Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Автори, які подають рукопис статті до журналу «Медична освіта», повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним вище. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі *.doc або *.rtf.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний шрифтом Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про нас».
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Загальні вимоги

Друк статей у журналі платний. Звертайтеся для уточнення інформації до діловода видавництва 

Records Manager Mariya Shobska+380988477269, Fax: (380-352) 52-41-83 або e-mail: journaltdmy@gmail.com

1. Статтю треба друкувати українською або англійською мовою на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням 1800–2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу). Електронний варіант статті у форматі *.doc або *.rtf необхідно зареєструвати в системі OJS на електронній сторінці журналу (сайт http://ojs.tdmu.edu.ua).

2. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF або CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також у вигляді окремого графічного файла.  При скануванні потрібно забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі.

3. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не допускається.

4. Діаграми, графіки варто створювати у Місrоsoft Ехсеl. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розміщувати у тексті статті.

5. Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.

6. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен перевищувати 8 сторінок, оглядової статті – 12 сторінок, повідомлення, рецензії – 5 сторінок.

7.  Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку та підписом керівника установи й експертний висновок про можливість відкритої публікації, які завірені печаткою. Під текстом статті обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, електронну адресу кожного автора, а також прізвище, ім’я, по батькові, адресу, e-mail, телефон і факс автора, з яким можна вести листування та переговори.

8. Усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

9. Редакція виправляє орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, відправляються автору на доопрацювання. У першу чергу друкуються статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

11. Автор несе повну відповідальність за достовірність даних, наведених у статті, й списку літератури.

12. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюють DOI (Digital object identifier) – універсальний ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидкого пошуку її в Інтернеті (для цитування), без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям дозволяє підвищити індекс цитування та рейтинг її авторів. Наявність індексу DOI в кожній статті та в кожному номері журналу зокрема сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

13. Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків після надсилання статті до редакції, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

14. Паперовий варіант статті та квитанцію про оплату потрібно надсилати на адресу редакції:

Редакція журналу “Медична освіта”, видавництво ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, майдан Волі, 1, Тернопіль,  46001, Україна.

Контактний телефон редакції: (0352) 43-49-56. E-mail: journaltdmy@gmail.com.

Політика щодо плагіату

Представляючи статті до нашого журналу, автор засвідчує наступне:
Жодна частина рукопису не є плагіатом з інших джерел.
На запозичене з інших джерел є обовязкові належні посилання.
У випадках виявленого плагіату буде прийнято рішучі заходи.

Структура статті

1. Складові елементи статті слід розташовувати в такому порядку:

УДК

Ініціали і прізвища авторів

Повна назва установи, місто

Назва роботи (великими літерами)

Ініціали і прізвища авторів англійською мовою

Повна назва установи, місто англійською мовою

Назва роботи (великими літерами) англійською мовою

Резюме (українською та англійською мовами), обсяг якого повинен становити не більше 250 слів (1500 знаків), приблизно 0,5 сторінки. Резюме має бути структурованим і містити мету роботи, основну частину, соціальні наслідки (якщо є), оригінальність та висновки.

Ключові слова українською та англійською мовами (не менше 3 та не більше 8 слів).

Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота)

Мета роботи

Основна частина. (Викладення основного фактичного матеріалу, повне обґрунтування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами)

Висновки.

Список літератури (друкування в порядку згадування у тексті статті джерел у квадратних дужках) формується двома блоками: традиційним та додатковим для закордонних баз даних (references).

2. Вищеописана структура статті має бути як в електронній, так і друкованій версіях публікації. Друкована та електронна версії повинні бути абсолютно ідентичними.

 

Вимоги до оформлення списку літератури

1. Джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

2. Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 %, тобто якщо Ви використали 10 посилань, то з них Ваших робіт може бути не більше 3.

Вимоги до оформлення додаткового списку літератури (REFERENCES)

1. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами, структурувати так:

– прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);

– рік публікації у круглих дужках;

– транслітерована назва публікації, назва англійською мовою в квадратних дужках;

– транслітерована назва джерела (журналу, конференції), через тире назва англійською мовою;

– вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою, залишаючи назву видавництва транслітерованою.

У кінці бібліографічного опису додати [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

2. Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (для української мови) або вимог системи BGN/PCGN (для російської мови).

3. Доцільно використовувати системи автоматичної транслітерації:

– http://www.slovnyk.ua/services/translit.php  (українська транслітерація);

– http://ru.translit.net/?account=zagranpasport (російська транслітерація).

4. Список літератури подається в APA Style (розроблений “Manual of the American Psychological Association”, 6th ed. (Washington, DC: APA, 2010)). Наприклад:

Автор(и). (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (назва журналу, том, випуск, сторінки).

Один автор – Halych, M.L. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (Місто видання: Видавництво).

Два автори – Halych, M.L., & Ivchenko, P.S. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Від трьох до семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., & Venher, M.R. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Більше семи авторів – Halych, M.L., Ivchenko, P.S., Venher, M.R., Pylyp, V.L., Kravchuk, M.M., Ishchuk, R.V., …Shvets, P.P. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Правила оформлення списку літератури за APA Style можна знайти на сайті https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/.

Приклади оформлення джерел літератури також можна знайти за посиланнями:

http://ukraine.velesava.com/?p=255;

http://yakwiki.ru/osvita-ta-komunikacii/8587-jak-napisati-bibliografichnij-spisok-v-apa-stili.html.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту журналу «Медична освіта», будуть використовуватись винятково для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.