КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

Автор(и)

  • I. M. Klishch ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • N. P. Potikha ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • H. S. Saturska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • O. S. Kovalyk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10086

Ключові слова:

компетентності, доктор філософії, освітньо-наукова програма, наукова робота, навчальний процес

Анотація

Мета роботи ‒ провести аналіз реалізації компетентнісного підходу до підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами в Тернопільському державному медичному університеті і встановити відповідність його вимогам чинного законодавства України.

Основна частина. У ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” проводиться підготовка докторів філософії за ліцензованими спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я”: 222 “Медицина”, 228 “Педіатрія”, 221 “Стоматологія”, 226 “Фармація” та за спеціальністю 091 “Біологія” галузі знань 09 “Біологія”. Підготовка фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти здійснюється на засадах компетентнісної парадигми за ліцензованими освітньо-науковими програмами та навчальними планами, затвердженими вченою радою університету. В освітньо-наукових програмах чітко окреслені визначення програмних компетентностей, які повинні здобуватися у процесі навчання докторами філософії (інтегральної, загальних та спеціальних). Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії включають у себе наукову та освітню складові і передбачають набуття чотирьох основних компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій: оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями; набуття універсальних навичок дослідника; здобуття мовних компетентностей; здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження.

Висновки. У Тернопільському державному медичному університеті підготовка докторів філософії здійснюється відповідно до чинного законодавства України відповідно до розроблених освітньо-наукових програм у межах ліцензованих спеціальностей на засадах компетентнісного підходу до організації навчального процесу. Це сприяє цілеспрямованому формуванню необхідних компетенцій випускника, готовності їх до майбутньої успішної професійної діяльності, забезпечує цілісне бачення ними досліджуваної проблеми на основі її структурного аналізу.

Посилання

Pro vyshchu osvitu: zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII [About higher education: the law of Ukraine 01.07.2014 № 1556-VII]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Vnukova, O.M. (2016). Pedahohichna kompetentnist dlia zdobuvachiv osvitno-naukovoho rivnia vyshchoi osvity [Pedagogical competence for applicants of the educational-scientific level of higher education]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 16: Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky – Scientific Journal of N.P. Drahomanov NPU. Series 16: The Creative Perso­nality of a Teacher: The Problems of Theory and Practice, 26, 7-11 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii: posta­nova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341 [About approval of the National Qualifications Framework: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine 23.11.2011 р. № 1341]. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF [in Ukrainian].

Selevko, H. (2004). Kompetentnosty i ikh klassyfykatsiya [Competencies and their classification]. Narodnoye obrazovanye – Folk Education, 4, 138-143 [in Russian].

Khymynets, V. Kompetentnisnyi pidkhid do profesiinoho rozvytku vchytelia [Competent approach to professional development of a teacher]. Retrieved from: http://zakinppo.org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49 [in Ukrainian].

Sysoieva, S., & Reheilo, I. (2016). Pidhotovka doktoriv filosofii u haluzi osvity: dosvid providnykh universytetiv svitu [Training of Doctors of Philosophy in education: Experience of the leading universities of the world]. Ridna shkola – Native School, 5-6, 2-18 [in Ukrainian].

Klishch, I.M., Potikha, N.Ya., & Kovalyk, O.S. (2018). Dosvid pidhotovky doktoriv filosofii za osvitno-naukovymy prohramamy u Derzhavnomu vyshchomu navchalnomu zakladi „Ternopilskyi derzhavnyi medychnyi universytet imeni I.Ya. Horbachevskoho Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy” [The experience of Doctors’ of Philosophy training for educational and scientific programs in the State Institution of Higher Education “Іvan Ноrbachevsky Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine”]. Medychna osvita – Medical Education, 2 (78), 121-124 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.03.2016 № 261 [On approval of the order of preparation of applicants for higher education for the degree of doctor of philosophy and doctor of sciences in higher educational establishments (scientific institutions)]. Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-03

Як цитувати

Klishch, I. M., Potikha, N. P., Saturska, H. S., & Kovalyk, O. S. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”. Медична освіта, (1), 74–78. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.1.10086

Номер

Розділ

Досвід з організації навчальної роботи