ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА. УРОК 2» НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • О. І. Новіцька Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-5630-6963

DOI:

https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13629

Ключові слова:

українська мова як іноземна, навчально-методичні матеріали, вивчення мови, професійне спілкування

Анотація

Анотація. У статті запропоновано навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення теми «Перша медична допомога. Урок 2» на заняттях із української мови як іноземної. Для полегшення процесу адаптації в іншомовній країні у медичних закладах вищої освіти викладають дисципліну «Українська мова як іноземна», предмет викладається відповідно до «Стандартизованих вимог до рівнів володіння українською мовою як іноземною». Професорсько-викладацький склад вищої школи повинен не лише змусити студента вчитися, але і провести заняття так, щоб студент захотів отримати знання. Для цього слугує підбір таких навчально-методичних матеріалів, які полегшать засвоєння складного матеріалу, покращать його запам’ятовування і дадуть результат. У дослідженні представлено систему вправ, спрямованих на розвиток умінь і навичок студентів: 1) вживання правильних форм іменників та займенників у давальному відмінку; 2) запам’ятовування лексики; 3) засвоєння вивченого матеріалу, за допомогою вивчених слів та словосполучень студенти будують речення; 4) повторення та запам’ятовування симптомів, хвороб і станів потерпілого; 5) використовувати необхідний лексичний мінімум у комунікативних ситуаціях, пов’язаних із темою заняття; 6) сприймати мову та надавати основну інформацію під час прослуховування текстів. Запропонованi y cтаттi вправи та завдання допоможyть y вивчeннi yкpаïнcькоï мови як iнозeмноï, зокpeма cпpиятимyть pозвиткy миcлeння, заcтоcyванню на пpактицi вивчeного матepiалy, подоланню мовниx бар’єpiв, а також cамоcтiйно здобyвати знання в yмоваx пpактичноï та доcлiдницькоï дiяльноcтi. Описаний у статті матеріал призначений для іноземних студентів, які розмовляють мовою на початковому рівні. Підібрані завдання допоможуть іноземним студентам не лише розширити свій словниковий запас, а й досягти соціальної взаємодії в іншомовному середовищі. Професійне спрямування вивчення цієї теми полягає у формуванні українськомовної фахової компетентності майбутнього спеціаліста, здатного брати участь у діалоговій комунікації, розв’язувати комунікативні завдання у сфері професійної діяльності. Розроблена система вправ відповідає програмі навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів спеціальності 222 «Медицина».

Посилання

Borysova, N. (2016). Psykholinhvistychni osoblyvosti formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii profesiino-oriientovanoho chytannia u studentiv nemovnykh spetsialnostei [Psycholinguistic peculiarities of the formation of communicative competence of professionally oriented reading in students of non-language specialties]. Psykholinhvistyka – Psycholinguistics, 19(1), 15-23 [in Ukrainian].

Zhluktenko, Yu. (Ed.). (1971). Metodyka vykladannia inozemnykh mov u vyshchii shkoli [Methods of teaching foreign languages in higher education]. Kyiv: Vyshchca shkola [in Ukrainian].

Novitska, O., & Mysyk, O. (2020). Vyvchennia temy «Persha medychna dopomoha» na zaniattiakh z ukrainskoi movy yak inozemnoi studentamy-inozemtsiamy medychnykh spetsialnostei (Stattia 1) [Study of the topic “First aid” at the lessons in ukrainian as a foreign language by students of medical specialties (Article 1)]. Innovatsiina pedahohika – Innovative Pedagogyс, 29(2), 19-22 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/29-2.3

Novitska O.I. (2022). Linhvistychni komponenty vyvchennia ukrainskoi movy yak inozemnoi studentamy-inozemtsiamy [Linguistic components of studying the Ukrainian language as a foreign language by foreign students]. Profesiina linhvodydaktyka v konteksti osobystisnoi paradyhmy – Professional language didactics in the context of the personal paradigm: Proceedings of the Scientific and Practical Conference [in Ukrаinian].

Robocha prohrama z dystsypliny «Ukrainska mova yak inozemna», spetsialnist 222 «Medytsyna» [Work program for the discipline “Ukrainian as a foreign language”, specialty 222 “Medicine”]. Retrieved from: https://moodle.tdmu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=262867 [in Ukrainian].

Seliverstova, L. (2007). Linhvistychna ta psykholohichna osnova navchannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Linguistic and psychological basis of learning Ukrainian as a foreign language]. Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi – Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language, 2, 8-13 [in Ukrainian].

Tyshkovets, M.P. (Ed.). (2019). Ukrainska mova yak inozemna dlia studentiv medychnykh spetsialnostei [Ukrainian as a foreign language for students of medical specialties]. Ternopil: TNMU [in Ukrainian].

Tyshkovets, M.P. (Ed.). (2018). Ukrainska mova yak inozemna [Ukrainian as a foreign language]. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-10

Як цитувати

Новіцька, О. І. (2023). ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА. УРОК 2» НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ . Медична освіта, (4), 42–46. https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2022.4.13629

Номер

Розділ

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ