СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА ТА ВЕБ-САЙТУ КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • N. A. Lopina Харківський національний медичний університет
  • L. V. Zhuravlyova Харківський національний медичний університет
Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, веб-сайт клінічної кафедри, медична освіта, структура веб-сайту клінічної кафедри

Анотація

У статті обґрунтовано та проаналізовано структуру інформаційно-освітнього веб-середовища клінічної кафедри вищого медичного навчального закладу, яка включає  сайт клінічної кафедри (самостійний або як піддомен сайту навчального закладу), піддомени сайту кафедри (установи) з системою управління навчанням (Moodle) та електронною базою клінічних випадків (тренувальний та екзаменаційний режими), кімнату для проведення вебінарів (програмне забезпечення, встановлене на виділеному сервері установи, чи оренда сервера), канал кафедри на YouTube, відкриту групу на Facebook (студенти, вітчизняне та міжнародне співробітництво) та закриті групи на Facebook (групи по цільових аудиторіях – курсанти курсів підвищення кваліфікації в рамках післядипломної медичної освіти, група підвищення кваліфікації медичних педагогів кафедри тощо).

Використання клінічними кафедрами вищих медичних навчальних закладів сучасних інформаційно-освітніх веб-технологій, інформаційно-освітнього веб-середовища в навчальному процесі на додаток до традиційних форм дозволить підвищити якість освіти і надає ряд переваг для безперервного професійного розвитку і підвищення кваліфікації фахівців, що, як наслідок, буде сприяти підвищенню якості надання медичної допомоги населенню.

Біографії авторів

N. A. Lopina, Харківський національний медичний університет

ORCID 0000-0002-0956-1547

L. V. Zhuravlyova, Харківський національний медичний університет

ORCID 0000-0002-0961-1401

Посилання

Hulchii, O.P., Khomenko, I.M., Zakharova, N.M., & Zelikovska, O.O. (2018). Dosvid vykorystannia Smart-tekhnolohii u modernizatsii pisliadyplomnoi osvity likariv profilaktychnoi lanky [Smart-technologies incorporation experience in the preventive medicine doctor’s training]. Informatsiini tekhnolohii ta zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 65 (3), 236-248 [in Ukrainian].

Furyk, O.O., Riabokon, O.V., Onyshchenko, T.E., Ushe­nina, N.S., & Saveliev, V.H. (2016). Etapy rozvytku dystantsiinoi osvity v medytsyni [Stages of distance education in medicine]. Aktualni pytannia yakosti medychnoi osvity (z dystantsiinym pidiednanniam VM(F)NZ Ukrainy za dopomohoiu videokonferents-zviazku): material XIII Vseukrains­koi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu – Materials of the XIII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation. Ternopil, May, 12-13. Ternopil: TDMU [in Ukrainian].

Zhuravleva, L.V., & Lopina, N.A. (2015). Informatsionno-obrazovatelnoe prostranstvo v rabote klinicheskoy kafedry v kontekste realizatsii nepreryvnogo meditsinskogo obrazovaniya: metodicheskie rekomendatsii [Information and educational space in the work of the clinical department in the context of the implementation of continuing medical education: guidelines]. Kharkov: KhNMU [in Russian].

Avramenko, M.O., Furyk, O.O., Yurchenko, I.O., & Filatova, O.O. (2016). Kroky vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii vykladannia v pediatrii. “Aktualni pytannia diahnostyky ta likuvannia alerhichnykh i nealerhichnykh zakhvoriuvan respiratornoi systemy u ditei” iz satelitnym simpoziumom [Steps in introducing innovative teaching technologies in pediatrics: theses. “Actual questions of diagnos­tics and treatment of allergic and non-allergic disea­ses of the respiratory system in children” with the satellite symposium]. “Suchasni tekhnolohii ta inovatsii vykladannia pediatrii ta pulmonolohii”: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii – “Modern technologies and innovations in teaching pediatrics and pulmonology”: Materials of the Scientific Conference. Chernivtsi, Oсtober, 25-26 [in Ukrainian].

Kulbashna, Ya.A., & Zakharova, V.O. Rol ihrovoi tekhnolohii v udoskonalenni protsesu formuvannia profesiinoi leksychnoi kompetentnosti maibutnikh stomatolohiv [The role of game technology in advancing of future dentists’ professional vocabulary competence formation process]. Medychna osvita – Medical Education, 1, 62-67 [in Ukrainian].

Lopina, N.A., & Zhuravleva, L.V. (2018). Karta razrabotchika i administrator sayta klinicheskoy kafedry vysshe­go uchebnogo meditsinskogo zavedeniya [Developer and administrator map of the clinical department site of the higher educational medical institution]. Information Technologies in Education, 2 (35), 54-71 [in Russian].

Napalkov, S.V., Sazanov, A.A., & Shirokov, L.V. (2015). Web-kompleksy i ikh prilozheniya [Web-complexes and their appendices]. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsii. Web-tehnologii v obrazovatelnom prostranstve: problemy, podkhody, perspektivy – International Scientific and Practical Conference. Web-technologies in the Educational Space: problems, approaches, prospects (pp.125-130) [in Russian].

Furyk, O.O., Riabokon, O.V., Onyshchenko, T.E., & Zadyraka, D.A. (2016). Perspektyvy vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii v medychnu osvitu [Prospects for the introduction of innovative technologies into medical education]. Aktualni pytannia vyshchoi medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity: dosvid, problemy, innovatsii ta suchasni tekhnolohii: materialy navchalno-metodychnoi konferentsii – Actual Questions of Higher Medical and Pharmaceutical Education: Experience, Problems, Innovations and Modern Technologies: Materials of Educational-Methodical Conference. Chernivtsi, April, 20 (pp. 477-478) [in Ukrainian].

Semenets, А.V., Vakulenko, D.V., Martseniuk, V.P., Kravets, N.O., Sverstiuk, A.S., Klymuk, N.Ya., Kuchva­ra, O.M., Kutakova, O.V. (2018). Pro zasoby SDO MOODLE dlia pidhotovky navchalnykh materialiv dlia kursiv khimich­noho ta farmatsevtychnoho spriamuvannia [LMS MOODLE capabilities for preparation of educational materials for chemical and pharmaceutical courses]. Medychna osvita – Medical Education, 4, 172-177 [in Ukrainian].

Furyk, O.O., Onyshchenko, T.E., Cherkovska, O.S., & Riabokon, O.V. (2014). Problemno-oriientovane navchannia v medytsyni [Problem-oriented training in medicine]. Materialy vseukrauinskoi naukovo-metodychnoi video konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Aktualni pytannia dystantsiinoi osvity ta telemedytsyny” – Materials of the All-Ukrainian Scientific and Methodical Video Conference with International Participation “Topical Issues of Distance Education and Telemedicine”. October, 16-17. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Moroz, V.M., Huminskyi, Yu.Y., Polesia, T.L., Fomina, L.V., & Zaika, S.V. (2018). Realizatsiia Yevropeiskykh standartiv vyshchoi osvity u Vinnytskomu natsionalnomu medychnomu universiteti im. M. I. Pyrohova [Realization of European standards of the higher education quality in M. Pyrohov Vinnytsia National Medical University]. Medychna osvita – Medical Education, 2, 55-60 [in Ukrainian].

Sapozhnychenko, L.V., Kozlova, Yu.V. (2018). Aktual­ni problemy teoretychnoi ta praktychnoi pidhotovky studentiv-medykiv pry vyvchenni tsyklu “Vnutrishnia medytsyna” na 6 kursi [Actual problems of the theoretical and practical study of medical students at the study of internal medicine cycle at the 6th year of study]. Medychna osvita – Medical Education, 3, 67-69 [in Ukrainian].

Furyk, O.O., Riabokon, O.V., & Onyshchenko, T.E. (2015). Vprovadzhennia problemno-oriientovanoho navchannia u medychnu osvitu [Problem-oriented learning: the first steps in introducing innovative technologies into medical education]. Humanitarnyi visnyk DVNZ “Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody. Tematychnyi vypusk “Mizh­narodni Chelpanivski psykholoho-pedahohichni chytannia – Humanitarian Bulletin “Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda”. Thematic issue “International Chelpan Psychological and Pedagogical Readings”, 6 (16), 200-205 [in Ukrainian].

Lopina, N. (2018). Internal medicine department of higher educational medical institution web-site organization and structure based on modern educational web-technologies. The Seventh International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2018).

Опубліковано
2019-08-16
Як цитувати
Lopina, N. A., & Zhuravlyova, L. V. (2019). СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ВЕБ-СЕРЕДОВИЩА ТА ВЕБ-САЙТУ КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ . Медична освіта, (2), 24-30. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10350
Номер
Розділ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ