probl. such. medytsyny: Visn. Ukr. med. stomatol. akademiyi. – 2009. – T. 9, vyp. 4 (ch. 3). – S. 249–251.

Ivanova L. I. Suchasni pidkhody do profesiynoyi pidhotovky maybutnʹoho vchytelya fizychnoyi kulʹtury / L. I. Ivanova // Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka : zb. nauk. pr. – K. : Milenium, 2006. – Vyp. 1. – S. 63–73

Petunin O. V. Teoreticheskiye osnovy podgotovki studentov k professional'noy deyatel'nosti uchitelya fizicheskoy kul'tury : avtoref. diss. d-ra ped. nauk: 13.00.04 / O. V. Petunin. – SPb., 1996. – 48 s.

Deminsʹka L. O. Mizhdystsyplinarni zvʺyazky u protsesi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury : dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / L. O. Deminsʹka. – Donetsʹk, 2004. – 245 s.

Mykytyuk O. YU. Mizhpredmetna intehratsiya pry vyvchenni medychnoyi i biolohichnoyi fizyky yak faktor formuvannya naukovoho svitohlyadu maybutnʹoho likarya / O. YU. Mykytyuk, V. F. Boyechko, O. I. Olar // Kredytno-modulʹna systema orhanizatsiyi navchalʹnoho protsesu u vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnomu) navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny na novomu etapi : materialy dop. KH yuvil. Vseukr. navch.-nauk. konf. z mizhnar. uchastyu,18–19 kvit. 2013 r. – Ternopilʹ : TDMU, 2013. – CH. 2. – S. 602–604.

Proshkin V. V. Intehratsiya universytet·sʹkoyi nauky y osvity: istorychnyy aspekt [Elektronnyy resurs] / V. V. Proshkin // e-zhurnal “Pedahohichna nauka: istoriya, teoriya, praktyka, tendentsiyi rozvytku”. – 2010. – № 2. – Rezhym dostupu : http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n2_2010_st_1/.

Chebyshev N. Osnova razvitiya sovremennoy vysshey shkoly / N. Chebyshev, V. Kagan // Vyssheye obrazovaniye v Rossii. –1998. – № 2. – S. 17–22.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2016.4.7298

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.