ЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ДИСЦИПЛІНИ «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12057

Ключові слова:

патологічна фізіологія, компетентність, вища медична освіта

Анотація

У статті сформульовано сучасну концепцію компетентностей із патологічної фізіології для більш ефективної імпле­ментації в науково-освітній процес вищих медичних закладів освіти України, а також для уніфікації навчання на кафедрах патологічної фізіології. Усі компетентності поділяються на інтегральні, загальні та спеціальні. Окремо виділено особливості кожної групи компетентностей, їх значення для успішного навчання, зокрема на кафедрі патологічної фізіології.

Наведено шляхи формування спеціальних компетентностей студентів, що навчаються на кафедрі патологічної фізіології ДДМУ, в тому числі за умов пандемії COVID-19.

Успішне оволодіння компетентностями протягом навчання з дисципліни «Патофізіологія» сприяє формуванню високо­кваліфікованого лікаря, оскільки формує навички клінічного мислення, аналізу, комунікації, дедукції та інші, які є необхідними в роботі лікаря будь-якої спеціальності. Адже саме патологічна фізіологія «відчиняє двері» студентам до понять «хвороба», «етіологія», «патогенез», формує загальні базові знання про різні захворювання систем і органів.

Самостійна робота студентів є важливою для формування навичок самоосвіти. Це вкрай необхідно для конкурентоспроможності та відповідності сучасним вимогам. Тому лікар повинен постійно вдосконалювати свої навички, доповнювати знання новими даними, розробляти новітні заходи профілактики та лікування.

Залучення студентів до наукового гуртка є важливою ланкою навчання, адже під керівництвом викладача студент опановує складну медичну літературу, написання наукових робіт, доповіді на засіданнях гуртка, участь в експериментальних дослідженнях, що проводяться згідно з запланованими кафедральними науково-дослідними роботами. Усе це в комплексі створює оригінальне та концептуальне медичне мислення, критичне осмислення проблем.

Компетентнісний підхід враховано при розробці навчальної програми з патологічної фізіології для магістрів медицини та впроваджено в лекції, практичні заняття та самостійну роботу студентів.

Біографії авторів

Ю. В. Козлова, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро

ResearcherID AAN-9264-2021

Н. С. Трясак, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро

ResearcherID AAN-9294-2021

А. Ю. Ляліна, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро

ResearcherID AAO-1290-2021

Посилання

Abdulgalimov, R.M. (2018). Sovremennyie problemy stanovleniya spetsialista meditsinskogo profilya [Modern problems of becoming a medical specialist]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya ‒ Problems of Modern Teacher Education, 59-61, 4-8 [in Russian].

Koldunov, V.V., Klopotskiy, G.A., Kozlova, Yu.V., Kanyuka, G.S., & Starushkevich, G.F. (2018). Vplyv psykhofіzіologіchnykh osoblyvostey studentіv ІІІ kursu na yikh navchannya na kafedrі patologіchnoi fіzіolohii DZ «DMA» [Infusion of psychophysiological peculiarities of students in the third year of studies at the Department of Pathological Physiology of the SI “DMA”]. Medychnі pers¬pektyvy – Medical Perspective, 23, 4, 11-15 [in Ukrainian].

Gorodinska, O.M. (2016). Formuvannya v studentіv potreby u profesіynomu vdoskonalennі [Formation as a student is required from a professional]. Vіsnyk ‒ Bulletin, 8, 65-69 [in Ukrainian].

Yegudіna, Ye.D., Sapozhnichenko, L.V., & Koz¬lova, Yu.V. (2019). Іmplementatsіya keys-metodu u formuvannі klіnіchnoho mislennia studentіv-medykіv [Implementation of the case method in the formulated clinical mission of medical students]. Medychna osvіta – Medical Education, 15(2), 79-85 [in Ukrainian].

Kulbashna, Ya.A., Gudaryan, O.O., Nikonov, V.V., & Іdashkіna, N.G. (2016). Іdentifіkatsіya spetsіalnykh kompetentnostey mahіstra v haluzі stomatolohіi: proekt [Identification of special competencies of a master in dentistry: project]. Medychnі perspektyvy – Medical Perspective, 21, 4, 23-27 [in Ukrainian].

Kirichok, V.A. (2016). Kompetentnіsnyi pіdkhіd do orhanіzatsіi samostіynoii roboty studentіv vyshchykh medychnykh (farmatsevtychnykh) navchalnykh zakladіv [Competent education before organizing independent robots of students in medical (pharmaceutical) primary care]. Vіsnyk pіslyadyplomnoii osvіty. Serіya «Pedagogіchnі nauky» – Bulletin of postdiploma education. Series “Pedagogical Sciences”, 1, 66-75 [in Ukrainian].

Korotich, N.M. (2017). Samostіyna robota studentіv yak faktor pіdhotovky spetsіalіsta v umovakh kreditno-modulnoii systemy navchannya [The self-paced robotics of students is a factor in the training of a specialist in the minds of a credit-modular system.]. Medychna osvіta – Medical Education, 1(59), 219-222 [in Ukrainian].

Krut, P.P., & Shtefan, L.A. (2007). Osnovnyie napravleniya reformirovaniya vysshego obrazovaniya v vedushchikh stranakh mira [The main directions of reforming higher education in the leading countries of the world]. Pedagogika, psikhologiya i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta – Pedagogy, Psychology and Medico-Biological Problems of Physical Education and Sports, 12, 90-93 [in Russian].

Matskevich, V.M., & Solomchak, D.B. (2019). Navchannya studentіv medychnoho fakultetu konstruk¬tyvnoho krytychnoho analіzu tekstu pryrodnychykh nauk іz zastosuvannyam pedahohіchnikh “Boksіv”-opitnikіv ta metodichnikh vkazіvok dlya obєiektyvnoii otsіnky dostovіrnostі materіalu [The students of the Faculty of Medicine have a constructive critical analysis of the text of natural sciences from the stasis of pedagogical “Boxes” nurseries and methodical instructions for an active assessment of the reliability of the material]. Medychna osvіta – Medical Education, 1, 88-91 [in Ukrainian].

Mokіn, B.І., Mіzerniy, V.M., & Menzul, O.M. (2011). Formuvannya profesіynoii kompetentnostі studentіv v umovakh profesіyno-praktichnoii pіdhotovky [Formation of professional competence of students in the minds of professional and practical training]. Vіsnyk Vіnnytskoho polіtekhnіchnoho іnstitutu – Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute, 5, 199-203 [in Ukrainian].

Loy, G.Ya., Іvankіv, Ya.І., Loyko, І.І., & Ole¬shchuk, O.M. (2021). Osoblyvostі orhanіzatsіi navchalnoho protsesu v umovakh pandemіi COVID-19 na kafedrі farmakolohіi z klіnіchnoyu farmakolohіyeyu Ternopіlskoho natsіonalnoho medychnoho unіversytetu іm. І. Ya. Horbachevskoho MOZ Ukrainy [Features of the organization of the initial process in the minds of the COVID-19 pandemic at the Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology of I. Horbachevsky Ternopil National Medical University. Ministry of Health of Ukraine]. Medychna osvіta – Medical Education, 1, 35-38 [in Ukrainian].

Samoylenko, T.І., Kozlova, L.B., & Kravchenko, O.P. (2020). Formuvannya samoosvіtnoi kompetentnostі u studentіv-medykіv [Formation of self-educated competence in medical students]. Naukoviy chasopis Natsіonalnoho pedahohіchnoho unіversitetu іmenі M. P. Drahomanova. Serіya 5 : Pedahohіchnі nauky : realіi ta perspektyvy : zb. nauk. prats [Scientific journal of M. Drahomanov National Pedagogical University. Series 5: Pedagogical sciences: realities and prospects: a collection. Science]. Kyiv: Vyd-vo NPU іmenі M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Fіlonenko, M.M. (2016). Metodyka vykladannya u vishchiy medychnіy shkolі na zasadakh kompetentnіsnoho pіdkhodu: Metodichnі rekomendatsіi dlya vykladachіv ta zdobuvachіv naukovoho stupenyu doktora fіlosofіi (PhD) VM(F)NZ Ukrainy [Methods of teaching in higher medical school on the basis of competence approach: Methodical recommendations for teachers and candidates for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) VM (F) EI of Ukraine]. Кyiv [in Ukrainian].

Frolova, O.A., & Skorodulina, Ye.Yu. (2018). Model informatsionnoy kompetentnosti studenta v segmen¬te Vysshego meditsinskogo obrazovaniya [Model of information competence of a student in the segment of higher medical education]. Smolenskiy meditsinskiy almanakh – Smolensk Medical Almanac, 3, 22-26 [in Russian].

Chen, C.H., & Mullen, A.J. (2020). COVID-19 can catalyze the modernization of medical education. JMIR Med. Educ., 6(1), e19725.

Cruess, R.L., Cruess, S.R., & Steinert, Y. (2018). Medicine as a community of practice: implications for medical education. Acad. Med., 93(2), 185-191.

Dhaliwal, U., Singh, S., & Singh N. (2017). Reflective student narratives: honing professionalism and empathy. Indian J. Med. Ethics, 3(1), 9-15.

Khaniukov, O., Kozlov, S., Yehudina, Y., Sapozhnychenko, L., Kozlova, Yu., & Somilo, O. (2019). Formation and improvement of clinical thinking in medical students. Medical Perspective, 24(1), 15-20.

Merrick, A., Green, R., Cunningham, T.V., Eisenberg, L.R., & Hester, D.M. (2016). Introducing the Medical Ethics Bowl. Camb. Q. Healthc. Ethics, 25(1), 141-149.

Jorm, C., & Roberts, C. (2019). Using complexity theory to guide medical school evaluations. Acad Med., 93(3), 399-405.

Kollmer Horton, M.E. (2019). The orphan child: humanities in modern medical education. Philos., Ethics, and Humanit. in Med., 14(1).

Leif, M., Semarad, N., Ganesan, V., Selting, K., Burr, J., Svec, A., Clements, P., & Talmon, G. (2019). The quali¬ty of evidence in preclinical medical education literature: a systematic review. Adv. Med. Educ. Pract., 10, 925-933.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-05

Як цитувати

Козлова, Ю. В., Трясак, Н. С., & Ляліна, А. Ю. (2021). ЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ДИСЦИПЛІНИ «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ». Медична освіта, (2), 87–93. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2021.2.12057

Номер

Розділ

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ