Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Автори, які подають рукопис статті до журналу «Медична освіта», повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним вище. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі *.doc або *.rtf.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний шрифтом Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервалу; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про нас».
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ СТАТЕЙ

До друку приймаються не опубліковані раніше наукові статті, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи, які відповідають профілю видання й сучасному стану науки. Мова публікацій - українська, англійська.

Редакція не розглядає статті описові та оглядові, а також такі, що не становлять наукового інтересу й не містять значущих висновків. Кожна стаття обов’язково проходить перевірку на плагіат та рецензування провід­ними фахівцями з відповідного наукового напряму. Після рецензування стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена. Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті й завершення її рецензування. У випуску можна публікувати не більше однієї статті автора. Кількість авторів статті не повинна перевищувати трьох осіб. Редакція вітає статті англійською мовою.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, текст літературно опрацьовано без повторень. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Статті подавати у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.

Інтернет-посилання в тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • Обов’язкова вимога до статей - належний рівень (або перекладу англомовного) тексту. Статті із низьким рівнем (англійського перекладу) не розглядатимуться, і редакція не вестиме переписку з її автором.
 • Обсяг статті - 8-12 сторінок (14 000 - 22 000 дру­кованих знаків із пробілами) (шрифт - Times New Roman, кегель -14, міжрядковий інтервал -1,5, поля - усі 2 см, абзац - 1 см). Форматування абзаців за допомогою ін­тервалів (пробілів) чи табуляції недопустиме.
 • Структура статті

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

DOI (Digital object identifier) - універсальний іден­тифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef - присвоюється редакцією.

Відомості про автора (авторів) подають українською та англійською мовами із зазначенням ініціалів і прізвища (прізвищ), місця роботи, контактного номера телефону й електронної адреси для листування; рядком нижче - номери ORCID (http://orcid.org/), ResearcherlD (http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Номери ORCID, ResearcherlD та Scopus-Author ID визначає автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру.

Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та англійською мовами.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1800 символів із пробілами в кожній анотації) згідно з вимогами наукометричних баз.

Ключові слова - слова з тексту матеріалу, які, з точки зору інформаційного пошуку, мають змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку українською та англійською мовами, загальна їх кількість - не менше трьох і не більше семи.

Емпірична стаття повинна містити такі компоненти, як: вступ; мета дослідження; методи дослідження; результати дослідження; висновки та перспективи подальших досліджень.

Теоретична стаття повинна включати такі структур­ні елементи, як: вступ; мета статті; теоретична частина; висновки та перспективи подальших досліджень.

Усі частини статті повинні бути виділені напівжирним шрифтом.

 • Список літератури. Згідно з вимогами МОН Украї­ни до наукового фахового видання та міжнародними стандартами наукових публікацій, список літератури слід подавати двома окремими блоками.

Блок 1 (Список літератури) формують в алфавітному порядку і нумерують, подають мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною; оформляють згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначити її номер згідно зі списком літератури у квадратних дужках.

Блок 2 (References) необхідний для коректно­го індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді (http://www.slovnyk.ua/ services/translit.php) та перекладі англійською мовою. Для транслітерації російського тексту використовують систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/ Sistema transliterazii.html).

Структурувати так:

 • прізвище(а) й ініціали автора(ів) (транслітерація);
 • рік публікації у круглих дужках;
 • транслітерована назва публікації, назва англійською мовою в квадратних дужках;
 • транслітерована назва джерела (журналу, конферен­ції), через тире назва англійською мовою;
 • вихідні дані (місце видання, сторінки) англійською мовою, залишаючи назву видавництва транслітерованою.

У кінці бібліографічного опису додати [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.

Якщо цитоване джерело має назву англійською мовою (наприклад, стаття в науковому журналі), для правильного цитування необхідно вказувати саме його.

Список нумерують й оформлюють за міжнародним біб­ліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/).

Зразок оформлення блоку References

Автор(и). (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію (назва журналу, том, випуск, сторінки).

Один автор - Halych, M.L. (Рік публікації). Назва. Ін­формація про публікацію (Місто видання: Видавництво).

Два автори - Halych, M.L., & Ivchenko, P.S. (Рік пуб­лікації). Назва. Інформація про публікацію.

Від трьох до семи авторів - Halych, M.L., Ivchenko, P.S., & Venher, M.R. (Рік публікації). Назва. Інформація про публікацію.

Більше семи авторів - Halych, M.L., Ivchenko, P.S., Venher, M.R., Pylyp, V.L., Kravchuk, M.M., Ishchuk, R.V., ... Shvets, P.P. (Рік публікації). Назва. Інформація про пуб­лікацію.

Додаткові вимоги до тексту статті:

 • на таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
 • таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окре­мим абзацом тексту, без відступу);
 • рисунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, вирівнювання за центром, без відступу; підпис не має бути елементом рисунка); нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті;
 • усі ілюстрації, графіки та таблиці розміщувати без­посередньо в тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці);
 • авторські акценти виділяти курсивом, а не підкрес­ленням;
 • розрізняти тире (-) та дефіс (-);
 • усі позначення мір (одиниці різних величин, цифрові дані) необхідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ);
 • використовувати парні лапки («»);
 • апостроф має виглядати так - ’.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку!

Зразок оформлення статті англійською мовою Empirical article:

Introduction The aim Methods Results

Conclusions and Prospects for Research

Theoretical article:

Introduction The aim

Theoretical framework

Conclusions and Prospects for Research

List of literature References

E-mail address for correspondence

Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків, присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано після рецензування роботи.

Електронний варіант статті необхідно надіслати через

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту журналу «Медична освіта», будуть використовуватись винятково для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.